Новини

23 09 2012Потребителите в ЕС ще се радват на безпроблемно уреждане на по-малките трансгранични спорове

За да се избегнат трудоемките, скъпоструващи и бавни законоустановени процедури, Европейският съюз работи за улесняване на достъпа до правосъдие на потребителите в Европа, така че те да могат ефективно да упражняват правата си.

23 09 2012Децата в Европа започват да учат чужди езици все по-рано

В Европа децата започват да изучават чужди езици на все по-ранна възраст, като за първия си урок повечето малки ученици са между 6- и 9-годишни, сочи доклад, публикуван от Европейската комисия.

21 09 2012Покана за предложения по програма „Жан Моне“

Поканата цели да подкрепи европейски сдружения, работещи на европейско равнище в областта на образованието, обучението и европейската интеграция.

21 09 2012Покана за предложения по Работна програма „Сътрудничество“ на Седма рамкова програма

Кандидатите се приканват да представят предложенията си във връзка с поканата FP7-ICT- 2013-11 - Информационни и комуникационни технологии.

18 09 2012Спортен форум на ЕС: Спортни ръководители и министри засилват борбата с уредените мачове

Представители на спортното движение в Европа и министри на спорта ще се ангажират да засилят борбата си с уредените мачове на срещата си по време на Спортния форум на ЕС, организиран от Европейската комисия в Никозия, Кипър, на 19 и 20 септември т.г.

18 09 2012Група на високо равнище ще насърчава качество и отлични резултати в преподаването

Висшето образование е от решаващо значение за развитието на необходимите знания и умения, за да може Европа да бъде конкурентна в световната икономика, но държавите членки не влагат достатъчно средства, за да модернизират своите системи за висше образование.

18 09 2012Европейски ден на сътрудничеството: сближаване през общите граници

Тържествено отбелязване на постиженията на европейските региони и държави в процеса на трансгранично сътрудничество — това е идеята, залегнала в концепцията за Европейския ден на сътрудничеството, който за първи път ще бъде честван на един и същи ден в цяла Европа, както в държавите — членки на ЕС, така и в съседните държави.

18 09 2012Комисията поставя ударение на международното научно сътрудничество, за да отговори на глобалните предизвикателства

Картината на научните изследвания в света се развива бързо, като между 2000 г. и 2009 г. делът на държавите от БРИК в световните разходи за изследователска и развойна дейност се е удвоил. Въпроси като изменението на климата, продоволствената сигурност или борбата с болестите, все повече изискват съгласувани международни изследователски усилия.

18 09 2012Околна среда: Европейска седмица на мобилността 2012 година — „движение в правилната посока“

Стотици европейски градове ще участват в 11-то издание на Европейската седмица на мобилността от 16 до 22 септември 2012 г. Гражданите са поканени да участват в дейности за насърчаване на алтернативните видове транспорт и намаляване на използването на лични автомобили.

15 09 2012Околна среда: обединяване на информацията във връзка със справянето със заплахата от чужди видове в Европа

Инвазивните видове представляват сериозна заплаха за биологичното разнообразие и природните ресурси, като икономическото им въздействие се оценява на около 12 милиарда евро годишно.

15 09 2012Комисията предлага нови правомощия за банков надзор за ЕЦБ като част от банковия съюз

В рамките на новия единен механизъм крайната отговорност за конкретни надзорни задачи, свързани с финансовата стабилност на всички банки от еврозоната, ще поеме Европейската централна банка (ЕЦБ).

15 09 2012По-добро представяне на европейските граждани и укрепване на демокрацията — Комисията прави предложение за европейските политически партии

Комисията днес прие предложение, което да помогне на европейските политически партии да изразяват волята на европейските граждани и да формират истинско европейско публично пространство, като се увеличи тяхната видимост, популярност, ефективност, прозрачност и отчетност.

15 09 2012Компютърната сигурност в европейските институции се повишава след успешна пилотна схема

Институциите на ЕС предприеха важна стъпка към засилване на борбата срещу кибернетичните заплахи, като взеха решение за създаване на постоянен Европейски екип за незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERT-EU).

15 09 2012Жозе Мануел Дурау Барозу Председател на Европейската комисия Реч за състоянието на Съюза, 2012 г.

През последните четири години взехме много смели решения за справяне с тази системна криза. Но въпреки всичките ни усилия, нашите решения все още не са убедителни в очите на гражданите, пазарите или международните ни партньори.

15 09 2012Застаряването на учителите - предизвикателство за ЕС в сектора на образованието

Държавите членки са наясно, че инвестициите в образованието са предпоставка за бъдещето и дългосрочния просперитет на Европа. Данните сочат недвусмислено, че разходите за образование са определено ниски в сравнение с възвръщаемостта на вложените средства.

11 09 2012Докладът за младежта в ЕС призовава заетостта и социалното приобщаване да се превърнат в основен приоритет

Има обаче светлина в тунела: в доклада се посочва, че почти всички държави членки прилагат стратегията на ЕС за младежта, която има за цел създаването на повече и по-добри възможности за младите хора и насърчаването на активното гражданско участие, социалното приобщаване и солидарността.

11 09 2012Доклад показва значителни разлики в разходите за висше образование и подпомагане на студентите

Тази информация за таксите за обучение и подпомагането сега е на разположение онлайн на студентите, които искат да сравнят разходите за образование в различни европейски държави.

11 09 2012ЕС предоставя 800 милиона евро на изявени млади учени

Началните субсидии на ЕСНИ достигат до 2 милиона евро на проект. Те ще позволят на най-обещаващите учени да разработват идеи от граничните области на човешкото познание и да формират собствени изследователски екипи измежду над 3000 докторанти и постдокторанти.

11 09 2012Транспорт: ЕС отпуска близо 200 млн. EUR за ключови инфраструктурни проекти

Проектите, избрани в рамките на годишната покана за представяне на предложения за 2011 г., ще ползват финансовата подкрепа на ЕС за различни цели — строителство и/или подобряване на съществуващите инфраструктурни връзки, помощ за транспортните коридори, публично-частни партньорства и иновативни финансови инструменти.

07 09 2012Броени дни до Седмицата на единния пазар

През 2012 г. се отбелязват двадесет години от създаването на единния европейски пазар, официално въведен на 1 януари 1993 г. Годишнината е идеална възможност за ретроспекция върху постиженията на единния пазар от неговото създаване досега. Тя е и повод за размисъл върху още нерешените предизвикателства, свързани с реализиране на неговия потенциал за нов икономически растеж.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct