Новини

08 07 2011BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 48 895 750 лева.

08 07 2011BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”

Краен срок за подаване на проектни предложения: 30 септември 2011г., 16.00ч. местно време.

08 07 2011СЕМИНАР ЗА ЖУРНАЛИСТИ

Централният информационен офис в Администрацията на Министерски съвет планира цикъл от семинари в страната и чужбина, насочени към представители на медиите, с цел задълбочаване на познанията за Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, Стратегия „Европа 2020" и бъдещата кохезионна политика.

07 07 2011Комисията стартира нов план за действие за транспорта в рамките на европейската политика за съседство

В плана се предлагат над 20 конкретни мерки в краткосрочен и дългосрочен план, които целят установяване на по-безпроблемни, по-безопасни и по-надеждни транспортни връзки.

05 07 2011BG051PO001-1.1.07 „Вземи живота си в свои ръце”

Краен срок: 16:30 ч. на 5 август 2011 г. в ДБТ в областните градове по планирано място на изпълнение на проекта

05 07 2011BG051PO001-5.1.02 „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ”

Краен срок: 1 август 2011 г., 15.00 часа местно време Общият предвиден размер по тази покана за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 30 000 000.00 лева. Дейностите ще се извършват на територията на цялата страна в периода 2011 - 2013 г.

05 07 2011 Покана за проектни предложения по програма

Краен срок: 29 юли 2011 г. Поканата е насочена към кандидати, регистрирани в държави партньори по програма "Прогрес". Това са държавите членки на ЕС, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Хърватия, Македония и Турция.

05 07 2011Програмата на ЕИБ за финансиране на университетските изследвания (EIBURS)

Краен срок: 16 септември 2011 г.

02 07 2011Програма в областта на цифровите технологии: цените на роуминга намаляват от 1 юли

При пребиваване в чужбина в рамките на ЕС клиентите, които избират регулираната евротарифа, ще плащат не повече от 35 евроцента на минута за изходящ разговор и 11 евроцента на минута за входящ разговор.

02 07 2011ЕС приключи преговорите за присъединяване с Хърватия

След процедурата за ратифициране във всички държави-членки и Хърватия присъединяването се предвижда за 1 юли 2013 г.

01 07 201135 милиона EUR инвестиции в нововъведения в областта на екологията са на път да реализират очакваната възвръщаемост

Финансирането на 42 проекта за екологични нововъведения в размер на 35 млн. EUR по Програмата за конкурентоспособност и иновации (ПКИ) за 2010 г. започва да постига възвръщаемостта си, докато тече процедурата по поканата за представяне на предложения за 2011 г.

01 07 2011Въпроси и отговори по реформата на Правилника за персонала

Административните разходи на ЕС представляват по-малко от 6 % от настоящия бюджет на ЕС, който пък представлява само 1 % от БВП на ЕС.

01 07 2011За хармонизирана екологична информация в Европа: кажете мнението си по стандартите, които ще засегнат живота на всеки

Общите стандарти ще спомогнат за съкращаване на разходите и ще подобрят основата за вземане на решения на всички равнища.

30 06 2011Програма в областта на цифровите технологии: Европа инвестира в изследвания в областта на фотониката, за да ускори развитието на високоскоростните широколентови технологии

Започва работата по 13 изследователски проекта в областта на фотониката, по-конкретно в сферата на високоскоростните оптични широколентови мрежи. Целта е да се разработят технологии за осигуряване на супербърз домашен интернет (над 1 гигабайт в секунда).

30 06 2011Ключови технологии, които позволяват затвърждаване на технологичното превъзходство на Европа

Основните заключения от заседанието на групата представляват призив към управляващите да вземат важни политически решения с цел съхраняването на особено важните умения и капацитет в Европа посредством възприемането на единен и всеобхватен подход към ГБТ.

30 06 2011Според генералния адвокат Sharpston пътниците могат да претендират за възстановяване на разумните разходи, направени в случай на отменен полет, при който авиокомпания не предоставя помощ и грижи

Когато отмяната на полета е съобщена много късно или изобщо не е съобщена и не са налице извънредни обстоятелства, пътниците също имат право на обезщетение като неговият размер може да бъде различен в зависимост от разстоянието на планирания полет.

30 06 2011Комисията приветства напредъка в областта на макрорегионалните стратегии

Общо 15 държави-членки могат да се възползват от новите подходи за сътрудничество. От решаващо значение за успеха на двете стратегии е поемането на политически ангажимент от заинтересованите страни на всички равнища.

26 06 2011ЕП прие нови правила за онлайн търговията в ЕС

Новото европейско законодателство ще даде възможност на потребителите да върнат закупен в интернет продукт в рамките на две седмици след като са получили покупката.

26 06 2011Покана за представяне на предложения - EACEA/18/11 - Програма „Жан Моне“ - Ключова дейност 1 - Информационни и изследователски дейности за „Обучение по въпросите на ЕС в училище“

Дейностите по проектите трябва да започнат между 1 декември 2011 г. и 31 януари 2012 г. Максималната продължителност на проектите е 12 месеца.

26 06 2011Откриване на конкурса за наградата за журналистика на ЕС „Заедно срещу дискриминацията!“ за 2011 г.

Победителят в европейския конкурс и неговите двама подгласници ще получат ваучери на стойност съответно 5000 евро, 3500 евро и 2500 евро.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct