Новини

02 12 2011Предлага се eвропейската програма за наблюдение на Земята да бъде финансирана с 5.8 милиарда евро

Комисията предлага да се създаде специален фонд за ГМОСС, подобен на модела, избран за Европейския фонд за развитие, с финансови вноски от всички 27 държави-членки на ЕС въз основа на техния брутен национален доход (БНД).

02 12 20112,5 милиарда евро за повишаване на конкурентоспособността на бизнеса и МСП за 2014—2020 г.

Подобряването на достъпа до финансиране и насърчаването на предприемаческа култура, включително създаване на нови предприятия, са водещите теми на новата програма за финансова подкрепа, представена от Европейската комисия в Брюксел.

02 12 2011„Хоризонт 2020“: Комисията предлага 80 млрд. EUR инвестиции в научни изследвания и иновации за стимулиране на растежа и заетостта

За първи път с „Хоризонт 2020“ цялото финансиране от ЕС на научноизследователската дейност и иновациите бива обединено в една-единствена програма.

02 12 2011Стратегическа иновационна програма на Европейския институт за иновации и технологии (ЕIТ) — често задавани въпроси

ЕIT е с административно седалище в Будапеща, а ОЗИ работят в 16 различни места в цяла Европа — от Барселона до Стокхолм.

01 12 2011Европа Директно Смолян взе участие в общата годишна среща на мрежата Европа Директно в Малта

На 7-8 ноември 2011 в гр. Валета, Малта се проведе общата годишна среща на мрежата Европа Директно.

30 11 2011Конкурс за млад изобретател 2011

Краен срок:10.12.2011 г. Право на участие в конкурса имат български граждани, които не са навършили 35 години към датата на подаване на заявката за патент и не са навършили 39 години към 31 декември на годината, за която се присъжда наградата.

30 11 2011МОСВ стартира кампания за избиране на най-зеления град в България за 2011 г.

Крайният срок за кандидатстване е 6 декември 2011 г.

30 11 2011Покана за кандидатстване за Европейска столица на младежта 2015г.

Краен срок: 1 май 2012 г. Европейска столица на младежта е титла, която се предоставя на един европейски град за една година.

29 11 2011Европа Директно - Смолян взе участие в организирана среща от мрежата за европейска мобилност EURES

Дирекции "Бюро по труда" работят с търсещи работа лица и работодатели, като все повече зачестяват въпросите относно възможности за работа в чужбина или възможностите за наемане на работници от чужбина и съпътстващите ги с това въпроси относно ЕС от по-широко естество.

28 11 2011На Конференцията в Дърбан трябва да се приеме пътна карта за действията в областта на климата от страна на всички големи икономики

На конференцията също така трябва да се постигне оперативност на решенията, взети миналата година в Канкун, Мексико, както и да се разгледат някои основни проблеми, останали нерешени на тази предходна конференция.

27 11 2011BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”

Краен срок: 15 февруари 2012 г.

27 11 2011Преводи за Европа... в училище!

През март 2012 г. победителите ще бъдат поканени в Брюксел, за да получат своята награда от комисар Василиу.

23 11 2011„Творческа Европа“: Комисията представя план за насърчаване на секторите на културата и творчеството

Хиляди хора, работещи в сферата на киното, телевизията, културата, музиката, сценичното изкуство, културното наследство и свързаните с тях области биха могли да се възползват от увеличената подкрепа от ЕС по новата програма „Творческа Европа“.

23 11 2011Еразъм за всички: финансиране от ЕС за 5 милиона души

Инвестициите в образованието и обучението са най-добрата инвестиция, която можем да направим за бъдещето на Европа. Образованието в чужбина повишава уменията на хората, оказва положително въздействие върху тяхното личностно развитие и приспособимост и им дава предимства в търсенето на работа.

23 11 2011Помощи за развитие – европейците показват изключителна подкрепа за подпомагането на бедните по света

Според същото проучване европейците са готови да участват активно в подпомагането на бедните – половината от гражданите на ЕС са съгласни да плащат повече за ежедневните си покупки, ако това е от полза за развиващите се страни.

23 11 2011Околна среда: тревожно намаляване на популациите при пресноводните риби, мекотелите и растенията

Европейският червен списък, част от Червения списък на застрашените видове на Международния съюз за опазване на природата и природните ресурси (IUCN), оцени значителна част от европейската флора и фауна и установи, че голяма част от мекотелите, пресноводните риби и васкуларните растения вече попадат в застрашената категория.

23 11 2011Околна среда: значително нарастване на защитените природни зони в Европа

Натура 2000“ е широкообхватна мрежа от защитени територии, създадена с цел да осигури оцеляването на най-ценните и застрашени биологични видове и местообитания в Европа.

19 11 2011Премествате се в Европейския съюз? Само с няколко щраквания ще получите добър съвет в интернет

Къде да кандидатствате за разрешение за работа в Германия? Нуждае ли се гражданин на Индия от разрешение за пребиваване, за да учи в Испания? Подложени сте на експлоатация на работното място? Към кого може да се обърнете за помощ?

19 11 2011Засилването на мобилността и сътрудничеството е в центъра на вниманието на обновената стратегия на ЕС за миграцията

Ще бъдат създадени ресурсни центрове по миграция и мобилност , които да предоставят ресурси и съдействие на хората и на партньорските държави в областта на търсенето и предлагането на съответните умения и професии.

17 11 2011Право на справедлив процес: правителствата от ЕС постигат съгласие за правото на информация при наказателни производства

Мярката, предназначена да гарантира, че тези права са осигурени на обвинените в престъпление, ще допринесе за увеличаване на взаимното доверие между съдебните органи в Европа.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct