Новини

29 11 2011Европа Директно - Смолян взе участие в организирана среща от мрежата за европейска мобилност EURES

Дирекции "Бюро по труда" работят с търсещи работа лица и работодатели, като все повече зачестяват въпросите относно възможности за работа в чужбина или възможностите за наемане на работници от чужбина и съпътстващите ги с това въпроси относно ЕС от по-широко естество.

28 11 2011На Конференцията в Дърбан трябва да се приеме пътна карта за действията в областта на климата от страна на всички големи икономики

На конференцията също така трябва да се постигне оперативност на решенията, взети миналата година в Канкун, Мексико, както и да се разгледат някои основни проблеми, останали нерешени на тази предходна конференция.

27 11 2011BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”

Краен срок: 15 февруари 2012 г.

27 11 2011Преводи за Европа... в училище!

През март 2012 г. победителите ще бъдат поканени в Брюксел, за да получат своята награда от комисар Василиу.

23 11 2011„Творческа Европа“: Комисията представя план за насърчаване на секторите на културата и творчеството

Хиляди хора, работещи в сферата на киното, телевизията, културата, музиката, сценичното изкуство, културното наследство и свързаните с тях области биха могли да се възползват от увеличената подкрепа от ЕС по новата програма „Творческа Европа“.

23 11 2011Еразъм за всички: финансиране от ЕС за 5 милиона души

Инвестициите в образованието и обучението са най-добрата инвестиция, която можем да направим за бъдещето на Европа. Образованието в чужбина повишава уменията на хората, оказва положително въздействие върху тяхното личностно развитие и приспособимост и им дава предимства в търсенето на работа.

23 11 2011Помощи за развитие – европейците показват изключителна подкрепа за подпомагането на бедните по света

Според същото проучване европейците са готови да участват активно в подпомагането на бедните – половината от гражданите на ЕС са съгласни да плащат повече за ежедневните си покупки, ако това е от полза за развиващите се страни.

23 11 2011Околна среда: тревожно намаляване на популациите при пресноводните риби, мекотелите и растенията

Европейският червен списък, част от Червения списък на застрашените видове на Международния съюз за опазване на природата и природните ресурси (IUCN), оцени значителна част от европейската флора и фауна и установи, че голяма част от мекотелите, пресноводните риби и васкуларните растения вече попадат в застрашената категория.

23 11 2011Околна среда: значително нарастване на защитените природни зони в Европа

Натура 2000“ е широкообхватна мрежа от защитени територии, създадена с цел да осигури оцеляването на най-ценните и застрашени биологични видове и местообитания в Европа.

19 11 2011Премествате се в Европейския съюз? Само с няколко щраквания ще получите добър съвет в интернет

Къде да кандидатствате за разрешение за работа в Германия? Нуждае ли се гражданин на Индия от разрешение за пребиваване, за да учи в Испания? Подложени сте на експлоатация на работното място? Към кого може да се обърнете за помощ?

19 11 2011Засилването на мобилността и сътрудничеството е в центъра на вниманието на обновената стратегия на ЕС за миграцията

Ще бъдат създадени ресурсни центрове по миграция и мобилност , които да предоставят ресурси и съдействие на хората и на партньорските държави в областта на търсенето и предлагането на съответните умения и професии.

17 11 2011Право на справедлив процес: правителствата от ЕС постигат съгласие за правото на информация при наказателни производства

Мярката, предназначена да гарантира, че тези права са осигурени на обвинените в престъпление, ще допринесе за увеличаване на взаимното доверие между съдебните органи в Европа.

17 11 2011Комисията настоява за по-качествени кредитни рейтинги

Така например понижаването на рейтинга на дадена банка може да промени изискванията относно притежавания от нея капитал, а по-неблагоприятната оценка на държавен дълг може да оскъпи заемните операции на съответното правителство.

17 11 2011Комисията укрепва измерението на бъдещите бюджети на ЕС, отнасящо се до правосъдието и основните права

Чрез програмите ще се окаже подкрепа за дейностите на ЕС за подобряване на европейското сътрудничество в областта на гражданското и наказателното право, ще се даде по-добра възможност на хората да упражняват правата си като граждани на ЕС и ще се насърчи равенството.

17 11 2011Бъдещото финансиране на вътрешните работи: повече пари, повече гъвкавост, по-прости правила

двата фонда, предложени в днешното съобщение на Комисията, ще се осигурят възможности за финансирането на политики в областта на убежището и миграцията, ефективните системи за управление на границите, борбата с организираната престъпност, корупцията и тероризма, както и в много други области.

17 11 2011Доклад за наркотичните вещества: комисар Малстрьом призовава към бдителност относно синтетичните наркотични вещества и към по-големи усилия в борбата срещу трафика с тях

В доклада се обръща внимание и на нови поводи за безпокойство като риска от разпространение на ХИВ сред хората, които си инжектират наркотици.

17 11 2011Комисията приема работна програма за европейско обновление за 2012 г.

В програмата е представен подходът на Комисията за отговор на икономическата криза, който се основава на вече дискутирания амбициозен набор от предложения в комбинация с допълнителни мерки, предвидени за идната година.

15 11 2011Потребители: ЕС приема мерки за намаляване на случаите на пожари, предизвикани от неизгасени цигари, които отнемат живота на стотици граждани всяка година

Трябва да се подчертае, че тютюнопушенето е най-големият риск за здравето в Европа, който е възможно да бъде избегнат и който причинява смъртта на повече от половин милион души в ЕС всяка година.

15 11 2011Нова законодателна уредба повишава безопасността и прозрачността при използването на добавки в ЕС

Прозрачността ще бъде сред основните ползи от новото законодателство. Отсега нататък разрешените употреби на добавките ще бъдат изредени по категориите храни, към които могат да добавят.

12 11 2011Конкурс за есе „Мисия: Доброволец

Конкурсът е насочен към младежи, навършили 18-годишна възраст, с препоръчителен, но не задължителен опит в доброволчеството.Крайният срок за изпращане на вашите есета е 30 ноември /сряда/ 2011 г.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct