FAQ

1. Как работи Европейкият съюз?
2. По какъв начин е стуктуриран Европейският парламент?
3. Упражняване на права
4. Бих желала да знам за всички конкурси, които организирате
5. Кога мога да се обърна към SOLVIT?
6. Каква е дейността на Европейската комисия?
7. Какви са ползите от еврото?
8. Към кого да подам жалба срещу институция на ЕС?
9. Каква е ползата на България от членството в ЕС?
10. Има ли в България SOLVIT център и как може да се свържем с него?
11. Много ми е интересен този SOLVIT център и искам да попитам дали има решен проблем на някой българин?
12. Здравейте, в момента уча право и ми е необходима информация за съдебната систeма в ЕС.

Как работи Европейкият съюз?

Страните от ЕС създадоха органи, които да ръководят ЕС и да приемат неговото законодателство. Основните сред тях са:

•Европейският парламент
•Съветът на Европейския съюз
•Европейската комисия

По какъв начин е стуктуриран Европейският парламент?

Европейският парламент е единствената наднационална институция, чиито членове се избират демократично чрез всеобщи преки избори. Той представлява народите на държавите-членки. Европейският парламент се избира на всеки пет години и изготвя множество законодателни актове (директиви, регламенти и други), които оказват влияние върху ежедневието на всеки гражданин.
Парламентът, заедно със Съвета на министрите създава законите на ЕС. 785-те членове на ЕП от 27-те държави-членки на ЕС приемат законите, които са в компетенциите на Европейския съюз и които имат въздействие върху всекидневния живот на гражданите.
Някои от областите, в които действа Парламента са: защита на околната среда, права на потребителите, равни възможности, подобрение достъпа до знания, митническо сътрудничество, транспорт, борба срещу нелегалната имиграция и свободното движение на работна ръка, капитали, услуги и стоки. Парламентът също активно участва в дебата за бъдещето на Европа.

Структурата на Европейския парламент е следната:
•Председател;
•Членове на ЕП;
•Политически групи;
•Парламентарни комисии;
•Делегации;
•Политически органи;
•Генерален секретариат.

Председателят се избира за две години и половина, т.е. за половин парламентарен мандат, като може да бъде преизбран. Председателят представлява Парламента в неговите външни отношения, както и в отношенията с другите институции на Общността. Председателят ръководи цялостната дейност на Европейския парламент и неговите органи (Бюро и Председателски съвет), както и разискванията по време на пленарните заседания. В тази си дейност той е подпомаган от 14 заместник-председатели. При откриването на всяко заседание на Европейския съвет, председателят на Парламента изразява становището и загрижеността на Парламента по определени теми, както и по точките от дневния ред. След като на второ четене Парламентът гласува бюджета на Европейския съюз, с подписа на председателя бюджетът влиза в действие. Председателят на ЕП подписва заедно с председателя на Съвета всички законодателни актове, приети съгласно процедурата за съвместно вземане на решения.

Членовете на Европейския парламент разделят своето работно време между Брюксел, Страсбург и своя избирателен район. В Брюксел те участват в заседанията на парламентарните комисии, на политическите групи, както и в допълнителните пленарни сесии, а в Страсбург - в дванайсетте месечни сесии. Успоредно с тези основни дейности те, разбира се, трябва да посвещават време и на своя избирателен район. Членовете на Европейския парламент разполагат с все по-големи правомощия и в хода на тяхната работа оказват влияние върху всички области, касаещи всекидневието на гражданите: околна среда, защита на потребителите, транспорт, а също така образование, култура, здравеопазване и др.

Преди всяко гласуване на пленарно заседание, политическите групи разглеждат докладите на парламентарните комисии и внасят изменения. Позицията на политическата група се определя след вътрешно съгласуване, но никой член не може да бъде задължен да гласува по даден начин. В пленарната зала местата на членовете на ЕП се разпределят в зависимост от тяхната политическа принадлежност, считано от ляво на дясно, със съгласието на председателите на групи. Членовете на ЕП се обединяват по политически, а не по национален принцип и същевременно евродепутатите следва да изпълняват своя мандат независимо. В момента в Европейския парламент има осем политически групи - всяка с председател (или съпредседатели), бюро и секретариат. Минималният брой членове за образуване на политическа група е 20, като трябва да са представени най-малко 5 държави-членки. Участието в повече от една политическа група е забранено. Някои членове не принадлежат към нито една политическа група и заседават като независими.

В Европейския парламент делегациите осъществяват връзката с парламентите на държавите, които не са членки на Европейския парламент. Те играят важна роля за разширяване влиянието на Европа на международната сцена. Делегациите са 33 на брой. Всяка от тях се състои от около 15 членове на Европейския парламент. Съществуват четири категории делегации: междупарламентарни (отношения с парламенти на страните извън ЕС, които не са кандидатки за членство), съвместни (отношения с парламенти на страните-кандидатки и асоциираните държави), делегация в Паритетната парламентарна асамблея ЕС-АКТБ (парламентите на страните от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн) и делегация в Евро-средиземноморската парламентарна асамблея.

Председателският съвет определя организацията на работата на Парламента и всички въпроси, свързани със законодателната програма и се състои от председателя на Европейския парламент и председателите на политическите групи. Сред отговорностите му са графикът, дневният ред на пленарните заседания, съставът на комисиите и делегациите, разпределението на правомощията помежду им и законодателната програма.

Бюрото на ЕП се състои от председателя на Европейския парламент, от 14-те заместник-председатели и от 5-ма квестори с роля на наблюдатели, избирани от Парламента за мандат от две години и половина, който може да бъде подновен. Председателският съвет ръководи вътрешното функциониране на Парламента, което касае финансовата и административната организация. Квесторите отговарят, според указанията на Бюрото, за административните и финансовите дела, пряко засягащи членовете на ЕП. Петимата квестори имат консултативна роля в Бюрото. Те се грижат за това, членовете на ЕП да разполагат с необходимата за изпълнението на своя мандат инфраструктура. В своята работа Европейският парламент е подпомаган и от Генералния секретариат, разположен в Люксембург и Брюксел. Приблизително 5 000 длъжностни лица от всички държави членки на Съюза, назначени с конкурс, работят за Европейския парламент под ръководството на Генералния секретар.Упражняване на права


Законодателството на ЕС - която е еднаква сила с националното законодателство - предоставя права и задължения на органи във всяка държава-членка, както и физически лица и фирми. Властите във всяка държава-членка, са отговорни за прилагането на законодателството на ЕС в националното законодателство и прилагането правилно, и те трябва да гарантират правата на гражданите по тези закони. Всеки може да подаде жалба пред Комисията срещу държава-членка, за всяка мярка (закон, наредба или административно действие) или практика дължи на държавата-членка, които считат за несъвместими с разпоредба или принцип на правото на Общността.

Вие не трябва да се докаже официално интерес към образуване на дело. Нито пък ще трябва да докаже, че сте основно и пряко засегнати от нарушението се оплакват. За да бъде допустима, жалбата трябва да се отнася до нарушение на правото на Общността от една държава-членка. Следователно не може да се отнасят до частния спора.

1. Методи за подаване на жалба
2. Етапи на процедура за нарушение
3. Националните средства за правна защита
4. Административен гаранции
5. Защита на жалбоподателя и на личните данни
6. Жалба до Европейския омбудсман
1. Методи за подаване на жалба


Жалбите трябва да бъдат представени в писмена форма, с писмо, факс или електронна поща.

Това е много важно за оплакване документи, за да бъдат пълни и точни, особено що се отнася до фактите, оплакват от по отношение на въпросната държава-членка, всякакви мерки, които вече са предприети на всички нива и, доколкото е възможно, разпоредбите на правото на Общността, които смятате, че са били нарушени и никакво участие на схема за финансиране на Общността.

Всяка кореспонденция денонсира мерки или практики от страна на държава-членка, която го смята за несъвместима с разпоредба или принцип на правото на Общността трябва да бъдат разгледани в рамките на месец във връзка с решение да го класифицират като жалба. Генералният секретариат на Комисията издава първоначално потвърждение за цялата кореспонденция в рамките на петнадесет работни дни от получаването му. Когато има съмнение по отношение на статута на кореспонденцията, Генералния секретариат се допитва до отдел или отдели в рамките на петнадесет календарни дни от пристигането му.

Кореспонденцията, вероятно трябва да бъдат изследвани като жалбата се вписва в Централния регистър на жалбите, се съхранява от Генералния секретариат на Комисията.
Регистриран жалби се признава, отново от Генералния секретариат в рамките на един месец от датата на изпращане на първоначалната потвърждение. Това признание се посочват номерът на делото на жалбата, която трябва да бъде цитиран в кореспонденция.

Отговорността за разглеждане на предмета на кореспонденция или жалба, се поема от службите на Комисията.

Случаи, че денонсира едно и също нарушение в една и съща държава-членка, са обединени и преработени в рамките на една и съща справка.

2. Етапи на процедура за нарушение


Вашата жалба може да доведе до следните действия:


2.1. По събиране на информация


В отговор на оплакването си, тя може да бъде необходимо да се събере допълнителна информация за определяне на точките на фактите и на закона за вашия случай.

В случай на контакт на Комисията на органи на държавата-членка, срещу която сте направили оплакване, че няма да разкрива самоличността си, освен ако не са дали то ви изричното разрешение за това.

Ако е необходимо, ще ви бъде поискано да представи допълнителна информация.

След разглеждане на фактите и в светлината на правилата и приоритетите, определени от Комисията за откриване и провеждане процедура за нарушение, службите на Комисията ще реши дали следва да бъдат предприети действия за вашата жалба.

2.2. Откриване на процедура за нарушение: официални контакти между Комисията и съответната държава-членка

Ако Комисията счита, че може да е налице нарушение на правото на Общността, което дава основание за откриване на процедура за нарушение, тя отправя "официално уведомително писмо" до съответната държава-членка, с искане тя да представи своите съображения до определена дата.

Съответната държава-членка трябва да приеме позиция по точките от фактическа и правна, на които Комисията основава решението си за откриване на процедура за нарушение.

В зависимост от отговора или от липсата на отговор от съответната държава-членка, Комисията може да реши да изпрати "обосновано мнение" на държавата-членка, ясно и окончателно се посочват причините, поради които счита, че има нарушение на правото на Общността и призова държавата-членка, за да се съобразят с правото на Общността в рамките на определен период от време (обикновено два месеца).

Целта на тези официални контакти е да се определи дали наистина има нарушение на правото на Общността и, ако е така, да реши делото на този етап, без да се налага да я отведе до Съда на Европейските общности.

В зависимост от отговора, Комисията може да реши да не пристъпва към процедура за нарушение, например, когато държавата-членка предоставя надеждни гаранции за своето намерение да измени своето законодателство или административна практика. В повечето случаи могат да бъдат решени по този начин.

2.3. Сезиране на Съда на Съда на Европейските общности

Ако държавата-членка не успее да се съобрази с мотивираното становище, Комисията може да реши да отнесе случая до Съда на Европейските общности.

Средно, то отнема около две години, за Съда на Европейските общности да се произнесе по делата, заведени от Комисията.

Решенията на Съда на Европейските общности се различават от тези на националните съдилища.

След приключване на процедурата, на Съда на Европейските общности предоставя решение, като се посочва дали е имало нарушение.

Съдът може да отмени нито една национална разпоредба, която е несъвместима с правото на Общността, нито сила национална администрация да отговори на искането на една личност, нито за държавата-членка да заплати обезщетение на лице неблагоприятно засегнати от нарушение на правото на Общността .

Той е до една държава-членка, срещу която Съдът е дал решение да вземе всички необходими мерки за да се съобразят с него, особено за разрешаване на спора, довели до процедурата.

Ако държавата-членка не отговаря на изискванията, Комисията може отново да сезира Съда на Европейските общности иска да има периодични наказателни плащания до момента, в който се слага край на нарушението и / или плащане на еднократна сума, наложени на държава-членка.


3. Националните средства за правна защита


Той е на националните съдилища и административни органи, които носят основната отговорност за гарантиране, че органите на държавите-членки, в съответствие със законодателството на Общността.

Затова, ако считате, че дадена мярка (закон, наредба или административно действие) или административна практика е несъвместима с правото на Общността, вие сте поканени, преди или успоредно с оплакването си до Комисията, да търсят обезщетение от националните административни или съдебните органи (включително националните и регионалните омбудсмани) и / или чрез арбитраж и помирение на разположение.

Комисията съветва да използвате тези национални средства за правна защита, тъй като от предимствата, които те могат да предлагат за вас.

С помощта на средствата за защита, налични на национално равнище трябва, като правило, да бъде в състояние да упражнят правата си по-директно и по-лично, отколкото бихте могли успешно след процедура за нарушение, заведени от Комисията, която може да отнеме известно време.
Единствено националните съдилища могат да издават заповеди за административните органи и да се отмени решение на всяка държава.
Също така е само на националните съдилища, които имат право, ако е необходимо, за една държава-членка да направи добро на загуба, претърпяна от хора в резултат на нарушение на общностното право да се дължи това.


4. Административен гаранции

Следните административни гаранции има за своя полза:
(а) След регистрацията от Генералния секретариат на Комисията Генерална, жалбата Ви ще бъде назначен официален референтен номер (както е посочено в обратна), който трябва да бъде цитиран в кореспонденция.
Въпреки това, предоставянето на официален референтен номер, не означава непременно, че процедура за нарушение ще бъде открита срещу въпросната държава-членка.

(б) Когато службите на Комисията, да представят на компетентните органи на държавата-членка, срещу която жалбата е направено, те ще се ръководи от избор, който са направили по отношение на разкриването на самоличността си. Когато не са посочили своя избор, службите на Комисията ще приеме, че сте избрали за поверително третиране.

(в) Комисията ще положи усилия да вземе решение по същество (или да се открие процедура за нарушение или за приключване на случая) в рамките на дванадесет месеца от регистрацията на жалбата с Генералния секретариат.

(г) Когато този срок е надхвърлен, службата на Комисията, отговарящ за нарушение файл, по Ваше желание, ви информира в писмена форма. На английски и шведски езикови версии на точка 8 от Съобщение се различава от всички други езикови версии, които заявяват, че службите на Комисията ще уведоми жалбоподателите по текущата позиция по отношение на тяхната жалба, след една година, ако това бъде поискано от жалбоподателя. Вие ще бъдете уведомени предварително със съответния отдел в случай че възнамерява да предложи на Комисията прекратява делото. Службите на Комисията ще ви държим информирани за хода на всяка процедура за нарушение.


5. Защита на жалбоподателя и на личните данни

Разкриването на самоличността жалбоподателите, така и на информацията, предоставена от тях до съответната държава-членка е обект на предварително съгласието си и трябва да отговарят, наред с другото, с Европейския парламент и на Съвета Регламент (ЕО) № 45/2001 от 18 декември 2000 г. относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни от институциите и органите на Общността и за свободното движение на тези данни, както и с Европейския парламент и на Съвета Регламент (ЕО) № 1049/2001 от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията.


6. Жалба до Европейския омбудсман

Ако жалбоподателят счита, че в работа си жалба, Комисията е виновен за лошо управление от неспазване на някое от горепосочените мерки, той / тя може да отнесе въпроса до Европейски омбудсман под Членове 21 и 195 от Договора за ЕО. За пълно описание на процедурите и сроковете за подаване на жалби, вижте нашите правила за разглеждане на жалби за нарушаване на правото на ЕС.
Бих желала да знам за всички конкурси, които организирате

Екипът на Европа Директно Смолян Ви препоръчва да посещавате често сайта ни и поемаме ангажимент да изпращаме на Вашия е-mail информация,относно предстоящи конкурси.

Кога мога да се обърна към SOLVIT?

SOLVIT се занимава със случаи на трансгранични проблеми, възникнали между граждани или предприятия, от една страна, и обществените власти, от друга, при евентуално неправилно прилагане на европейските закони. Проблематиката на случаите, с които основно се е занимавал SOLVIT досега е:

● Признаване на професионална квалификация и дипломи

● Достъп до обучение

● Разрешителни за пребиваване

● Право на гласуване

● Социално осигуряване

● Трудови права

● Шофьорски книжки

● Регистриране на моторни превозни средства

● Граничен контрол

● Достъп на стоки до пазара

● Достъп на услуги до пазара

● Установяване в качеството на самонаети лица

● Обществени поръчки

● Данъчно облагане

● Свободно движение на капитали или плащания

Списъкът не е изчерпателен. SOLVIT разглежда всеки случай, който отговаря на гореспоменатите критерии.

Тъй като SOLVIT е неофициален метод за постигане на разрешение на проблеми, следва да се отбележи, че не може да се прибягва до неговите услуги в случаите, в които вече текат правни процедури.
Каква е дейността на Европейската комисия?


При упражняването на своите правомощия Комисията се ползва със значителна независимост. Нейно задължение е да защитава интересите на Съюза като цяло и следователно не може да приема инструкции от правителствата на държавите-членки. Като „пазителка на договорите“ тя трябва да гарантира прилагането от държавите-членки на приетите от Съвета и Парламента регламенти и директиви. В противен случай Комисията може да изправи виновната страна пред Съда, за да я задължи да спазва законодателството на ЕС.

В качеството си на изпълнителен орган Комисията прилага приетите от Съвета решения в области като Общата селскостопанска политика (ОСП). Тя е упълномощена да управлява общите политики на ЕС: научните изследвания и технологиите, подпомагането на трети страни, регионалното развитие и т.н.

Комисията контролира и определения за тези политики бюджет.

ЕК изготвя предложения за нови европейски закони, които представя на Европейския парламент и на Съвета. Тя следи ежедневната работа по прилагане на политиките на Европейския съюз и по оползотворяване на средствата на ЕС. Комисията следи и за спазването на европейските договори и закони. Тя може да предприема действия срещу закононарушителите, изправяйки ги пред Европейски съд, ако е необходимо.

В помощ на Комисията работи администрация, съставена от 36 генерални дирекции (ГД) и служби, които се намират главно в Брюксел и Люксембург. За Комисията работят около 23 000 държавни служители, повечето от които работят в Брюксел. От както България е член на ЕС, сред тях има и българи, които са назначени след съответните конкурси. Съобщенията за обявяване на конкурси за работа в ЕК, както и в другите европейски институции, са сред най-четените публикации на Портал ЕВРОПА.

Европейският парламент извършва политически контрол над Комисията – в частност като одобрява назначаването на председателя на Комисията и на Колегиума като цяло, освен това чрез правото на внасяне на предложение за вот на недоверие срещу Комисията, в който случай ЕК е длъжна да подаде колективна оставка. ЕП освен това контролира ЕК чрез поставяне на писмени и устни въпроси, на които Комисията трябва да отговаря. Нещо повече, веднъж в годината, и след препоръка на Съвета, Европейският парламент одобрява изпълнението на бюджета на ЕО от Комисията, както и нейните отчети и по този начин се приключва отчетният цикъл за съответната година: („процедура по освобождаване от отговорност”). Комисията изпълнява препоръките, които се съдържат в освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета.

Европейската сметна палата е външният одитор на Комисията. Нейната задача е да прави независим одит на набирането и изразходването на средства от Европейския съюз и чрез него да оцени начина, по който европейските институции изпълняват тези функции. Съдът разглежда това дали финансовите операции са били правилно вписани, законно и редовно извършвани, а така също и дали са били управлявани така, че да се осигурят икономии, ефикасност и ефективност. Съдът оповестява резултатите от работата си чрез публикуване на съответните обективни и навременни доклади.

Какви са ползите от еврото?

Еврото става единната валута на 15 държави-членки на Европейския съюз, които съвместно формират т.нар. "еврозона". Икономическият и паричен съюз осигурява политическата и икономическата рамка, която лежи в основата на еврото и допълва

Икономическият и паричен съюз, както и са мото евро имат за цел да осигурят по-добро функциониране на европейската икономика, както и да създадат повече работни места и по-голям просперитет за европейците. Освен това, те доведоха до създаването на втората най-голяма икономика в света. Основните преимущества включват:
*Стабилна валута
*Ниско равнище на инфлация и ниски лихвени проценти
*Прозрачност на цените
*Премахване на разходите при обмен на валути
*По-голяма интегрираност на финансовите пазари
*По-добри икономически показатели
*Оздравяване на публичните финанси
*По-силни позиции за Европейския съюз в глобалната икономика
*Улесняване на международната търговия
*Осезаем знак за европейска идентичност

Засилване на конкуренцията
С осигуряването на възможност за по-лесно пазаруване зад граница и съпоставка на цените конкуренцията между самите магазини и доставчици се засили. Потребителите вече имат по-голям избор, някои цени спаднаха, а покачването на цените се държи под контрол.

Ценова стабилност Еврото понижи инфлацията до едно ниско и стабилно равнище. През 70-те и 80-те години на ХХ век инфлацията в редица държави-членки бе много висока, като в някои страни нейното равнище достигаше 20 и повече процента. Инфлацията се понижи с подготовката им за приемане на еврото, а след въвеждането му остана на равнище от около 2% в еврозоната. Ниската и стабилна инфлация е от полза за всички.

Премахването на разходите по валутни операции стимулира търговията и инвестициите

Преди въвеждане на еврото разходите за обмен на валути бяха значителни, от порядъка на 20-25 милиарда евро годишно в Европейския съюз. Тези разходи вече не съществуват в еврозоната, където всички плащания и фактури са в евро. Нещо повече, еврото се приема с готовност и извъневрозоната.

Към кого да подам жалба срещу институция на ЕС?

Европейският омбудсман извършва проверки по жалби относно случаи на лошо управление в дейността на институциите и органите на Европейския съюз (ЕС). Част от институциите са Европейската комисия, Съветът на ЕС и Европейският парламент. Европейската агенция за лекарствени средства и Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд са пример за органи на Съюза, които омбудсманът може да разследва. Единствено Съдът на Европейските общности, Първоинстанционният съд на Европейските общности и Трибуналът на публичната служба на Европейския съюз в качеството им на правораздавателни органи не попадат под неговата юрисдикция.

Омбудсманът провежда разследвания въз основа на подадена жалба или по собствена инициатива. Той изпълнява функциите си абсолютно независимо и непредубедено. Не изисква и не приема инструкции от никое правителство или организация.

Европейският омбудсманът не може да извършва проверки по:
● жалби срещу национални, регионални или местни органи в държавите-членки, дори когато жалбите касаят въпроси на ЕС. Пример за такива органи са министерства, държавни агенции или местни съвети;
● дейността на националните съдилища или омбудсмани. Европейският омбудсман не е апелативен орган относно решения, взети от тези органи;
● жалби срещу фирми или частни лица.

Омбудсманът разследва случаи на лошо управление. Лошо управление е налице тогава, когато една институция не действа съобразно закона, не зачита принципите на доброто администриране или нарушава правата на човека. Примери за това са:

▪ административни нарушения
▪ несправедливост
▪ дискриминация
▪ злоупотреба с власт
▪ липса на отговор
▪ отказ на достъп до информация
▪ безпричинно забавяне

В някои случаи е необходимо омбудсманът единствено да информира дадена институция относно подадена срещу нея жалба, за да може тя да реши проблема. Ако случаят не бъде решен задоволително в хода на проверката, омбудсманът прави опит, ако е възможно, да намери приятелско решение, което да коригира случая на лошо управление и да удовлетвори жалбоподателя. Ако опитът за помирение се провали, омбудсманът може да отправи препоръки за решаване на случая. Ако съответната институция не приеме неговите препоръки, той може да изготви специален доклад до Европейския парламент.


Ако сте гражданин на държава членка на Съюза или сте с постоянно местопребиваване в държава членка, може да подадете жалба до Европейския омбудсман. Фирми, асоциации или други органи със седалище в държава членка на Съюза също могат да подават жалби до омбудсмана.

Жалби могат да се подават с писмо, по факс или по електронна поща. Ръководство и формуляр за подаване на жалба се намират на разположение в канцеларията на омбудсмана, като до тях има достъп и през неговата интернет страница.

The European Ombudsman
1 Avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
FR - 67001 Strasbourg Cedex
Tel. +33 (0)3 88 17 23 13
Fax +33 (0)3 88 17 90 62

Изчерпателна и актуална информация за работата на омбудсмана можете да намерите на: http://www.ombudsman.europa.eu


Каква е ползата на България от членството в ЕС?

С присъединяването си към ЕС гражданите на България станаха част от една зона на мир, стабилност, сигурност и просперитет, в която са осигурени високи стандарти на политиките в областта на околната среда, здравеопазването, безопасността на храните, както и социалната политика. Всеки българин има правото да пътува, работи (след един преходен период), учи или живее във всяка една държава-членка, включително и правото да развие собствен бизнес в държава-членка и да ползва системите за социално осигуряване. Всички български граждани могат да гласуват на местните и общински избори и на изборите за Европейски парламент в държавата-членка, в която пребивават, и дори да се кандидатират както на местни, така и на европейски избори. Те могат също да използват майчиния си език по въпроси, свързани с ЕС, след като българският език е вече официален език на ЕС. Всеки гражданин на Съюза се ползва от закрилата на дипломатическите и консулските органи на всяка друга държава- членка на територията на страни, които не са членки на ЕС и в които собствената му държава- членка няма представителство. Гражданите на Съюза и постоянно пребиваващите на негова територия лица могат лесно да се обърнат към институциите с искане или жалба, а именно като подадат петиция до ЕП. Петицията трябва да е на тема, която е свързана с дейността на ЕС и засяга пряко лицето, което я подава.

Всеки, който живее в държава-членка на ЕС, може да сезира Европейския омбудсман относно случай на „лошо администриране“, допуснат от страна на институция или служба на ЕС. Лошо администриране е налице тогава, когато една институция не действа съобразно закона, не зачита принципите на доброто администриране или нарушава правата на човека.

Освен това членството има значително положително въздействие върху икономиката на България и дава важни предимства от гледна точка на конкурентоспособността за фирми със седалище в страната. Някои от промените бяха доста осезаеми: премахнат бе граничният контрол, като така се намалиха разходите на предприятията и се ускори физическото придвижване на стоки и хора в Съюза. Други промени са по-слабо осезаеми, но те водят до съществени разлики в ежедневието на хората.

Общи предимства:
- членство в общност на стабилност, демокрация, сигурност и просперитет;
- нарастващ вътрешен пазар и повишаващо се вътрешно търсене;
- свободно движение на работна ръка, стоки, услуги и капитали.

Макроикономически ефекти:
- нарастване на преките инвестиции от чужбина, дължащо се на повишеното доверие сред бизнеса;
- централна роля в региона, тъй като геополитическото положение на България я прави свързващо звено между Балканите и регионите на Черно море и мост за взаимоотношенията между Европейския съюз и Турция;
- подобряване в дългосрочен план на транспортната инфраструктура;
засилена конкурентоспособност и стремеж към иновации;
- държавна система за субсидии съгласно регламентите на ЕС;
- улеснен достъп до финансови институции и фондове в рамките на разширения Европейски съюз.

Облаги за предприятията:

- увеличаване на фондовете на ЕС за защита на околната среда,
- образование и подпомагане на малките и средни предприятия;
- прозрачност на правилата за данъчно облагане и бизнес счетоводство;
- няма митнически или количествени ограничения в рамките на ЕС;
опростена процедура в бизнес администрацията при износ за друга държава-членка от Европейския съюз.

Има ли в България SOLVIT център и как може да се свържем с него?

ДА.

Борислав Димитров
Калоян Симеонов
Весела Кирова
Христиана Грозданова
Мариана Василева
Борис Касаветов

бул. "Дондуков" 1
Администрация на Министерския
съвет Дирекция "Координация по
въпросите на Европейския съюз и
международните финансови
институции"
1594 София
България Тел.: (+359 2) 980 40 42
Факс: (+359 2) 980 77 07
Електронна поща (e-mail): solvit@government.bg

Много ми е интересен този SOLVIT център и искам да попитам дали има решен проблем на някой българин?

SOLVIT защити правото на здравна осигуровка на български гражданин работил 10 години във Франция и правил здравноосигурителни вноски там. След това той се връща в България и пожелава да се включи в националната здравноосигурителна система. Молбата му обаче е отхвърлена и е помолен да внесе неплатените вноски, за да му бъдат възстановени здравноосигурителните права. SOLVIT България обяснява на компетентните български власти, че след като гражданинът е плащал вноски във Франция, според законодателството на ЕС той има право да се включи в българската здравноосигурителна система без допълнителни такси.
Проблемът е разрешен за 2 седмици.

Здравейте, в момента уча право и ми е необходима информация за съдебната систeма в ЕС.

Съдът на Европейските общности е съставен от 27 съдии и 8 генерални адвокати. Съдиите и генералните адвокати се назначават по общо съгласие от правителствата на държавите-членки за срок от шест години с възможност да бъдат преназначавани. Те трябва да са юристи, тяхната независимост да е извън всякакво съмнение и отговарят на условията за назначаване на най-високи съдебни постове в собствените си държави.

Председателят на Съда се избира от всички съдии с мандат от три години, като има опция за преизбиране. Той ръководи работата и службите на Съда и председателства съдебните заседания и съвещания на най-големите съдебни състави.

Генералните адвокати подпомагат Съда. Те представят, при пълна независимост и безпристрастност, правно становище, наречено „заключение", по делата, които са им поверени.

Секретарят е генерален секретар на институцията и ръководи нейните служби под ръководството на председателя на Съда.

Съдът може да заседава в пълен, разширен състав (тринадесет съдии), пет или три членен състав.

За особени случаи, като производството по освобождаване от длъжност на Европейския омбудсман или на член на Европейската комисия, който не е изпълнил задълженията си, Съдът заседава в пълен състав, както и ако за дадено дело се прецени, че е от изключителна важност

Разширеният състав заседава по молба на държава-членка или институция, която е страна по спора, както и по особено важни или сложни дела

Другите дела се разглеждат от състави от петима или трима съдии.

Председателите на петчленните състави се избират за срок от три години, а председателите на тричленните съдебни състави -за срок от една година.

Част от основните задължения на Съда са:

- Предварително решение със задължително тълкуване на правото на ЕС за националните съдилища;

- Обяснение на правата и задълженията на органите на ЕС в техните взаимовръзки, както и при правните отношения между страните-членки на ЕС;

- Проучване на съвместимостта на вторичното право с първичното право и всеобщите договорни принципи;

- Проверяване на валидността на определени решения на Съда, ЕП или ЕК;

- Процедури с цел да проверят спазването на задълженията, произтичащи от правото на ЕС от страните-членки

Седалището на Съда е в Люксембург

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct