Новини

25 09 2011Европейската комисия насърчава трансграничното доброволчество

От особено значение е, че в случая Европейската комисия за пръв път е приела политически документ, посветен изключително на доброволчеството.

25 09 2011Към рационално използване на наказателното право за по-успешно прилагане на правилата на ЕС и за защита на парите на данъкоплатците

Гражданите очакват престъпниците да не могат да се крият зад граница или да се възползват от различията между националните правни системи.

25 09 2011Комисията очертава път към икономически растеж с рационално използване на ресурсите

Пътната карта за Европа на рационално използваните ресурси очертава начините за постигане на ефективен от гледна точка на ресурсите растеж, който е от основно значение за добруването и просперитета ни в бъдеще.

25 09 2011Модернизирането и пригодността за заетост са в центъра на новата стратегия за реформа на висшето образование

В стратегията се набелязват приоритетните области, в които държавите от ЕС е необходимо да положат повече усилия за постигането на общи образователни цели, и се посочва по какъв начин Европейският съюз може да подкрепя провежданите от тях политики за модернизиране.

20 09 2011Покана за предложения по Програма МЕДИА 2007

Този конкурс е валиден за фестивали, които се провеждат между 1 май 2012 г. и 30 април 2013 г.

20 09 2011ЕСП публикува специален доклад № 7/2011, който разглежда въпроса дали моделът и управлението на агроекологичното подпомагане са успешни

Голям брой земеделски производители в ЕС прилагат по-устойчиви практики, отколкото биха прилагали без наличието на подпомагане, а одитът на ЕСП установи примери за добри практики в няколко области.

18 09 2011 Шенгенско пространство: Комисията предлага европейски подход за по-добра защита на свободното движение на гражданите

Предложенията на Комисията имат за цел въвеждането на по-ефикасен подход на равнище ЕС към шенгенското сътрудничество.

17 09 2011Изпит за уменията на европейската гражданска защита: комисар Георгиева посещава Полша за „Carpathex 2011“

Предназначението на симулирания инцидент е да се изпитат способностите за реагиране в извънредни ситуации при провеждането на събития с голямо значение като Европейското първенство по футбол „EURO 2012“.

17 09 2011Европейска седмица на мобилността 2011 година: „Алтернативна мобилност“

Темата тази година — алтернативна мобилност — има за цел да популяризира варианти, които пестят ресурси и заместват придвижването с частни автомобили, което си остава най-разпространеният начин за движение в града.

16 09 2011Обявяване на носителите на наградата на ЕС за културно наследство/наградите на „Europa Nostra“ за 2011 г.

Крайният срок за кандидатстване за наградите през следващата година е 1 октомври 2011 г. Церемонията по връчването ще се проведе в Лисабон през юни 2012 г.

16 09 2011 Включете се в дни на доброволчестовото и усмивките в Родопите и Акция „Биоразнообразие, климат и енергия”

На 1-ви и 2-ри октомври участвайте и в първия по рода си „Доброволчески Мост Фест“ в град Смолян.

15 09 2011EPSO организира конкурси на общо основание за администратори

Целта е да бъде съставен списък за бъдещи назначения на администратори.

15 09 2011ГД „Съвместен изследователски център” търси заместник-генерален директор

Заместник-генералният директор ще подпомага генералния директор в координирането на научните дейности на СИЦ, свързани с конкурентоспособната икономика, устойчивото развитие, защитата на гражданите и потребителите и ядрената безопасност и сигурност.

15 09 2011Покана за представяне на предложения по Програма „Младежта в действие“

Целта е да се подпомогнат организации, които чрез своите постоянни, обичайни и редовно осъществявани дейности, допринасят за целите на Програмата „Младежта в действие".

15 09 2011Фестивал на изкуствата "Различният поглед" 2011

Заповядайте на 4-ти Ежегоден младежки фестивал на изкуствата „Различният поглед” 2011 в гр. Стара Загора на 16ти, 17ти и 18ти септември.

14 09 2011България и още 6 държави-членки обмислят референдум за промяна на условията в присъединителните договори

Страните-членки заявиха, че те са очаквали да се присъединят към паричен съюз. Ако бъдат приети предложенията за промени в Договорите на Европейския съюз еврозоната ще се доближава до фискален съюз.

14 09 2011Награда за жени иноватори на ЕС

Краен срок: 20 септември 2011 г. Европейската комисия стартира конкурс за награда на три жени новатори, които са постигнали изключителен иновации и са ги реализирали на пазара.

14 09 2011„Еразъм“ за млади предприемачи

Заявленията за кандидатстване трябва да бъдат представени на Комисията не по-късно от 17 октомври 2011 г.

14 09 2011Програма в областта на цифровите технологии: необходими са още мерки, за да се гарантира сигурността на децата в света на цифровите технологии, сочи Комисията в свой доклад

Една обща за ЕС стратегия в тази област трябва да вземе под внимание глобалния и непрекъснато променящ се характер на цифровата среда и да даде подходящ отговор на тези нови предизвикателства.

14 09 2011Премахване на бариерите пред изследователската дейност — допитване до обществеността относно Европейското научноизследователско пространство

Целта е изграждане на Европейското научноизследователско пространство до 2014 г., което ще позволи създаването на истински единен пазар на знанието, изследванията и иновациите.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct