Новини

02 10 2010Най-бързият път

Кой е най-бързият път от Разград до Брюксел? За Илина Георгиева това е конкурсът на Европейската комисия за млади преводачи.

02 10 2010По-добро прилагане на правото на Общността

доклада се подчертава изключителното значение на пълното и правилно прилагане на законодателството на ЕС за зачитане на правата и задълженията, създадени с това законодателство.

02 10 2010Комисар Георгиева прави първата стъпка към създаването на Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ

Тази инициатива, предвидена в Договора от Лисабон, ще даде възможност на доброволците от Европа да участват в провежданите от Съюза операции за хуманитарна помощ.

02 10 2010Комисията отправя искане към България за осигуряване на недискриминационен достъп до пазара на наземни услуги на летище „София“

Ако в срок от два месеца България не се съобрази с искането, което, в съответствие с процедурите на ЕС при неизпълнение на задължения, е под формата на мотивирано становище, случаят може да бъде отнесен пред Съда на Европейския съюз.

02 10 2010ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2010 г. — европейска седмица на регионите и градовете (4—7 октомври)

Осмото издание на инициативата „Дни на отворените врати — европейска седмица на регионите и градовете“ се открива на 4 октомври в Брюксел. Събитието се организира всяка година от Европейската комисия и от Комитета на регионите на ЕС, като в тазгодишното издание, което ще продължи четири дена, ще вземат участие над 6000 регионални и местни представители.

02 10 2010Управление на икономиката на ЕС: Комисията представя мащабен пакет от законодателни мерки

За държавите-членки в нарушение се предвиждат нови принудителни механизми. Неотдавна приетото „европейско полугодие“ ще интегрира всички нови и изменени надзорни процедури в рамките на единна, пълна и ефикасна икономическа политика.

02 10 2010 22-ри конкурс на Европейския съюз за млади учени: в Лисабон се съревновават най-изявените млади интелекти

Наградените проекти от областта на физиката, биологията и социалните науки бяха избрани от международно жури сред 85 проекти от 37 държави.

30 09 2010Финансов доклад за 2009 г.: за какво използва ЕС бюджета си?

По-голямата част от тези средства са били използвани за насърчаване на икономическия растеж, трудовата заетост и научните изследвания и разработки, както и за селското стопанство.

27 09 2010Стипендии за "Еразмус мундус" магистратура по европейски перспективи и глобалистика

Краен срок за кандидатстване: 1 декември 2010 г.

27 09 2010Обучения за европейски предприемачи в Япония

Инициативата е на Европейската комисия и цели да увеличи европейските възможности за бизнес развитие на японския пазар.

25 09 2010Комисията обявява началото на обществено допитване във връзка с преразглеждането на директивата за тютюневите изделия

„Тютюнът е продукт, който не прилича на никой друг: той води до пристрастяване и причинява болести и страдания на нашите граждани, като същевременно изисква от европейските правителства да изразходват средства за здравно обслужване, до което би могло да не се стига. И въпреки това, 30 % от европейците са активни пушачи.

24 09 2010Европейският ден на езиците откроява ползите от многоезичието за малките предприятия

Според изчисления 11 % от малките и средните предприятия губят договори поради липса на езикови умения. Стойността на тези пропуснати възможности може да достигне милиони евро и да изложи на риск работни места.

23 09 2010Европейската комисия приема нова стратегия за равенство между половете

Стратегията за равенство между половете, приета от Европейската комисия, съдържа редица действия, основани на пет приоритета: икономика и трудов пазар; равно заплащане; равнопоставеност във висшите длъжности; борба с насилието, основаващо се на пола, и насърчаване на равенството между половете отвъд границите на ЕС.

23 09 2010Европейската комисия приема външна стратегия на ЕС относно резервационните данни на пътниците (PNR)

Все повече трети държави използват резервационните данни на пътници (PNR данни) в борбата срещу тероризма и тежката международна престъпност. Правоприлагащите органи могат да използват данните, предоставени от пътник при резервирането на самолетен билет, за разследване на предишни престъпления, за предотвратяване на нови такива и за извършване на анализ на риска.

22 09 2010Десет години програма „Грундвиг“: Европейският съюз подкрепя предоставянето на „втори шанс“ чрез образованието за възрастни

Програмата „Грундвиг“ подпомага възрастни, които са напуснали училище с основна квалификация или без всякаква квалификация, и предоставя подкрепа на учители, обучаващи и друг персонал в центрове и асоциации за образование за възрастни, центрове за професионална ориентация, информационни центрове, неправителствени организации, предприятия, доброволчески сдружения и изследователски центрове.

22 09 2010Стипендии за магистратура по устойчиво управление на природните ресурси

Краен срок за кандидатстване: 1 декември 2010 Основната цел на програмата е да подготви студентите да се справят с предизвикателствата, пред които е изправена Европа при устойчивото управление на природните ресурси. Всеки студент трябва да избере два университета, в които да се обучава.

21 09 2010„Млади репортери срещу бедността“ — Комисията призовава младите журналисти да се ангажират с въпросите на развитието

Европейската комисия откри конкурса „Млади репортери срещу бедността“ — покана към всички студенти по журналистика в държавите-членки на ЕС да изпратят репортаж на тема, свързана с въпросите на развитието, за да бъдат избрани да отразяват Европейските дни на развитието, които ще се проведат през месец декември в Брюксел.

19 09 2010Европа Директно Смолян празнува заедно с община Рудозем празника на града

19 09 2010 Европа Директно Смолян проведе инициативата Акция „Биоразнообразие”

19 09 2010Комисията набелязва мерки за подобряване на железопътните услуги

Предложението за директива за създаване на единно железопътно пространство ще послужи за законодателно опростяване и консолидиране чрез сливане на трите действащи директиви и техните последващи изменения в един единствен съгласуван текст.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct