Новини

28 09 2011Писмо от президента Барозу до председателя на Европейския парламент Йежи Бузек

Както ще посоча и в речта си за състоянието на Съюза, която ще изнеса днес пред Европейския парламент, Европейският съюз се намира в повратен момент.

28 09 2011Общи правила за данък върху финансовите сделки – често задавани въпроси

С данъка върху финансовите сделки ще се предотврати укриването на данъци и двойното данъчно облагане, като също така ще се сведе до минимум изкривяването на конкуренцията в рамките на единния пазар на ЕС.

28 09 2011Някогашни промишлени обекти — сред най-популярните дестинации за устойчив туризъм

От учредяването на наградите през 2007 г. досега 98 дестинации, спечелили EDEN, от 26 държави участнички са вече със сериозно присъствие във висококонкурентния туристически сектор на Европа.

28 09 2011XXIII конкурс на ЕС за млади учени. Победители са…

Екипи от Германия, Великобритания и България получиха втора награда, а трета награда бе връчена на млади изследователи от Норвегия, Полша и Великобритания.

28 09 2011Покана за предложения по Работна програма „Хора“ на Седма рамкова програма

Крайният срок за подаване на предложения е 10 януари 2012 г., 17:00 часа ( брюкселско време).

27 09 2011Покана за предложения по Програма МЕДИА 2007 - развитието на онлайн и офлайн интерактивни творби

Поканата е насочена към европейските компании, чиято дейност допринася за постигането на гореспоменатите цели, и по-специално към независимите продуцентски компании.

26 09 2011Покана за предложения по Програма МЕДИА 2007 - Игрално, документално и анимационно кино

Поканата е насочена към европейски компании, чиято дейност допринася за постигането на гореспоменатите цели, и по-специално към независими продуцентски компании.

26 09 2011Изменение на климата: Комисията стартира консултация относно по-нататъшното намаляване на емисиите на промишлени газове

Консултацията ще продължи до 19 декември 2011 г. и е адресирана до всички заинтересовани страни.

26 09 2011Единният пазар през очите на хората: „моментна снимка“ на вижданията и опасенията на гражданите и бизнеса

Европейската комисия обобщи 20 от най-често срещаните проблеми от гражданите и бизнеса в ЕС при пътуване, преместване или работа в чужбина.

26 09 2011Баланс в съотношението между половете: Висшите училища по бизнес са с решаваща роля за навлизането на повече жени на висши ръководни длъжности

Висшите училища по бизнес играят решаваща роля за подготовката на младите жени за кариера в бизнеса и за подпомагането им да достигнат до най-високите постове.

25 09 2011Участвайте в конкурса „Juvenes Translatores“ 2011

Всяко училище, което желае да участва, трябва да се регистрира на уебсайта между 1 септември и 20 октомври 2011 г.

25 09 2011В контекста на езиците – преводачи на Комисията работят на място в държавите-членки на ЕС

Ежедневните задължения на местните служители по писмен превод включват приспособяването на комуникационните материали на ЕС по широк набор от теми към местния контекст и оформянето им по по-разбираем и интересен за широката общественост начин.

25 09 2011Научни изследвания и иновации: Комисията призовава да се търсят решения, основани на партньорства, за да се справим с предизвикателствата пред обществото

В съобщението си Комисията споделя първите изводи от пилотните проекти и очертава стъпки, които да доведат до по-ефективни публични и публично-частни партньорства.

25 09 2011Авторски права: Комисията съдейства за постигането на споразумение за увеличаване броя на излезлите от разпространение книги, до които отново се осигурява достъп

Меморандумът за разбирателство е съществена крачка в стремежа на заинтересованите страни и на Комисията да отговорят на потребностите на европейските културни институции от масова цифровизация.

25 09 2011Европейската комисия насърчава трансграничното доброволчество

От особено значение е, че в случая Европейската комисия за пръв път е приела политически документ, посветен изключително на доброволчеството.

25 09 2011Към рационално използване на наказателното право за по-успешно прилагане на правилата на ЕС и за защита на парите на данъкоплатците

Гражданите очакват престъпниците да не могат да се крият зад граница или да се възползват от различията между националните правни системи.

25 09 2011Комисията очертава път към икономически растеж с рационално използване на ресурсите

Пътната карта за Европа на рационално използваните ресурси очертава начините за постигане на ефективен от гледна точка на ресурсите растеж, който е от основно значение за добруването и просперитета ни в бъдеще.

25 09 2011Модернизирането и пригодността за заетост са в центъра на новата стратегия за реформа на висшето образование

В стратегията се набелязват приоритетните области, в които държавите от ЕС е необходимо да положат повече усилия за постигането на общи образователни цели, и се посочва по какъв начин Европейският съюз може да подкрепя провежданите от тях политики за модернизиране.

20 09 2011Покана за предложения по Програма МЕДИА 2007

Този конкурс е валиден за фестивали, които се провеждат между 1 май 2012 г. и 30 април 2013 г.

20 09 2011ЕСП публикува специален доклад № 7/2011, който разглежда въпроса дали моделът и управлението на агроекологичното подпомагане са успешни

Голям брой земеделски производители в ЕС прилагат по-устойчиви практики, отколкото биха прилагали без наличието на подпомагане, а одитът на ЕСП установи примери за добри практики в няколко области.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct