Новини

16 10 2011Пътна карта за стабилност и растеж

Целта на тези действия е да се излезе от порочния кръг на съмнения относно устойчивостта на държавния дълг, стабилността на банковата система и перспективите за растеж на Съюза.

14 10 2011Европейската комисия предлага ново партньорство между Европа и селскостопанските производители

Проектът има за цел селското стопанство в цяла Европа да стане по-конкурентоспособно, по-устойчиво и по-стабилно, за да се осигури здравословна и качествена храна на гражданите, да се опазва околната среда и да се развиват селските райони.

14 10 2011 Европейската комисия предлага незадължително общо европейско право за продажбите, с което да се даде тласък на търговията и да се предложи по-голям избор на потребителите

Въпреки успеха на единния пазар на ЕС, в него все още съществуват бариери пред трансграничната търговия.

14 10 2011Програма в областта на цифровите технологии: група на високо равнище ще обсъди свободата и плурализма на медиите в ЕС

Група на високо равнище бе свикана от заместник-председателя на Европейската комисия Нели Крус, за да представи препоръки за спазването, защитата, подкрепата и насърчаването на свободата на медиите и плурализма в Европа.

14 10 2011Стартира по-ефикасна и по-сигурна визова система

ВИС ще придаде и по-завършен облик на системата и ще засили доверието между участващите държави-членки.

11 10 2011Въпроси и отговори: Информация за пациентите относно лекарствата, отпускани само по лекарско предписание

Поради нарасналото използване на интернет през последните години става важно също така да се гарантира, че наличната информация за лекарствата, особено на уебсайтовете, е надеждна, ясна и актуална.

11 10 2011Енергийни пазари: Комисията приветства приемането на нови правила относно търговията на едро с газ и електроенергия

За първи път досега търговията с енергия ще се следи на ниво ЕС, за да могат да се разкриват случаи на злоупотреба.

11 10 2011ЕС и премахването на смъртното наказание в света

Между 1993 и 2009 г. броят на страните, премахнали със закон смъртното наказание за всички престъпления, нарасна от 55 на 97.

09 10 2011ЕК не планира да спира инфраструктурни плащания у нас

Европейската комисия не планира да спре плащания за инфраструктурни проекти у нас, но парите по оперативната програма „Транспорт" може да не стигнат за всички проекти и финансирането на част от тях да остане за след 2014 година.

09 10 2011Изменението на климата: Според проучване на Евробарометър сред обществеността нараства както загрижеността, така и осведомеността за икономическите ползи от мерките за предотвратяването му

Данните свидетелстват, че в 27-те държави-членки е широко разпространено очакването към средата на този век Европейският съюз да се превърне в щадящо климата общество с ниски въглеродни емисии.

09 10 2011Комисията полага основите, необходими за по-голямо въздействие на инвестициите за сближаване след 2013 г.

Въздействието на фондовете ще бъде подсилено и посредством опростяване и хармонизиране на правилата за дейността на различните фондове, в това число за развитие на селските райони и за морско дело и рибарство.

08 10 2011Започна набирането на заявления за включване в обучение по схема „Подкрепа за предприемчивите българи – Компонент І”

Целева група на проекта са безработни лица, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда", със средно и по-високо образование, в т.ч. безработни младежи и други, които искат да стартират собствен бизнес и разработят бизнес план и/или маркетингова стратегия, с изключение на дълготрайно безработните, обект на социално подпомагане.

06 10 2011BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 5.12.2011 г., 16.30 час.

04 10 2011Евростат: Българският малък и среден бизнес най-трудно намира банково финансиране

България е и сред страните с най-висок дял на частично одобрените искания за кредит на малкия и средния бизнес – 22% през 2010 г.

04 10 2011Пазаруване по интернет: трансграничните доставки се считат за надеждни, но ограничен брой търговци извършват продажби за други държави в ЕС

Комисията ще очертае своята концепция и план за действие, за да помогне на потребителите в ЕС да използват в максимална степен възможностите, предоставяни от електронната търговия.

04 10 2011Програма в областта на цифровите технологии: обществени консултации относно достъпа до далекосъобщителни мрежи

Консултациите са част от усилията на Комисията да стимулира единния пазар за далекосъобщителни услуги, като осигурява последователни и съгласувани подходи за регулиране на телефонните и широколентовите мрежи във всички държави-членки.

04 10 2011Проучване на удовлетвореността на потребителите на Информационните центрове Europe Direct (Европа Директно)

02 10 2011Покана за предложения по Програма МЕДИА 2007 – Развитие, разпространение, промоция и обучение

Една от целите на Програмата е подпомагане на транснационалното разпространение на европейски аудио-визуални творби, произведени от независими продуцентски къщи.

02 10 2011Покана за предложения по Програма „Жан Моне“

Целта на поканата е свързана с подбор на организации за сключване на споразумения за годишни оперативни безвъзмездни средства, обхванати в бюджетна година 2012 г.

02 10 2011България е втора по ръст на безработицата в ЕС

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct