Новини

27 11 2012Безвизово пътуване: постигнат е напредък, но все още има пречки

В каква степен държавите, които не членуват в ЕС, изпълняват своите ангажименти по отношение на предлагането на безвизово пътуване за гражданите на ЕС?

27 11 2012Европа в действие: Стратегията на ЕС за Дунавския регион година след нейното начало

На събитието, съвместно организирано от федерална провинция Бавария и комисаря на ЕС по въпросите на регионалната политика Йоханес Хаан, ще присъства германският канцлер Ангела Меркел, която ще изнесе основната реч.

27 11 2012Трудова заетост: Комисията усъвършенства EURES — мрежата за професионална мобилност

Целта на реформите на EURES е търсещите работа да могат по-лесно да влизат в контакт с работодатели, които се нуждаят от специфични умения, търсенето на работа да може да се фокусира върху сектори и професии, в които не достигат квалифицирани работници, а специализираните програми за мобилност на младите хора да получат подкрепа от мрежата.

27 11 2012Околна среда: Нов шанс за природата в Европа

Европейската комисия вече официално одобри включването в мрежата на 235 нови територии, които държавите членки предложиха за признаване като „зони от значение за Общността“ и в рамките на шест години ще трябва да въведат необходимите мерки за тяхната защита.

24 11 2012Европейската награда за иновации в публичната администрация

Краен срок: 15 февруари 2013 г., 17.00 ч. (брюкселско време) Конкурсът е отворен за публичните администрации. Те могат да бъдат всяка държава, регионален или местен орган, създаден по силата на националното законодателство, като публичен орган и изпълнение на политиката на правителството, например: министерства, регионални правителства, общини, и т.н.

24 11 2012Проектиране на глобално споразумение за борба с изменението на климата 2015

Програмата помага на развиващите се държави и партньорски организации в преодоляване на проблемите, свързани с управлението на ресурсите на околната среда и природата.

24 11 2012Стипендия "Европа"

Кандидатите трябва да са студенти в български университети и да са завършили успешно минимум II курс. Те ще трябва да влязат в ролята на лидери на политическа партия и да предложат своята визия, своята предизборна платформа, с която да спечелят гласоподаватели като подготвят есе на тема „Моята програма България 2013-2017":

24 11 2012„ВАЖНА Е ЕВРОПА, ВАЖЕН СИ ТИ – УЧАСТВАЙ В ДЕБАТА!“ —2013 г. е „Европейска година на гражданите“

2013 г. е определена официално за „Европейска година на гражданите“. 20 години след въвеждането на гражданството на ЕС, акцентът през годината ще бъде поставен както върху това, което вече е постигнато в полза на гражданите, така и върху намирането на отговор на техните очаквания за бъдещето.

24 11 2012Пакет от приети през м. ноември актове във връзка с установяването на неизпълнение на задължения от държави членки: основни решения

Решенията обхващат редица икономически сектори и имат за цел да осигурят правилно прилагане на законодателството на ЕС в интерес на гражданите и предприятията.

24 11 2012Комисията представя нова стратегия за преосмисляне на образованието

Европа трябва коренно да преосмисли начина, по който системите за образование и обучение могат да осигурят необходимите умения на пазара на труда.

24 11 2012Европейски избори: по-лесно кандидатиране в друга страна от ЕС

Комисията също така работи с държавите членки, за да гарантира, че гражданите на ЕС, пребиваващи в страна от Съюза, различна от родната им страна, могат да участват в европейските избори при същите условия като гражданите на съответната държава в съответствие с правото на ЕС (действие 18 от Доклада за гражданството).

24 11 2012Литва е петнадесетата държава членка на ЕС, която се присъединява към засиленото сътрудничество в помощ на международните двойки

Регламентът предоставя правна сигурност на двойките и предотвратява надпреварата в избора на съд („forum shopping“) при развод, като в същото време се избягват скъпоструващи от емоционална и от финансова гледна точка производства.

24 11 2012Проучване сочи необходимост от повече усилия за придобиване на умения в областта на ИТ и предприемачеството в училище

В доклада също така се подчертава напредъкът, постигнат при обучението за придобиване на шест от осемте ключови компетентности, определени на равнището на ЕС за цел при ученето през целия живот, насочено към придобиване на знания, умения и поведенчески нагласи.

24 11 2012European Christmas Tree Decoration

За седма поредна година информационния център Европа Директно в Ланголен, Северен Уелс осъществява проекта си „Размяна на коледна украса". В него се включват ученици от началните класове.

18 11 2012Рибарство: Комисията предлага план за действие за опазването на морските птици

Планът е съставен в съответствие с целите и принципите на настоящата реформа на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР): той настоява за управление на екосистемите, т.е. за включване на всички части на екосистемата. Планът също така предлага регионален подход „отдолу-нагоре“, при който на държавите членки и заинтересованите страни се възлага повече отговорност за въвеждането на подходящи мерки за отстраняване на проблемите в областта на рибарството.

18 11 2012Околна среда: ЕС се стреми да бъде лидер в усилията за намаляване на отпадъците в моретата

Отпадъците в моретата са сериозна заплаха за крайбрежната и морската среда в целия свят. Морските местообитания са замърсени с отпадъци от човешка дейност и с други видове отпадъци, които създават все повече проблеми, свързани с околната среда, икономиката, здравето и естетиката.

18 11 2012Често задавани въпроси: Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) навърши 10 години

В законодателството на ЕС в областта на храните се посочва, че ЕОБХ следва да надгражда върху капацитета на държавите членки чрез включване в мрежа на организациите, работещи в области от неговата компетентност. Понастоящем ЕОБХ разполага с мрежа от над 1500 външни експерти и повече от 300 научни институции

18 11 2012Околна среда: Комисията представя план за опазване на водните ресурси на Европа

Комисията стартира План за опазване на водните ресурси на Европа, който представлява стратегия за осигуряване на достатъчно количество и качество на водата, необходима за хората, икономиката и околната среда

18 11 2012Време е вътрешният енергиен пазар да бъде завършен

Един ефективен, свързан и прозрачен вътрешен енергиен пазар в Европа може да предложи на гражданите и предприятията сигурни и устойчиви доставки на енергия на възможно най-ниска цена.

18 11 2012Конкурс за рисунка и съобщение в Twitter на тема „Мирът, Европа, бъдещето: какво означава мирът в Европа за теб?“

Всеки участник може да представи само едно предложение. В случай че един и същ участник подаде няколко предложения, ще бъде взето предвид само първото предложение

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct