Новини

23 06 2012Доклад на Групата на високо равнище препоръчва постепенно отваряне на пазара на автомобилните превози в ЕС

Комисията ще вземе предвид тези заключения в своя доклад относно състоянието на пазара на автомобилните превози в ЕС, който ще бъде публикуван през 2013 г.

23 06 2012Изготвяне на последователна политика на ЕС в областта на наказателното право в съответствие с основните права: Комисията обединява експерти на високо равнище

Двадесет правни експерти, представители на академичната общност и практикуващи специалисти на високо равнище се срещат, за да обсъдят ключови въпроси, свързани с наказателното право на ЕС, и за да консултират Европейската комисия по тях.

23 06 2012Борба със съвременното робство: 40 нови мерки в стратегия на ЕС за борба с трафика на хора

Жени и мъже, момчета и момичета в уязвимо положение са обект на търговия с цел сексуална експлоатация или принудителен труд, отстраняване на органи, просия, принудително подчинение в домашни условия, принудителен брак, незаконно осиновяване и други форми на експлоатация.

23 06 2012Програма в областта на цифровите технологии: годишният анализ на постиженията потвърждава необходимостта от структурни икономически реформи в Европа и заемане на свободните работни места в сектора на ИКТ; силна тенденция към мобилни услуги и технологии

Търсенето от страна на европейските граждани, предприятия и новатори на цифрови услуги е достатъчно, за да осигури устойчив икономически растеж в Европа, но недостигът на линии за бърз достъп до интернет, както и на онлайн съдържание, научноизследователска дейност и подходящи умения ограничава възможностите за оползотворяване на този потенциал.

22 06 2012Европейска младежка награда за 2012 г.

Краен срок: 16 юли 2012 г. Могат да участват млади хора под 30 години (родени след 1.01 1982.) от Европейския съюз, както и Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Исландия, Лихтенщайн, Македония, Черна гора, Норвегия, Сърбия, Швейцария и Турция.

16 06 2012Ще стане ли вашият град „Европейска зелена столица“ за 2015 г.?

Наградата „Европейска зелена столица“ отличава градовете, които са в авангарда на екологичния градски живот и които могат да служат за пример на други градове. Годишното отличие има за цел да стимулира големите европейски градове да станат по-привлекателни и по-здравословни — да станат „подходящи за живот“.

16 06 2012Мотото на Европейския съюз на срещата на високо равнище на Г-20 в Лос Кабос (Meксико): „Заедно да възстановим баланса на растежа в световната икономика“

Дискусията, посветена на световната икономика и на рамка за икономически растеж, ще е приоритет от първостепенна важност в дневния ред на срещата на високо равнище на Г-20, която ще се състои на 18 и 19 юни в Лос Кабос, Мексико.

16 06 2012Права на пътниците: Комисията изтъква, че несправедливите откази „все още представляват проблем“ за пътниците с увреждания, ползващи въздушен транспорт

Тъй като хиляди участници в Параолимпийските игри и зрители с увреждания се готвят да пътуват до Лондон за Олимпийските игри през 2012 г., Комисията публикува насоки за разясняване на техните права, когато пътуват по въздуха.

16 06 2012Права на пътниците: какво трябва да знаят пътниците с ограничена подвижност, когато им предстои полет?

Законодателството на ЕС за правата на пътниците е в сила от повече от четири години. Все още обаче съществуват практически проблеми и неясноти както за въздушните превозвачи и летищата, така и за пътниците с увреждания и с ограничена подвижност.

12 06 2012Обществено здравеопазване — Световен ден на кръводарителя — Всички кръводарители са герои!

Днес животът на над 500 милиона граждани на ЕС зависи от кръвта, дарявана от по-малко от 15 милиона кръводарители.

09 06 2012По-голям растеж чрез по-добро управление на единния пазар и насърчаване на услугите

За да се постигне обаче това и да се създадат повече работни места, е важно действащите правила да се спазват.

09 06 2012Намалява броят на преждевременно напускащите училище, успешно завършилите са все повече, но са необходими още усилия

Комисията създаде работна група от експерти от ЕС, която да подпомага разработването на политики за борба с преждевременното напускане на училище.

09 06 2012Предложенията на Европейската комисия за облекчаване на юридическите формалности при трансгранично наследяване се превръщат в закон

След като бъдат публикувани в Официален вестник на ЕС, което се очаква да стане до няколко седмици, държавите членки ще разполагат с 3 години, за да приведат своето национално законодателство в съответствие с новите правила на ЕС относно наследяването, така че те да станат приложими.

09 06 2012Правото на информация при арест на територията на целия ЕС се превърна в закон

От настоящия момент държавите — членки на ЕС, разполагат с две години, за да въведат новите правила в своите национални правни системи.

09 06 2012Нов портал за прозрачност предлага единен информационен пункт за процеса на вземане на решения в Комисията

Порталът е като прозорец, чрез който се намира информация за широк спектър от инструменти, разработени през последните години, за да се улесни общественият контрол и за да се подобри способността на гражданите да упражняват правата си.

09 06 2012Възобновяеми енергийни източници: Комисията потвърждава пазарното интегриране и необходимостта от растеж след 2020 г.

Комисията подчертава необходимостта от завършване изграждането на вътрешния енергиен пазар, както и от пазарни стимули за инвестициите в производство на електроенергия, за да се създаде възможност за плавно интегриране на възобновяемите енергийни източници на пазара.

09 06 2012Нови мерки за управлението на кризи, които предотвратяват спасяването в бъдеще на банки с публични средства

Финансовата криза ясно показа, че публичните власти не разполагат с необходимите инструменти за реакция спрямо проблемни банки, работещи на глобалните пазари.

09 06 2012Как да постигнем повече с по-малко? Комисията събира експертни мнения за растеж с ефективно използване на ресурсите

Основните ръководни принципи на Европейската платформа за ефективно използване на ресурсите (EREP) включват разглеждането на взаимовръзките между отделните въпроси, търсенето на добавена стойност и въздействие, както и постигането на осезаеми резултати, които да се използват за разработването на политически решения.

09 06 2012Здравеопазване: приложение за смартфони гарантира спокойното Ви пътуване това лято

Картата предоставя достъп до обществени здравни услуги в случай на заболяване или злополука по време на пътуване и временен престой в 31 европейски държави.

09 06 2012Програма в областта на цифровите технологии: нов регламент ще позволи трансгранични електронни подписи за по-голяма добавена стойност от електронната идентификация на цифровия единен пазар

Предвижда се и създаването на вътрешен пазар за електронни подписи и свързаните с тях трансгранични електронни доверителни услуги, което гарантира, че тези услуги ще бъдат трансгранични на практика и ще имат същия правен статут като традиционните услуги, за които се използва хартиен носител.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct