Новини

05 01 2012 Комисията удължава срока на обществените консултации на 12 седмици и създава нова „услуга за уведомяване“

Организациите, които са вписани в Регистъра за прозрачност, могат да се абонират за тази услуга, за да получават ранна информация за пътните карти на нови инициативи в своята сфера на интерес около една година преди приемането на тези инициативи.

03 01 2012Покана за предложения по Програма „Еразмус Мундус“

Основната цел на Програма „Еразмус Мундус" е да насърчава европейското висше образование и да подпомага разширяването и подобряването перспективите за кариера на студентите.

03 01 201210 години eвро банкноти и евро монети

Еврото се оказа зависимо от стабилността и устойчивостта на публичните финанси и от строгостта на макроикономическите политики. Основата за оздравяване е вече налице с наскоро засилените правила на ЕС за икономическо управление и наблюдение.

26 12 2011Европейската комисия предоставя насоки на застрахователите в Европа, за да няма полова дискриминация при определянето на застрахователните премии

Въз основа на проведените консултации с националните правителства, застрахователите и потребителите новите насоки на Комисията откликват на необходимостта от практическа ориентировка във връзка с последиците, произтичащи от решението.

26 12 2011Европейската статистическа програма за 2013—2017 г.: ефикасно производство на качествена и навременна статистическа информация в помощ на европейската политика

За да осигури производството на надеждна и сравнима статистическа информация при ефективност на разходите, Комисията прие предложение за Европейската статистическа програма за 2013—2017 г.

26 12 2011По-голяма защита за децата в ЕС срещу международно отвличане

Всички държави-членки на ЕС са страни по Конвенцията и Европейската комисия насърчава активно на международно равнище присъединяването към Конвенцията, така че децата в ЕС да бъдат по-добре защитени по целия свят.

22 12 2011ВЕСЕЛА КОЛЕДА и ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!

21 12 2011Комисията приема рамка за качеството на услугите от общ интерес в ЕС

С тези услуги се осигурява необходимата социална защита за гражданите в области като здравеопазването, грижите за възрастните хора, грижите за децата, помощта за лицата с увреждания и социалните жилища.

21 12 2011ЕС призовава към незабавни действия за намаляване на безработицата сред младите хора

Целта е да се помогне на неучещите и неработещите младежи да намерят работа или да продължат обучението си, както и да се подпомогнат младите висшисти да започнат работа.

21 12 2011Обновената Директива за професионалните квалификации ще улесни висококвалифицираните специалисти в намирането на работа в цяла Европа

За да успее Европа да отговори на търсенето, недостигът на работна ръка трябва да бъде елиминиран — например с помощта на мобилни и висококвалифицирани специалисти от други държави-членки на ЕС.

21 12 2011Борба с измамите: Приети са нови програми за защита на финансовите интереси на ЕС до 2020 г.

С бюджет съответно от 110 млн. евро и 7,7 млн. евро, тези програми ще стартират през януари 2014 г. и ще продължат седем години.

17 12 2011Конкурс на БМА за студентско есе

Краен срок: 28 февруари 2012 г. На отличените студенти ще бъде дадена възможност да представят своите есета на Годишната конференция на Българската макроикономическа асоциация през март-април 2012 г.

17 12 2011„Еразмус Мундус“: повече стипендии за страните от „Арабската пролет“

Комисията увеличава броя на финансираните стипендии, за да насърчи възможностите за учене и обучение на хората, за които се счита, че играят ключова роля за укрепването на демокрацията в региона.

17 12 2011Комисията предлага мерки за решаване на проблемите, свързани с трансграничното данъчно облагане при наследяване

Тежестта на трансграничното данъчно облагане при наследяване може да е непосилна за гражданите поради дискриминацията и двойното данъчно облагане.

17 12 2011Стартира планът за действие за екологични иновации: да подпомогнем бизнеса да постигне екосъобразен растеж и да бъде полезен на околната среда

Новият План за действие за екологични иновации (EcoAP) ще насърчи новаторството, което намалява натиска върху околната среда и ще преодолее дистанцията между иновациите и пазара.

17 12 2011Пътна карта за енергeтиката до 2050 г.: можем да постигнем сигурен и конкурентоспособен енергиен сектор с ниски въглеродни емисии

Пътната карта за енергетиката до 2050 г., която Комисията представя, отговаря на въпроса как да се постигне това без нарушения в енергийните доставки и без влошаване на конкурентоспособността.

17 12 201131 януари е крайният срок за участие в конкурса за мини-проекти посветени на 5-годиншнината от влизането на България в ЕС

Краен срок: 31.01.2012 г. Най-добрите 4 проекта ще бъдат финансирани и подкрепени в изпълнението от екипа на Европа директно Смолян. Освен това, иницииралите ги организации и участници ще получат референции (сертификати) от Европа директно Смолян.

17 12 2011Българите най-недоверчиви в ЕС към здравната система

Проучването показва недоверие в системата, несъответствие между финансови измерения и оказани услуги и съмнения на пациентите в компетентността и добронамереността на лекуващите ги.

16 12 2011Конкурс за ученици за международния Ден за безопасен Интернет

Краен срок:15.01.2011 г. Националният център за безопасен Интернет обявява конкурс за ученици за създаване на кратка пиеска с максимална продължителност от 20 минути по темата на Деня: „Мост между поколенията: Да открием дигиталния свят заедно и... безопасно“.

15 12 2011В новата програма „Европа за гражданите“ Европейската комисия отрежда централно място на побратимяването на градове, съхраняването на спомена за историята на Европа и дебатите относно Европа в гражданското общество

С програмата, която е за периода 2014—2020 г. и има бюджет от 229 млн. EUR, ще се подпомагат дейности за повишаване на осведомеността и за по-добро познаване на ЕС, на неговите ценности и история от страна на гражданите.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct