Новини

23 02 2012„Заедно срещу дискриминацията!“: Даниела Горчева е българският победител в конкурса на ЕК

Чрез наградата Европейската комисия отличава журналисти, които допринасят за по-доброто разбиране на стойността и предимствата на многообразието и борбата срещу дискриминацията в ЕС.

23 02 2012Междинна прогноза: еврозоната е в лека рецесия, съпроводена от признаци на стабилизиране

Доверието в бизнеса и потребителското доверие в рамките на ЕС са все още ниски, макар че неотдавна признаците за стабилизиране на финансовия сектор доведоха до леко подобрение.

23 02 2012Европа може да направи повече: Председателят Барозу приветства доклада за най-добри практики относно намаляването на административната тежест и призовава държавите-членки да се учат една от друга

В доклада са включени 74 примера за най-добри практики, сред които инициативи относно електронното управление, относно интелигентни решения, в частност за малкия бизнес, във връзка с пряко ангажиране на заинтересованите страни, добри насоки и трансгранични инициативи.

23 02 2012Бъдещето на европейското дружествено право

Разрастването на трансграничната и на електронната търговия разкрива много възможности пред фирмите и потребителите, но неизбежно съдържа предизвикателства за съществуващата правна рамка.

18 02 2012Комисията създаде специален уебсайт за децата и младите хора — „Детски кът“.

Важно е младите хора също да научат за ЕС на ранен етап от своето развитие, за да разберат какво представлява и как функционира той.

18 02 2012Кампания „112“ - 74% от европейците не знаят как да потърсят спешна помощ по телефона, когато пътуват из Европа. Нова кампания

112 е европейският номер за безплатни спешни повиквания от фиксирани и мобилни телефони навсякъде в ЕС.

18 02 2012Общ доклад за дейността на Европейския съюз през 2011 г.

Общият доклад се публикува всяка година от Европейската комисия и в него се прави отчет на основните инициативи и постижения на ЕС през предходната година.

18 02 2012ЕС представя планове за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии

Пенсиите оказват все по-силен финансов натиск върху националните бюджети, особено в съчетание с финансовата и икономическата криза. За да подпомогне тези усилия, Комисията публикува Бяла книга за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии.

18 02 2012Околна среда: улеснение за оценките на въздействието върху околната среда

Първоначалната Директива за оценка на въздействието върху околната среда (Директивата за ОВОС) и нейните три преработки са обединени в една обща, по-компактна, ясно преведена и удобна за ползване версия, която влиза в сила от 17.02.2012 г.

17 02 2012Евробарометър: увеличава ли се корупцията?

Данните показват, че почти три четвърти от европейците продължават да смятат корупцията за сериозен проблем и считат, че той съществува на всички равнища на управление.

17 02 201230 млн. евро за един милион деца в Сахел — Европейската комисия и Световната програма по изхранване обединяват сили за борба със задаващата се продоволствена криза

Средствата ще помогнат за предотвратяване на недохранването чрез увеличаване на хранителната помощ през следващите месеци. Целта е да се предвидят и намалят последиците от продоволствената криза, която според данни на Комисията заплашва 12 милиона души в Сахел.

17 02 2012Градски форум: комисар Хаан приканва градовете да положат усилия за постигане на повече растеж и заетост

Предложенията на Комисията в областта на политиката на сближаване за 2014—2020 г. имат за цел подкрепата на стратегическото координиране на градските политики за подобряване на устойчивото градско развитие и засилване на ролята на градовете в основната инвестиционна политика на ЕС.

17 02 2012Механизмът за гражданска защита на ЕС приветства своя 32-и член — бившата югославска република Македония

Бившата югославска република Македония стана 32-ят член на Механизма за гражданска защита на Европейския съюз, който улеснява европейското сътрудничеството при реагирането на бедствия.

17 02 2012Комисията предлага стратегия за устойчива биоикономика в Европа

Понятието „биоикономика“ означава икономика, използваща земни и морски биологични ресурси и отпадъци като суровини за производството на храни, фураж, промишлени стоки и енергия, както и употребата на биологични процеси за изграждане на устойчива промишленост.

12 02 2012Държавите-членки реагират незабавно на искането на България за помощ за борба с наводненията и суровите зимни условия

ЦМИ продължава да следи отблизо развитието на ситуацията в настоящия период на изключително тежки зимни условия, който засегна по-голямата част от Европа и който доведе до смъртта на 350 души на континента и до обявяването на извънредно положение в редица държави-членки на ЕС.

12 02 2012Насърчаване на общественополезни проекти: Статут на европейска фондация

Предложението има за цел да създаде единна европейска правна форма - „европейска фондация“, която в основата си ще бъде еднаква във всички държави-членки.

12 02 2012Комисията успешно изпълнява общата цел за наемане на български и румънски граждани

Набирането на служители от ЕС2 също така доведе до значително подобрение, що се отнася до балансираното представяне на половете на ръководни постове.

12 02 2012Междинен доклад относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка

Докладите на Комисията относно напредъка по механизма за сътрудничество и проверка (МСП) се публикуват два пъти годишно.

07 02 2012Ученичка от Русе е българският победител в конкурса на ЕС за млади преводачи

Отличеният млад преводач от България се казва Деница Марчевска и е възпитаник на СОУ за европейски езици „Св.Константин-Кирил Философ“ в Русе.

07 02 2012Предприятията трябва да стимулират иновациите в отговор на все по-силната глобална конкуренция

Иновационните дейности на фирмите се открояват като важен фактор за заемането на високи позиции в ЕС и на международно равнище.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct