Новини

24 11 2012Проектиране на глобално споразумение за борба с изменението на климата 2015

Програмата помага на развиващите се държави и партньорски организации в преодоляване на проблемите, свързани с управлението на ресурсите на околната среда и природата.

24 11 2012Стипендия "Европа"

Кандидатите трябва да са студенти в български университети и да са завършили успешно минимум II курс. Те ще трябва да влязат в ролята на лидери на политическа партия и да предложат своята визия, своята предизборна платформа, с която да спечелят гласоподаватели като подготвят есе на тема „Моята програма България 2013-2017":

24 11 2012„ВАЖНА Е ЕВРОПА, ВАЖЕН СИ ТИ – УЧАСТВАЙ В ДЕБАТА!“ —2013 г. е „Европейска година на гражданите“

2013 г. е определена официално за „Европейска година на гражданите“. 20 години след въвеждането на гражданството на ЕС, акцентът през годината ще бъде поставен както върху това, което вече е постигнато в полза на гражданите, така и върху намирането на отговор на техните очаквания за бъдещето.

24 11 2012Пакет от приети през м. ноември актове във връзка с установяването на неизпълнение на задължения от държави членки: основни решения

Решенията обхващат редица икономически сектори и имат за цел да осигурят правилно прилагане на законодателството на ЕС в интерес на гражданите и предприятията.

24 11 2012Комисията представя нова стратегия за преосмисляне на образованието

Европа трябва коренно да преосмисли начина, по който системите за образование и обучение могат да осигурят необходимите умения на пазара на труда.

24 11 2012Европейски избори: по-лесно кандидатиране в друга страна от ЕС

Комисията също така работи с държавите членки, за да гарантира, че гражданите на ЕС, пребиваващи в страна от Съюза, различна от родната им страна, могат да участват в европейските избори при същите условия като гражданите на съответната държава в съответствие с правото на ЕС (действие 18 от Доклада за гражданството).

24 11 2012Литва е петнадесетата държава членка на ЕС, която се присъединява към засиленото сътрудничество в помощ на международните двойки

Регламентът предоставя правна сигурност на двойките и предотвратява надпреварата в избора на съд („forum shopping“) при развод, като в същото време се избягват скъпоструващи от емоционална и от финансова гледна точка производства.

24 11 2012Проучване сочи необходимост от повече усилия за придобиване на умения в областта на ИТ и предприемачеството в училище

В доклада също така се подчертава напредъкът, постигнат при обучението за придобиване на шест от осемте ключови компетентности, определени на равнището на ЕС за цел при ученето през целия живот, насочено към придобиване на знания, умения и поведенчески нагласи.

24 11 2012European Christmas Tree Decoration

За седма поредна година информационния център Европа Директно в Ланголен, Северен Уелс осъществява проекта си „Размяна на коледна украса". В него се включват ученици от началните класове.

18 11 2012Рибарство: Комисията предлага план за действие за опазването на морските птици

Планът е съставен в съответствие с целите и принципите на настоящата реформа на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР): той настоява за управление на екосистемите, т.е. за включване на всички части на екосистемата. Планът също така предлага регионален подход „отдолу-нагоре“, при който на държавите членки и заинтересованите страни се възлага повече отговорност за въвеждането на подходящи мерки за отстраняване на проблемите в областта на рибарството.

18 11 2012Околна среда: ЕС се стреми да бъде лидер в усилията за намаляване на отпадъците в моретата

Отпадъците в моретата са сериозна заплаха за крайбрежната и морската среда в целия свят. Морските местообитания са замърсени с отпадъци от човешка дейност и с други видове отпадъци, които създават все повече проблеми, свързани с околната среда, икономиката, здравето и естетиката.

18 11 2012Често задавани въпроси: Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) навърши 10 години

В законодателството на ЕС в областта на храните се посочва, че ЕОБХ следва да надгражда върху капацитета на държавите членки чрез включване в мрежа на организациите, работещи в области от неговата компетентност. Понастоящем ЕОБХ разполага с мрежа от над 1500 външни експерти и повече от 300 научни институции

18 11 2012Околна среда: Комисията представя план за опазване на водните ресурси на Европа

Комисията стартира План за опазване на водните ресурси на Европа, който представлява стратегия за осигуряване на достатъчно количество и качество на водата, необходима за хората, икономиката и околната среда

18 11 2012Време е вътрешният енергиен пазар да бъде завършен

Един ефективен, свързан и прозрачен вътрешен енергиен пазар в Европа може да предложи на гражданите и предприятията сигурни и устойчиви доставки на енергия на възможно най-ниска цена.

18 11 2012Конкурс за рисунка и съобщение в Twitter на тема „Мирът, Европа, бъдещето: какво означава мирът в Европа за теб?“

Всеки участник може да представи само едно предложение. В случай че един и същ участник подаде няколко предложения, ще бъде взето предвид само първото предложение

15 11 2012Паричните средства от Нобеловата награда за мир ще бъдат предоставени на проекти в подкрепа на засегнати от войни и конфликти деца

Европейската комисия прие официално от името на Европейския съюз паричните средства от Нобеловата награда за мир и посочи, че възнамерява да ги предостави в полза на засегнатите от войни и конфликти деца по света.

15 11 2012Жените в управителните съвети: Комисията предлага цел за представителство от 40 %

Европейската комисия предприе действия, за да премахне стъкления таван, който продължава да препречва достъпа на талантливи жени до висши ръководни длъжности в най-големите европейски предприятия.

10 11 2012Известни личности от Европа призовават европейските лидери да подкрепят „Еразъм“

Повече от 100 известни личности от Европа от сферата на образованието, изкуството, литературата, икономиката, философията и спорта подписаха отворено писмо до държавните и правителствените ръководители на държавите от ЕС в подкрепа на програмата за обмен на студенти „Еразъм“.

10 11 2012CARS 2020 — за силна, конкурентоспособна и устойчива европейска автомобилна промишленост

ЕС трябва да запази световното ниво на своята автомобилна промишленост, като произвежда най-качествените в световен мащаб енергийноефективни и безопасни превозни средства и осигурява висококвалифицирани работни места за милиони хора.

10 11 2012Действия във връзка с климата: Комисията предлага значително намаляване на емисиите на флуорсъдържащи газове, предизвикващи затопляне на климата

Европейската комисия предприе важна стъпка към дългосрочните цели, свързани с изменението на климата, като представи предложение за значително намаляване на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове. Емисиите на флуорсъдържащи газове, чийто парников ефект е до 23 000 пъти по-интензивен от този на въглеродния диоксид, са се увеличили с 60 % от 1990 г. насам, докато тези на всички други парникови газове са намалели.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct