Новини

06 10 2011BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 5.12.2011 г., 16.30 час.

04 10 2011Евростат: Българският малък и среден бизнес най-трудно намира банково финансиране

България е и сред страните с най-висок дял на частично одобрените искания за кредит на малкия и средния бизнес – 22% през 2010 г.

04 10 2011Пазаруване по интернет: трансграничните доставки се считат за надеждни, но ограничен брой търговци извършват продажби за други държави в ЕС

Комисията ще очертае своята концепция и план за действие, за да помогне на потребителите в ЕС да използват в максимална степен възможностите, предоставяни от електронната търговия.

04 10 2011Програма в областта на цифровите технологии: обществени консултации относно достъпа до далекосъобщителни мрежи

Консултациите са част от усилията на Комисията да стимулира единния пазар за далекосъобщителни услуги, като осигурява последователни и съгласувани подходи за регулиране на телефонните и широколентовите мрежи във всички държави-членки.

04 10 2011Проучване на удовлетвореността на потребителите на Информационните центрове Europe Direct (Европа Директно)

02 10 2011Покана за предложения по Програма МЕДИА 2007 – Развитие, разпространение, промоция и обучение

Една от целите на Програмата е подпомагане на транснационалното разпространение на европейски аудио-визуални творби, произведени от независими продуцентски къщи.

02 10 2011Покана за предложения по Програма „Жан Моне“

Целта на поканата е свързана с подбор на организации за сключване на споразумения за годишни оперативни безвъзмездни средства, обхванати в бюджетна година 2012 г.

02 10 2011България е втора по ръст на безработицата в ЕС

02 10 2011Oтбележете тези дати: 15 и 16 декември 2011 г. — Европейски дни на развитието във Варшава

Европейските дни на развитието ще са ценна възможност да се съберат заедно главните участници в сферата на развитието от целия свят, за да допринесат към обогатяването на дневния ред, който ЕС си е съставил по въпросите на развитието, и към повишаването на неговото въздействие.

02 10 2011 Програма в областта на цифровите технологии: социалните мрежи могат да положат повече усилия за защита на личните данни на непълнолетните — Доклад на Комисията

Всички проверени сайтове позволяват да се изпращат от всекиго искания за сприятеляване до непълнолетни. При шест от сайтовете профилите на непълнолетните лица са пряко достъпни за приятелите на приятели.

02 10 2011Борба с измамите: Комисията публикува годишен доклад

При по-ефективно наблюдение на парите от ЕС държавите-членки и Комисията могат да реагират по-бързо на промените в схемите за измами, както и да предприемат подходящи действия за предотвратяване на измами.

02 10 2011Обзор на напредъка в областта на вътрешния пазар: държавите-членки следва да положат повече усилия за транспониране на правилата на ЕС

Обзорът на Европейската комисия на напредъка в областта на вътрешния пазар показва, че е наложително държавите-членки да интензифицират своите усилия за транспонирането на правилата на ЕС в националното си законодателство.

28 09 2011Чуждестранните студенти, ученици, стажанти и доброволци не могат да се възползват в пълна степен от преимуществата да пътуват и учат в ЕС

В този първи доклад за това как държавите-членки прилагат правилата на ЕС относно влизането и пребиваването на студенти, ученици, неплатени стажанти и доброволци от трети държави се казва, че използването на тези форми на временна миграция може да бъде допълнително подобрено.

28 09 2011Данък върху финансовите транзакции: поемане от финансовия сектор на полагащия му се дял от разходите

По този начин годишно могат да бъдат събрани около 57 милиарда евро. Комисията предложи облагането с данъка да влезе в сила от 1 януари 2014 г.

28 09 2011Писмо от президента Барозу до председателя на Европейския парламент Йежи Бузек

Както ще посоча и в речта си за състоянието на Съюза, която ще изнеса днес пред Европейския парламент, Европейският съюз се намира в повратен момент.

28 09 2011Общи правила за данък върху финансовите сделки – често задавани въпроси

С данъка върху финансовите сделки ще се предотврати укриването на данъци и двойното данъчно облагане, като също така ще се сведе до минимум изкривяването на конкуренцията в рамките на единния пазар на ЕС.

28 09 2011Някогашни промишлени обекти — сред най-популярните дестинации за устойчив туризъм

От учредяването на наградите през 2007 г. досега 98 дестинации, спечелили EDEN, от 26 държави участнички са вече със сериозно присъствие във висококонкурентния туристически сектор на Европа.

28 09 2011XXIII конкурс на ЕС за млади учени. Победители са…

Екипи от Германия, Великобритания и България получиха втора награда, а трета награда бе връчена на млади изследователи от Норвегия, Полша и Великобритания.

28 09 2011Покана за предложения по Работна програма „Хора“ на Седма рамкова програма

Крайният срок за подаване на предложения е 10 януари 2012 г., 17:00 часа ( брюкселско време).

27 09 2011Покана за предложения по Програма МЕДИА 2007 - развитието на онлайн и офлайн интерактивни творби

Поканата е насочена към европейските компании, чиято дейност допринася за постигането на гореспоменатите цели, и по-специално към независимите продуцентски компании.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct