Новини

06 11 2011Наръчник относно конкурсите на общо основание на EPSO

Тези конкурси са достъпни за всички граждани на Европейския съюз, които отговарят на изискваните критерии.

06 11 2011Програма в областта на цифровите технологии: спечелил награда финансиран от ЕС проект може да допринесе за по-силни широколентови връзки

Проектът TRILOGY получи наградата за интернет на бъдещето за забележителния си принос към интернет архитектурата и протоколите. Този принос може да помогне за предоставяне на по-бърза и по-надеждна интернет връзка на европейците.

05 11 2011ЕК: Няма възможност за напускане на еврозоната и оставане в ЕС

Лисабонският договор, който влезе в сила през декември 2009 година, за първи път въведе клаузата за напускане на ЕС, но не и за изход от еврозоната.

04 11 2011Програма в областта на цифровите технологии: чрез насърчаване на цифровизацията на културата в ЕС към стимулиране на растежа

Европейската комисия прие препоръка, в която призовава държавите-членки на ЕС да увеличат усилията си, да обединят ресурсите си и да привлекат частния сектор в цифровизацията на материали в областта на културата.

04 11 2011ГМО: Според докладите за оценка законодателството на ЕС се развива в правилната посока

Двата доклада отчитат широка подкрепа както от заинтересованите страни, така и от компетентните органи за основните цели на законодателството — защита на здравето, опазване на околната среда и изграждане на вътрешен пазар, тъй като те отговарят на обществените потребности.

01 11 2011Европейският съюз се присъединява към усилията в помощ на оцелелите след земетресението в Турция

Европейската комисия координира предоставянето на европейска помощ за Турция, след като турските власти поискаха активиране на Европейския механизъм за гражданска защита миналата нощ.

01 11 2011Данъчно облагане: Европейската комисия поиска от България да промени правилата си за ДДС

В България правилата, свързани с условията за възстановяване на ДДС на данъчнозадължени лица, които са обект на ревизия, дискриминират лицата, участващи в операции в рамките на Европейския съюз.

01 11 2011Директива за признаването — Комисията приветства постигнатото съгласие по ключов елемент от пакета от мерки в областта на убежището

Директивата гарантира еднакви права, когато става въпрос за здравни грижи и достъп до пазара на труда.

01 11 2011Европейският парламент подкрепя по-строго законодателство срещу сексуалното посегателство срещу деца

В наказателното право широк обхват от ситуации на сексуално посегателство и експлоатация ще бъдат считани за престъпление, обхващайки нови проявления, които се спомагат от Интернет, като склоняването на деца към сексуални действия, гледането в Интернет или чрез уеб камера на детска порнография.

30 10 2011Народно Читалище „Бъдеще сега” и Eвропа Дирактно - Смолян организираха провеждането на поредица от доброволчески акции в Родопите

Под надслов „Усмивки на стената”, бе реализирана акцията на доброволците от клуб „Чисти сърца”.

25 10 2011ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ 23 ОКТОМВРИ 2011 г. ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Държавите-членки ще ускорят структурните реформи в съответствие с препоръките, отправени в контекста на европейския семестър.

25 10 2011Сближаване на мненията по основни елементи от Многогодишната финансова рамка за 2014—2020 г. след провеждането на конференция на високо равнище в Брюксел

Участниците в конференцията подчертаха, че събитието е изключителна възможност за обсъждането на такъв важен въпрос, какъвто е бъдещият бюджет на ЕС, с всички основни заинтересовани лица

25 10 2011Комисията защитава европейските предприятия от измами и нелоялни практики

Малките предприятия в Европа са застрашени от недобросъвестни търговци, които използват нелоялни практики, като подвеждащата реклама. Измамниците се крият зад националните граници и експлоатират уязвимостта на предприятията и особено малките предприятия, които извършват дейност в други страни от ЕС.

25 10 2011„Галилео“: Европа извежда в орбита първите си спътници за интелигентна система за навигация

Европейската промишленост е в изгодна позиция за оползотворяване на предимствата от програмата „Галилео“, предоставяйки на бизнеса и гражданите пряк достъп до осигуряван в Европа спътников навигационен сигнал.

22 10 2011Нови правила за по-ефективни, по-устойчиви и по-прозрачни финансови пазари в Европа

Възникнаха нови места за търговия и нови продукти, а системата бе изменена под влиянието на технологични нововъведения като високочестотната търговия.

22 10 2011Строги мерки спрямо злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара

Водена от стремежа си към увеличаване на стабилността и прозрачността на финансовите пазари, Европейската комисия днес прие предложение за регламент относно злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара (т.е. пазарната злоупотреба).

22 10 2011Механизъм за свързване на Европа — Европейската комисия приема план за 50 млрд. евро за укрепване на европейските мрежи

Целевите инвестиции в ключови инфраструктури ще спомогнат за създаване на работни места и ще повишат конкурентоспособността на Европа във време, когато тя най-много се нуждае от това.

20 10 2011Пакетът за енергийната инфраструктура, изготвен от Комисията

Енергийната инфраструктура — тръбопроводи, електропреносни мрежи — е от ключово значение за постигането на всички наши цели относно климата и енергетиката.

20 10 2011Свързване на Европа: новата основна транспортна мрежа на ЕС

Новата основна мрежа ще отстрани пречките, ще усъвършенства инфраструктурата и ще рационализира трансграничните транспортни операции в интерес на пътниците и предприятията в целия ЕС.

20 10 2011Водещите фирми от ЕС инвестират повече в иновации, но изостават от световните си конкуренти

Данните за водещите 1400 компании в света обаче показват, че компаниите от ЕС като цяло изостават от главните си конкуренти от САЩ и някои азиатски икономики що се отнася до ръста в НИРД.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct