Новини

25 07 2012Скандалът с LIBOR: Комисията предлага действия на равнище ЕС за борба срещу манипулирането на лихвените проценти

Всяко манипулиране или опит за манипулиране на такива ключови референтни показатели може да окаже сериозно влияние върху почтеността на пазарните отношения и би могло да доведе до значителни загуби за потребителите и инвеститорите или до нарушаване на функционирането на реалната икономика.

25 07 2012Активното участие на младежта в безопасността по пътищата — тема на Четвъртия европейски ден за пътна безопасност

В рамките на конференцията са планирани дискусии, презентации и семинари с участието на младежки групи, организации за безопасност по пътищата и служители в областта на пътната безопасност от всички държави от ЕС и съседните страни.

25 07 2012Защита на правата на интелектуална собственост: Митниците на ЕС конфискуваха над 100 милиона фалшиви стоки по границите на Съюза

По отношение на страните на произход на фалшифицираните стоки, Китай продължава да държи първенството, като там са произведени 73 % от всички изделия, нарушаващи ПИС.

25 07 2012Комисията предлага списък на държавите, които да станат домакини на инициативата „Европейска столица на културата“ след 2019 г.

Стратегията ще бъде обсъдена от Европейския парламент и Съвета; те са длъжни да вземат окончателно решение за бъдещата организация преди края на 2013 г.

25 07 2012Околна среда: 268,4 милиона евро за 202 нови екологични проекта

Проектите обхващат дейности в областта на опазването на природата, политиката в областта на околната среда, изменението на климата и информацията и комуникацията по екологични въпроси. Проектите представляват обща инвестиция в размер на близо 516,5 милиона евро, от които ЕС ще предостави 268,4 милиона евро.

25 07 2012Най-новият доклад показва, че проверките на ЕС ни гарантират безопасни храни

Всички членове на системата RASFF1 своевременно получават информация за сериозни рискове във връзка с храни или фуражи, за да могат заедно и по координиран начин да реагират при заплахи за безопасността на храните и да се грижат за здравето на европейските граждани.

25 07 2012Борба със злоупотребите: спад в предполагаемите злоупотреби с финансови средства на ЕС

В своя доклад Комисията подчертава нуждата от допълнително намаляване на злоупотребите, засягащи бюджета на ЕС, и отправя няколко препоръки към държавите членки, които могат да спомогнат за постигането на тази цел.

25 07 2012Пътна безопасност: Комисията събира идеи как да помогне на пострадалите при пътни произшествия в чужбина

Консултацията ще продължи до 9 септември, а получените отговори ще бъдат директно отразени в Доклада за гражданството на ЕС за 2013 г.

25 07 2012България трябва да задълбочи реформите, за да постигне поставените цели по отношение на върховенството на закона

Докладът обхваща петгодишен период от присъединяването на България към ЕС през 2007 г. досега и представя оценката на Комисията за напредъка, постигнат от България през този период в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и борбата с организираната престъпност.

18 07 2012Доклад за постигнатия от България напредък по механизма за сътрудничество и проверка

В днешния доклад се стига до заключението, че България трябва да задълбочи реформите, за да постигне целите по отношение на върховенството на закона, поставени в МСП. Като цяло в доклада се посочва, че е постигнат напредък.

18 07 2012Насърчаване на клиничните изследвания в ЕС: Комисията предлага промени в правилата за изпитване на лекарства

Клиничните изпитвания са от първостепенно значение за разработването на лекарства, както и за подобряването на вече разрешени лекарства и сравняването на техните начини на употреба.

18 07 2012Околна среда: нови правила за биоцидите гарантират по-добра безопасност

С новия регламент за биоцидите се въвеждат правила за по-безопасно използване на тези химически продукти и се опростяват процедурите за разрешаване на предлагането им на пазара на ЕС, като по този начин се улеснява свободното им движение в рамките на вътрешния пазар.

18 07 2012Европейската комисия намалява пречките пред единния пазар за научни изследвания и иновации

Целта е да се създадат по-добри възможности за трансгранична мобилност, конкуренция и сътрудничество между изследователите, научноизследователските институции и предприятията.

14 07 2012Пътна безопасност: Пакет относно техническата изправност — по-строгите проверки на превозните средства ще намалят жертвите по пътищата

Пакетът относно техническата изправност се състои от три части: периодични прегледи за проверка на техническата изправност; крайпътни технически проверки на търговските превозни средства; и регистрация на превозните средства.

14 07 2012Авторско право: Комисията предлага по-лесно лицензиране на музика на единния пазар

Европейската комисия предложи мерки за модернизиране на дружествата за колективно управление на авторски права и въведе стимули за насърчаване на тяхната прозрачност и ефикасност.

14 07 2012Още по-малко емисии на CO2 от леките автомобили и микробусите: ползите са всеобщи — за климата, потребителите, иновациите и заетостта

Задължителните цели до 2020 г. вече са заложени в съществуващото законодателство, но предстои да бъдат постигнати. След задълбочен технически и икономически анализ от страна на Комисията, предложената днес нормативна уредба посочва как да бъдат постигнати тези цели.

14 07 2012В защита на парите на данъкоплатците: Комисията предлага засилено използване на наказателното право срещу измамниците

Злоупотребата с финансови средства на ЕС за престъпни цели излага на риск целите на Съюза за създаване на работни места, генериране на растеж и подобряване на условията на живот.

14 07 2012Според нов доклад в образователната система все още се запазва различното отношение към децата със специални потребности и възрастните с увреждания

Докладът призовава държавите членки да полагат повече усилия за разработване на приобщаващи образователни системи и за премахване на пречките, пред които са изправени уязвимите групи, когато става въпрос за тяхното участие и успешно развитие в сферата на образованието, обучението и заетостта.

14 07 2012С настъпването на сезона на летните отпуски идва време и за полезни съвети за безгрижно лято!

С настъпването на сезона на летните отпуски, когато милиони европейци планират да пътуват на територията на Европейския съюз или отвъд границите му, идва моментът да си припомним някои съвети, свързани с пътуването, които е добре да се знаят от всеки европейски гражданин.

14 07 2012Инвестиции в размер на 8,1 милиарда евро за научни изследвания и иновации ще спомогнат за създаването на работни места и растеж

Отпуснатите финансови средства, за които могат да кандидатстват организации и предприятия във всички държави — членки на ЕС и в страните партньори, представляват по-голямата част от предложения от ЕС за 2013 г. бюджет за научни изследвания, който възлиза на 10,8 милиарда евро.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct