Новини

04 01 2011Европейският център за модерни езици търси стажанти

Работата на центъра се състои в осъществяване на езиковите политики на Съвета на Европа и прилагане на иновативни подходи към преподаването и изучаването на модерни езици.

04 01 2011Конкурс за участие в Team Europe junior – 2011, посветен на Европейската година на доброволчеството 2011

Търсят се студенти, които да участват като доброволци в кампанията "Обратно в училище" през 2011 година – да се срещнат с ученици и учители в училището, което са завършили, в града, където са израснали…

28 12 2010Два български проекта ще се борят за "Европейски награди за предприемачество 2011"

И двата проекта продължават участието си в европейския етап на конкурса. Финалът ще се състои на 24 и 25 май 2011 г. в унгарската столица Будапеща.

27 12 2010Начало на нов кръг от консултации относно прегледа на директивата на ЕС за работното време след публикуването на нов доклад за изпълнението

В рамките на новата консултация се отправя призив социалните партньори да представят становищата си относно вариантите за извършване на преглед на правилата на ЕС за работното време.

27 12 2010ВЕСЕЛА КОЛЕДА и ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!

20 12 2010 Премахване на трансграничните данъчни пречки пред гражданите на ЕС

Лицата с доходи от инвестиции в чужбина намират за трудно да получат правото на облекчения за данъци, удържани при източника от чужди държави.

17 12 2010Работилница за активно гражданство в Германия

Краен срок: 17 януари 2011 г. Работилницата цели обмяната на опит и идеи в сферата на гражданското образование и работата с младежи.

17 12 2010Покана за проекти по програма програма "Еразмус Мундус"

Програмата подпомага разширяването и подобряването перспективите за кариера на студентите и насърчава междукултурното разбирателство чрез сътрудничество с трети държави.

17 12 2010Покана за проекти по програма "Европа за гражданите"

Поканата е насочена към всички организации, установени в държавите, участващи в програмата, които са обществен орган, или организация с нестопанска цел с юридически статут.

17 12 2010Стаж в Европейския център за стратегическо управление на университетите

Работата на стажантите ще се състои предимно в подготовката на европейски проекти, проучвания, писане на статии, както и организационни и административни задачи.

16 12 2010Европейската комисия иска официални документи като удостоверения за раждане и актове за собственост да се признават по-лесно в чужбина

Европейската комисия е поела ангажимент да премахне тези препятствия и публикува документ, в който се разглеждат няколко варианта за улесняването на свободната циркулация на документи от значение за гражданите.

16 12 2010Комисията приветства постигнатото съгласие относно Европейската гражданска инициатива

По искане на Съвета законодателството, с което се урежда функционирането на Европейската гражданска инициатива, ще влезе в сила чак една година след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз, което означава, че първите инициативи могат да бъдат разгледани в началото на 2012 г.

16 12 2010Комисията започва допитвания във връзка с LIFE+ и Натура 2000

Европейската комисия започна две онлайн допитвания в областта на околната среда.Двете допитвания продължават до средата на месец февруари 2011 г.

16 12 2010ЕС отрежда на борбата с бедността централно място сред целите за растеж и заетост

В съобщението относно „Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване“ се посочват начини за подпомагане на държавите-членки, така че те да ускорят действията си в борбата със социалното изключване.

16 12 2010Европейската комисия временно одобрява оздравителна помощ от 249 милиона BGN в полза на българската железопътна компания

Помощта е разрешена временно, за да може Комисията да се произнесе по плана за преструктуриране на дружеството, който България трябва да предостави в срок от 6 месеца

16 12 2010Към постигане на оперативна съвместимост на европейските публични услуги

Необходимостта от ефективна оперативна съвместимост е основна част от програмата, която от своя страна е сред водещите инициативи на стратегията „Европа 2020“

14 12 2010Конкурс за участие в модел на Европейския съюз

Краен срок:3 януари 2011 г.Участниците ще могат да влязат в ролята на министри, евродепутати, журналисти, лобисти и преводачи. Работният език на събитието е английски.

11 12 2010Подсилена политика на ЕС за по-добро информиране относно качеството на хранителните продукти

„Силата на европейското селскостопанско производство се крие в неговото разнообразие, в уменията и знанията на земеделските производители, както и в почвата и териториите на производство“, заяви Дачиан Чолош, комисар за селското стопанство и развитието на селските райони.

11 12 2010Отказан достъп на борда? Анулиран полет?Голямо закъснение? Изгубен багаж? Намалена подвижност?

През последните тридесет години в Европа настъпи бум на мобилността. За милиони жители пътуването се превърна не просто в реалност, а в право.

10 12 2010Клиентите на “Глобул“ вече могат да говорят в самолета

Цената на минута изходящ разговор към България и страните от Еврозоната е 5.28 лв., а изходящите разговори към други страни по света се таксуват по 7 лв. на минута. Входящите разговори струват 2.39 лв. на минута. Цената на изходящ SMS е 0.90 лв., а получаването на SMS е безплатно.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct