Новини

31 01 2012Конкурс за автори на студентски вестник за Деня на Европа

Информационното бюро на Европейския парламент в България ще издаде вестник по случай Деня на Европа, 9 май, който ще бъде изцяло изготвен от студенти. За тази цел започна процедура за подбор на бъдещите автори.

31 01 2012Конкурс на Европейския икономически и социален комитет „Видео предизвикателство 2012”

Краен срок: 15 февруари 2012 г. Бъдете креативни и покажете какво означава Европа за Вас!

31 01 2012Международно състезание „Климатична купа за граждани на Европа“

Краен срок: 15 май 2012 г.Инициативата е насочена към домакинствата в Европа, които имат желание да се научат как разумно да използват енергията в бита и да намалят собствения си отпечатък върху околната среда и сметките си за енергия.

31 01 2012Покана за проекти за обучение по предприемачество

Заявленията трябва да бъдат изпратени на Комисията не по-късно от 16 април 2012 г. Целта на настоящата покана е да се насърчат проекти с висока добавена стойност на европейско равнище, посветени на обучението по предприемачество. Действията ще бъдат насочени към преподаватели и млади хора в основното, средното и висшето образование.

30 01 2012Често задавани въпроси: Програма „Еразъм“

Периодът на обучение по програма „Еразъм“ е с продължителност 3—12 месеца и е неразделна част от курса на обучение на студентите в техния собствен университет или друго висше учебно заведение.

27 01 2012Фалшифицирането на евромонети през 2011 г.

Комисията ръководи програмата Перикъл за обмен, помощ и обучение, която е специално разработена за борбата с фалшифицирането на общата валута.

27 01 2012 Действия на Комисията за защита на осигуряващите се лица и за гарантиране на равнопоставени условия на конкуренция в областта на здравното осигуряване в България

Република България се приканва също така да премахне ограниченията пред свободното движение на капитали — свобода, гарантирана от член 63 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

27 01 2012Възможността за стартиране на европейска гражданска инициатива става все по-осезаема благодарение на конференция по темата

Европейската гражданска инициатива бе въведена с Договора от Лисабон. Чрез нея един милион граждани от поне една четвърт от държавите-членки на ЕС имат право да приканят Европейската комисия да направи предложения за правни актове в области, в които тя има правомощия.

27 01 2012Комисията предлага цялостна реформа на правилата за защита на данните, за да имат потребителите по-голям контрол върху своите данни и да намалеят разходите за бизнеса

Организациите ще могат да работят само с един национален орган по защита на данните в държавата от ЕС, в която се намира основното им място на установяване.

24 01 2012ЕИБ продължава да подпомага България при осъществяването на приоритетни проекти с помощта на средства от фондовете на ЕС

Подписаното днес споразумение за сътрудничество между ЕИБ и България осигурява техническа помощ за изпълнението на проекти на ЕС със съфинансиране от ЕИБ и цели ускоряване на усвояването на средства от ЕС.

24 01 2012Започна кампания по случай 50 годишнината на общата селскостопанска политика

Под мотото „Партньорство между Европа и селскостопанските производители“ беше дадено начало на кампанията „50 години ОСП“.

24 01 2012Комисията призовава за икономии в институциите на ЕС

Европейската комисия призовава всички институции на ЕС да се ограничат максимално при изготвянето на разчетите за административния си бюджет за 2013 г.

20 01 2012Открита покана за предложения по Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите

COST финансира провеждането на срещи, конференции, краткосрочен научен обмен и информационни прояви, които допринасят за работата в мрежа. Понастоящем се подпомагат около 250 изследователски мрежи (дейности).

20 01 2012Нов стратегически документ за хуманното отношение към животните: Европейската комисия се стреми към по-високо качество

Новата стратегия беше приета под формата на съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет.

18 01 2012Комисията започва дебат за преструктурирането на предприятията — какви са поуките от кризата?

Целта е да се набележат успешни практики и политики за преструктуриране и приспособяване към промените.

18 01 2012В малките предприятия се разкриват 85 % от новите работни места

В рамките на МСП микропредприятията (с по-малко от 10 служители) имат най-голям дял в общия растеж на нетната заетост в стопанската дейност – 58 %.

16 01 2012Отпадъците като средство за създаване на работни места и намаляване на разходите

Тези стратегии насърчават икономическите и законодателните стимули, като например данъчно облагане или забрана за депониране на сметища, разширяване на схеми на принципа „отговорност на производителя“ и въвеждане на схеми на принципа „плащаш повече, ако изхвърляш повече“.

16 01 2012Данъчно облагане: разработване на обслужване „на едно гише“ за трансгранично съобразяване с правилата за ДДС

Прилагането от 1 януари 2015 г. на обслужване „на едно гише“ за доставчиците на телекомуникационни, разпръсквателни и електронни услуги в ЕС за потребителите ще бъде голяма крачка към опростяване на правилата за ДДС в ЕС.

16 01 2012Според ново проучване европейците са готови за „активен живот в напреднала възраст“

В проучването на Евробарометър са застъпени пет области: общи възприятия за възрастта и възрастните хора; възрастните хора на работното място; пенсиониране и пенсии; доброволен труд и подкрепа на възрастните хора; благоприятна среда за възрастните хора.

16 01 2012Наталия, Тейс, Тара, Милена … дадоха имената си на спътниците от системата „Галилео“

Церемониите в Словения и Естония се проведоха на 9 и на 11 януари и тогава бяха обявени имената на победителите — Тара и Милена. До края на март 2012 г. ще бъдат организирани и останалите подобни церемонии.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct