Новини

06 11 2011Покана за предложения в рамките на Норвежкия финансов механизъм

Фондът за достойни условия на труд и тристранен диалог обхваща 12 страни-бенефициенти.Крайният срок за представяне на проектни предложения е 31 март 2012 г., 12 ч. (местно норвежко време).

06 11 2011Наръчник относно конкурсите на общо основание на EPSO

Тези конкурси са достъпни за всички граждани на Европейския съюз, които отговарят на изискваните критерии.

06 11 2011Програма в областта на цифровите технологии: спечелил награда финансиран от ЕС проект може да допринесе за по-силни широколентови връзки

Проектът TRILOGY получи наградата за интернет на бъдещето за забележителния си принос към интернет архитектурата и протоколите. Този принос може да помогне за предоставяне на по-бърза и по-надеждна интернет връзка на европейците.

05 11 2011ЕК: Няма възможност за напускане на еврозоната и оставане в ЕС

Лисабонският договор, който влезе в сила през декември 2009 година, за първи път въведе клаузата за напускане на ЕС, но не и за изход от еврозоната.

04 11 2011Програма в областта на цифровите технологии: чрез насърчаване на цифровизацията на културата в ЕС към стимулиране на растежа

Европейската комисия прие препоръка, в която призовава държавите-членки на ЕС да увеличат усилията си, да обединят ресурсите си и да привлекат частния сектор в цифровизацията на материали в областта на културата.

04 11 2011ГМО: Според докладите за оценка законодателството на ЕС се развива в правилната посока

Двата доклада отчитат широка подкрепа както от заинтересованите страни, така и от компетентните органи за основните цели на законодателството — защита на здравето, опазване на околната среда и изграждане на вътрешен пазар, тъй като те отговарят на обществените потребности.

01 11 2011Европейският съюз се присъединява към усилията в помощ на оцелелите след земетресението в Турция

Европейската комисия координира предоставянето на европейска помощ за Турция, след като турските власти поискаха активиране на Европейския механизъм за гражданска защита миналата нощ.

01 11 2011Данъчно облагане: Европейската комисия поиска от България да промени правилата си за ДДС

В България правилата, свързани с условията за възстановяване на ДДС на данъчнозадължени лица, които са обект на ревизия, дискриминират лицата, участващи в операции в рамките на Европейския съюз.

01 11 2011Директива за признаването — Комисията приветства постигнатото съгласие по ключов елемент от пакета от мерки в областта на убежището

Директивата гарантира еднакви права, когато става въпрос за здравни грижи и достъп до пазара на труда.

01 11 2011Европейският парламент подкрепя по-строго законодателство срещу сексуалното посегателство срещу деца

В наказателното право широк обхват от ситуации на сексуално посегателство и експлоатация ще бъдат считани за престъпление, обхващайки нови проявления, които се спомагат от Интернет, като склоняването на деца към сексуални действия, гледането в Интернет или чрез уеб камера на детска порнография.

30 10 2011Народно Читалище „Бъдеще сега” и Eвропа Дирактно - Смолян организираха провеждането на поредица от доброволчески акции в Родопите

Под надслов „Усмивки на стената”, бе реализирана акцията на доброволците от клуб „Чисти сърца”.

25 10 2011ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ 23 ОКТОМВРИ 2011 г. ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Държавите-членки ще ускорят структурните реформи в съответствие с препоръките, отправени в контекста на европейския семестър.

25 10 2011Сближаване на мненията по основни елементи от Многогодишната финансова рамка за 2014—2020 г. след провеждането на конференция на високо равнище в Брюксел

Участниците в конференцията подчертаха, че събитието е изключителна възможност за обсъждането на такъв важен въпрос, какъвто е бъдещият бюджет на ЕС, с всички основни заинтересовани лица

25 10 2011Комисията защитава европейските предприятия от измами и нелоялни практики

Малките предприятия в Европа са застрашени от недобросъвестни търговци, които използват нелоялни практики, като подвеждащата реклама. Измамниците се крият зад националните граници и експлоатират уязвимостта на предприятията и особено малките предприятия, които извършват дейност в други страни от ЕС.

25 10 2011„Галилео“: Европа извежда в орбита първите си спътници за интелигентна система за навигация

Европейската промишленост е в изгодна позиция за оползотворяване на предимствата от програмата „Галилео“, предоставяйки на бизнеса и гражданите пряк достъп до осигуряван в Европа спътников навигационен сигнал.

22 10 2011Нови правила за по-ефективни, по-устойчиви и по-прозрачни финансови пазари в Европа

Възникнаха нови места за търговия и нови продукти, а системата бе изменена под влиянието на технологични нововъведения като високочестотната търговия.

22 10 2011Строги мерки спрямо злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара

Водена от стремежа си към увеличаване на стабилността и прозрачността на финансовите пазари, Европейската комисия днес прие предложение за регламент относно злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара (т.е. пазарната злоупотреба).

22 10 2011Механизъм за свързване на Европа — Европейската комисия приема план за 50 млрд. евро за укрепване на европейските мрежи

Целевите инвестиции в ключови инфраструктури ще спомогнат за създаване на работни места и ще повишат конкурентоспособността на Европа във време, когато тя най-много се нуждае от това.

20 10 2011Пакетът за енергийната инфраструктура, изготвен от Комисията

Енергийната инфраструктура — тръбопроводи, електропреносни мрежи — е от ключово значение за постигането на всички наши цели относно климата и енергетиката.

20 10 2011Свързване на Европа: новата основна транспортна мрежа на ЕС

Новата основна мрежа ще отстрани пречките, ще усъвършенства инфраструктурата и ще рационализира трансграничните транспортни операции в интерес на пътниците и предприятията в целия ЕС.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct