Новини

15 09 2012Застаряването на учителите - предизвикателство за ЕС в сектора на образованието

Държавите членки са наясно, че инвестициите в образованието са предпоставка за бъдещето и дългосрочния просперитет на Европа. Данните сочат недвусмислено, че разходите за образование са определено ниски в сравнение с възвръщаемостта на вложените средства.

11 09 2012Докладът за младежта в ЕС призовава заетостта и социалното приобщаване да се превърнат в основен приоритет

Има обаче светлина в тунела: в доклада се посочва, че почти всички държави членки прилагат стратегията на ЕС за младежта, която има за цел създаването на повече и по-добри възможности за младите хора и насърчаването на активното гражданско участие, социалното приобщаване и солидарността.

11 09 2012Доклад показва значителни разлики в разходите за висше образование и подпомагане на студентите

Тази информация за таксите за обучение и подпомагането сега е на разположение онлайн на студентите, които искат да сравнят разходите за образование в различни европейски държави.

11 09 2012ЕС предоставя 800 милиона евро на изявени млади учени

Началните субсидии на ЕСНИ достигат до 2 милиона евро на проект. Те ще позволят на най-обещаващите учени да разработват идеи от граничните области на човешкото познание и да формират собствени изследователски екипи измежду над 3000 докторанти и постдокторанти.

11 09 2012Транспорт: ЕС отпуска близо 200 млн. EUR за ключови инфраструктурни проекти

Проектите, избрани в рамките на годишната покана за представяне на предложения за 2011 г., ще ползват финансовата подкрепа на ЕС за различни цели — строителство и/или подобряване на съществуващите инфраструктурни връзки, помощ за транспортните коридори, публично-частни партньорства и иновативни финансови инструменти.

07 09 2012Броени дни до Седмицата на единния пазар

През 2012 г. се отбелязват двадесет години от създаването на единния европейски пазар, официално въведен на 1 януари 1993 г. Годишнината е идеална възможност за ретроспекция върху постиженията на единния пазар от неговото създаване досега. Тя е и повод за размисъл върху още нерешените предизвикателства, свързани с реализиране на неговия потенциал за нов икономически растеж.

07 09 2012Групата на високо равнище отправя „тревожен сигнал“ към държавите членки: необходими са действия за справяне с кризата в областта на грамотността

Всеки пети сред петнадесетгодишните, както и почти 75 милиона възрастни не разполагат с основни умения за четене и писане, което им създава трудности при намирането на работа и ги излага на по-голяма опасност от бедност и социално изключване.

07 09 2012Често задавани въпроси относно политиката на Европейската комисия във връзка с грамотността и доклада на експертна група на високо равнище по въпросите на грамотността

Защо Европейската комисия създаде експертна група по въпросите на грамотността, след като образованието и грамотността в по-голямата си част са от компетентността на държавите членки?

07 09 2012Комисията настоятелно приканва държавите членки да признават уменията, придобити извън училището и университета

Предложението на Комисията има за цел да разшири възможностите за намиране на работа, по-специално за безработните млади хора и за хората, които нямат почти никаква формална квалификация, като например по-възрастните и нискоквалифицираните работници. Освен това то се стреми да подобри достъпа до висше образование, особено за по-възрастните учащи се.

07 09 2012Заетост: През 2011 г. над 21 000 работници са получили подкрепа от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

До 24 месеца след подаването на заявленията от фонда са съфинансирани активни мерки на пазара на труда, предложени и организирани за работниците от дванадесетте държавите членки. ЕФПГ съфинансира 65 на сто от стойността на мерките, а останалите 35 процента се поемат от национални източници.

05 09 2012„Програма в областта на цифровите технологии“: Комисията подкрепя иновациите в безжичните технологии чрез споделяне на радиочестотния спектър

Европейската комисия оповести плановете си за справяне с експоненциалното нарастване в преноса на данни по мобилните и безжичните мрежи, като се даде възможност на безжичните технологии, включително на широколентовия интернет, да ползват радиочестотния спектър.

05 09 2012Европейски дни на наследството: 50 държави представят на посетителите малко познати обекти на културата

През идния месец в рамките на европейските дни на наследството, които се провеждат всяка година през септември в 50 държави от цяла Европа, се очаква над 20 милиона души да се възползват от свободния достъп до хиляди рядко представяни пред обществеността обекти на културата и до редица специални прояви.

01 09 2012Консултация за бъдещето на Европа: остават само 10 дни!

Европейските граждани разполагат с още 10 дни, за да споделят своите мнения по въпроси като „В каква посока бихте искали Европейският съюз да се развива в бъдеще? В какъв ЕС бихте искали да живеете през 2020 година?“. Консултацията ще приключи на 9 септември.

29 08 2012Участвайте в проекти на Европейската доброволческа служба

Всеки желаещ младеж може да подаде кандидатура към НЦМИМММ, попълвайки формуляра за кандидатстване. Няма конкретен краен срок за кандидатстване-кандидатурите се приемат текущо, но всеки кандидат следва да има предвид, че процедурата по кандидатстване и отпускане на финансиране може да отнеме до 5-6 месеца.

29 08 2012Програма „Европа за гражданите“, Действие 2, мерки 1 и 2 — 2013 г.

Крайният срок за представяне на кандидатури е 15 ноември 2012 г. в 12,00 ч. (по обед, брюкселско време).

28 08 2012Стипендии за обучение на мениджъри в Букурещ

Краен срок: 20 октомври 2012 г.Стипендията се отпуска специално за български граждани според на постиженията им. ЕМВА програмата в Букурещ се преподава на английски език. В рамките на програмата международно признати професори ще работят заедно с висши мениджъри от глобалната бизнес среда.

28 08 2012Британският съвет в България предлага стажантска програма по журналистика

Краен срок: 16 септември 2012 г. Британският съвет в България предлага едно едно стажантско място за програмата си по онлайн журналистика за периода от 1 октомври до 30 ноември 2012 г.

28 08 2012Програма за младежко развитие “Знания за успех“

Краен срок: 1 октомври 2012 г. Програмата е насочена както към младите хора, така и към техните родители и учители, както и предоставя възможност за доброволен менторинг на успели хора. Ще бъдат избирани по едно училище от 5 населени места, които да бъдат част от програмата.

28 08 2012Грантове на Съвета на Европа за кампании

Младежките неправителствени организации, регистрирани в базата данни на Европейската младежка фондация, са поканени да кандидатстват с пилотни проекти, които да бъдат финансирани от Европейската младежка фондация.

28 08 2012Младежки литературен конкурс „Моят град – моето бъдеще“

Краен срок: 31 август 2012 г.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct