Новини

26 07 2011Стимулирането на научните изследвания и иновациите със 7 млрд. EUR ще създаде работни места и растеж

безвъзмездните средства ще се насърчават научните изследвания за преодоляване на най-големите предизвикателства, пред които е изправено обществото в Европа и по света. Сред получателите на финансирането — над 16 000 на брой — ще бъдат университети, научноизследователски организации и предприятия.

26 07 2011Одобрени са първите европейски схеми за удостоверяване на устойчиво развито производство на биогорива

Биогоривата могат да представляват екологосъобразен заместител на фосилните горива. Необходимо е, обаче, да се предотврати превръщането на тропически гори и богати на въглерод торфища в плантации за маслени палми и захарна тръстика.

26 07 2011Европейската комисия ще предостави 244 милиона EUR за 183 нови проекта по LIFE+

Проектите са от всички държави-членки на ЕС и обхващат дейности, свързани с опазването на природата, климатичните изменения, политиката за околната среда, информационни и комуникационни инициативи. Общата инвестиция е в размер на 530 милиона EUR, от които 244 милиона EUR ще бъдат предоставени от ЕС.

20 07 2011Комисията препоръчва достъп до основни банкови сметки на разумни цени за всички граждани

Плащането на текущи разходи, получаването на приходи или помощи, както и покупката на стоки и услуги могат да се окажат проблем. Изследванията показват, че в Европейския съюз около 30 милиона потребители на възраст над 18 години не притежават банкова сметка.

18 07 2011Борба с фалшификатите: засилване на митническите мерки за защита на правата на интелектуална собственост

Митническите власти на ЕС играят важна роля за спирането на достъпа до европейския вътрешен пазар на продукти, които нарушават правата на интелектуална собственост.

18 07 2011Зелена книга относно насърчаването на вкусовете на Европа

Европейската комисия откри дебат относно бъдещето на схемите за насърчаване и информиране по отношение на селскостопанските продукти на ЕС. С публикуването на зелена книга по тези въпроси Комисията проучва как да оформи по-целенасочена и по-амбициозна стратегия за бъдещето, която ще направи по-ясни за потребителите — както в ЕС, така и извън него — качеството, традициите и добавената стойност на европейските селскостопански и хранителни продукти.

18 07 2011Комисията провежда консултация относно практическите правила за уведомяване в случай на нарушаване на сигурността на личните данни

Комисията иска да събере виждания, основаващи се на съществуващата практика и първоначалния опит, след което може да предложи допълнителни практически правила, за да се уточни кога трябва да се съобщава за нарушенията, съгласно какви процедури и в какъв формат. Мненията в отговор на допитването могат да се изпращат до 9 септември 2011 г.

14 07 2011Допитване на Комисията: най-добрите възможности за телевизията и киното в ерата на интернет

Зелената книга е основа за дискусията относно приспособяването на регулаторната рамка, за да може европейската индустрия да развие нови бизнес модели, творците да намерят нови канали за разпространение, а потребителите в цяла Европа да получат по-добър достъп до произведения.

14 07 2011Европейска Комисия: политика за рибарството, насочена към бъдещето

В предложението си за мащабна реформа на политиката на ЕС в областта на рибарството Европейската комисия залага на радикален подход към управлението на рибарството в Европа.

14 07 2011Комисията представя възможности за създаване на европейска система за проследяване на финансирането на тероризма

Първо, системата трябва да допринесе за ограничаването на количествата лични данни, предавани на САЩ. Второ, системата трябва да даде значителен принос в усилията да се отреже достъпът на терористите до финансиране и материали и да се проследяват техни сделки.

11 07 2011Комисията стартира нов план за действие за транспорта в рамките на европейската политика за съседство

В плана се предлагат над 20 конкретни мерки в краткосрочен и дългосрочен план, които целят установяване на по-безпроблемни, по-безопасни и по-надеждни транспортни връзки.

11 07 2011Европейската комисия затяга правилата за борба с опасни нови синтетични наркотици

Тези наркотици, които могат да бъдат точно толкова опасни, колкото и забранените вещества, често се продават по интернет и в специализирани магазини.

11 07 2011Комисията залага на допълнителни средства за образованието, младежта и творчеството, с което ще насърчи създаването на работни места

Едновременно с увеличаването на безвъзмездните средства за образование и обучение, с програмата ще се цели оказване на подкрепа за модернизиране на образователните системи, по-тясно трансгранично сътрудничество между образователните институции и реформи в областта на политиките.

08 07 2011Комисар Джон Дали: „Приемането на Регламент за предоставянето на информация за храните е добра новина за потребителите“

Гласуването в Парламента е важна крачка напред в стремежа ни да предоставяме повече права на потребителите и да допринесем за борбата със затлъстяването и хроничните болести в ЕС."

08 07 2011BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 48 895 750 лева.

08 07 2011BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”

Краен срок за подаване на проектни предложения: 30 септември 2011г., 16.00ч. местно време.

08 07 2011СЕМИНАР ЗА ЖУРНАЛИСТИ

Централният информационен офис в Администрацията на Министерски съвет планира цикъл от семинари в страната и чужбина, насочени към представители на медиите, с цел задълбочаване на познанията за Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, Стратегия „Европа 2020" и бъдещата кохезионна политика.

07 07 2011Комисията стартира нов план за действие за транспорта в рамките на европейската политика за съседство

В плана се предлагат над 20 конкретни мерки в краткосрочен и дългосрочен план, които целят установяване на по-безпроблемни, по-безопасни и по-надеждни транспортни връзки.

05 07 2011BG051PO001-1.1.07 „Вземи живота си в свои ръце”

Краен срок: 16:30 ч. на 5 август 2011 г. в ДБТ в областните градове по планирано място на изпълнение на проекта

05 07 2011BG051PO001-5.1.02 „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ”

Краен срок: 1 август 2011 г., 15.00 часа местно време Общият предвиден размер по тази покана за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 30 000 000.00 лева. Дейностите ще се извършват на територията на цялата страна в периода 2011 - 2013 г.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct