Новини

22 10 2011Нови правила за по-ефективни, по-устойчиви и по-прозрачни финансови пазари в Европа

Възникнаха нови места за търговия и нови продукти, а системата бе изменена под влиянието на технологични нововъведения като високочестотната търговия.

22 10 2011Строги мерки спрямо злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара

Водена от стремежа си към увеличаване на стабилността и прозрачността на финансовите пазари, Европейската комисия днес прие предложение за регламент относно злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара (т.е. пазарната злоупотреба).

22 10 2011Механизъм за свързване на Европа — Европейската комисия приема план за 50 млрд. евро за укрепване на европейските мрежи

Целевите инвестиции в ключови инфраструктури ще спомогнат за създаване на работни места и ще повишат конкурентоспособността на Европа във време, когато тя най-много се нуждае от това.

20 10 2011Пакетът за енергийната инфраструктура, изготвен от Комисията

Енергийната инфраструктура — тръбопроводи, електропреносни мрежи — е от ключово значение за постигането на всички наши цели относно климата и енергетиката.

20 10 2011Свързване на Европа: новата основна транспортна мрежа на ЕС

Новата основна мрежа ще отстрани пречките, ще усъвършенства инфраструктурата и ще рационализира трансграничните транспортни операции в интерес на пътниците и предприятията в целия ЕС.

20 10 2011Водещите фирми от ЕС инвестират повече в иновации, но изостават от световните си конкуренти

Данните за водещите 1400 компании в света обаче показват, че компаниите от ЕС като цяло изостават от главните си конкуренти от САЩ и някои азиатски икономики що се отнася до ръста в НИРД.

20 10 2011Какво означава „наноматериал“? С общо определение Европейската комисия прави крачка напред в нова сфера

Разработването на тези иновативни вещества е важен двигател за европейската конкурентоспособност и те имат значителен потенциал за развитие в такива области като медицината, опазването на околната среда и енергийната ефективност.

19 10 2011Комисията стартира кампания за ефективно използване на ресурсите

Стартира кампанията „Будно поколение. Вашият избор променя света!“, с която Европейският съюз цели ефективното използване на ресурсите да се превърне в навик на потребителите.

19 10 2011Комисията реформира антитръстовите процедури и разширява ролята на служителя по изслушването

При спор относно своите процесуални права страните могат да отнесат въпроса до служителя по изслушването за дела по конкуренция, който ще има засилена роля през цялата продължителност на антитръстовите производства.

16 10 2011В Смолян се проведоха дни на доброволчеството и усмивките в Родопите и Акция „Биоразнообразие, климат и енергия”

На 01.10.2011 г. на Стария център в град Смолян се проведоха дни на доброволчеството и усмивките в Родопите и Акция „Биоразнообразие, климат и енергия”.

16 10 2011Покана за предложения по Работна програма „Идеи“ на Седма рамкова програма

Крайният срок за подаване на предложения е 12 януари 2012 г., 17:00 часа (брюкселско време).

16 10 2011Конкурентоспособността на промишлеността е ключът към възстановяването на икономиката

Икономическото възстановяване на ЕС от кризата е сравнително бавно и все още е нестабилно. Това намира израз в усещането за влошаване на състоянието на цялата европейска икономиката.

16 10 2011Политиката на ЕС за развитие: Европейската комисия ще увеличи въздействието на помощта, като насочи усилията си към по-малък брой сектори и наблегне върху най-нуждаещите се държави

ЕС ще реорганизира приоритетите си за предоставяне на помощ на развиващите се държави, за да осигури възможно най-голямо въздействие върху ограничаването на бедността.

16 10 2011Европейската комисия препоръчва да се премине към следващите етапи от процеса на присъединяване към ЕС

Европейската комисия препоръча днес да бъдат започнати преговори за присъединяване с Черна гора и да се даде статут на кандидат за членство в ЕС на Сърбия.

16 10 2011Пътна карта за стабилност и растеж

Целта на тези действия е да се излезе от порочния кръг на съмнения относно устойчивостта на държавния дълг, стабилността на банковата система и перспективите за растеж на Съюза.

14 10 2011Европейската комисия предлага ново партньорство между Европа и селскостопанските производители

Проектът има за цел селското стопанство в цяла Европа да стане по-конкурентоспособно, по-устойчиво и по-стабилно, за да се осигури здравословна и качествена храна на гражданите, да се опазва околната среда и да се развиват селските райони.

14 10 2011 Европейската комисия предлага незадължително общо европейско право за продажбите, с което да се даде тласък на търговията и да се предложи по-голям избор на потребителите

Въпреки успеха на единния пазар на ЕС, в него все още съществуват бариери пред трансграничната търговия.

14 10 2011Програма в областта на цифровите технологии: група на високо равнище ще обсъди свободата и плурализма на медиите в ЕС

Група на високо равнище бе свикана от заместник-председателя на Европейската комисия Нели Крус, за да представи препоръки за спазването, защитата, подкрепата и насърчаването на свободата на медиите и плурализма в Европа.

14 10 2011Стартира по-ефикасна и по-сигурна визова система

ВИС ще придаде и по-завършен облик на системата и ще засили доверието между участващите държави-членки.

11 10 2011Въпроси и отговори: Информация за пациентите относно лекарствата, отпускани само по лекарско предписание

Поради нарасналото използване на интернет през последните години става важно също така да се гарантира, че наличната информация за лекарствата, особено на уебсайтовете, е надеждна, ясна и актуална.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct