Новини

26 10 2012Околна среда: ЕС чества 20 години програма LIFE и опазване на природата

Директивата за местообитанията — един от двата основни градивни елемента на европейската мрежа от защитени зони „Натура 2000“. LIFE, финансовият инструмент на ЕС за околната среда, също отбелязва 20-годишен юбилей.

26 10 2012Комисията приема работната програма за 2013 г.

Първостепенната задача продължава да бъде ЕС отново да поеме по пътя на устойчивия растеж. Това е задача номер едно, която изисква нов начин на мислене и целенасочени действия в ограничен брой ключови области на политиката.

24 10 2012Cеминар за търсещи реализация в Европа-27.09.2012

На 27.09.2012 Европейският информационен център „Европа директно” в град Смолян съвместно с EURES съветника за Южен централен район организираха семинар за търсещи работа в Европейския съюз, предимно безработни лица, селектирани и поканени от Бюро по труда Смолян.

24 10 2012Информационен ден на открито на тема:Икономическо възстановяване на България и Европа” с акцент върху „Стратегията 2020”

В тази връзка бяха представени инициативите на ЕК свързани с образование и мобилност. Центъра за развитие на човешките ресурси представи информационни материали и консултации по всички направления на Програма „Учене през целия живот” и инициативата Europass.

23 10 2012Деца от Старцево посетиха Европа Директно Смолян

На 16.10.2012 учениците от четвърти клас на СОУ „Св. княз Борис І” с. Старцево участваха в открит урок по Европейско гражданство в информационния център Европа директно Смолян.

20 10 2012Нов международен уеб-портал позволява на потребителите да проверят изтеглените от пазара продукти по целия свят

В Брюксел бе открит нов международен портал , който ще позволи на компетентните органи в цял свят да обменят информация относно опасни продукти, които са изтеглени от пазара.

20 10 2012Безопасност на потребителите – проверете изтеглените от пазара продукти по целия свят само с няколко щраквания на мишката!

„Международният портал за изтеглени от пазара продукти“ е проект, разработен съвместно от ЕС и страните от ОИСР, в това число САЩ, Австралия и Канада.

20 10 2012Забранени са агресивните търговски практики, създаващи у потребителя невярно впечатление, че вече е спечелил награда, когато всъщност за да я получи, той трябва да направи някакъв разход

По-конкретно, то забранява на предприятията да създават невярно впечатление, че потребителят вече е спечелил, ще спечели, или при извършване на конкретно действие ще спечели награда или друга облага, когато всъщност извършването на каквото и да е действие във връзка с предявяване на претенция за наградата или друга еквивалентна облага, е повод за заплащане на пари от потребителя.

20 10 2012Ново предложение на Комисията за минимизиране на влиянието на производството на биогорива върху климата

Комисията публикува предложение за ограничаване в глобален мащаб на преобразуването на земи във връзка с производството на биогорива и за увеличаване на ползите за климата от биогоривата, използвани в ЕС.

20 10 2012Европейски ден за борба с трафика на хора: да работим заедно за премахване на трафика на хора

По повод шестия Европейски ден за борба с трафика на хора на 18-ти октомври Сесилия Малмстрьом, комисар на ЕС по вътрешните работи, ще участва и ще произнесе реч на конференция, чиято цел е определянето на бъдещите действия и гарантирането, че всички участници ще работят заедно за спиране на трафика на хора.

20 10 2012Програма в областта на цифровите технологии: Комисията провежда консултация във връзка с Препоръка за пазарите на електронни съобщения

Европейската комисия започна обществена консултация за актуализиране на настоящия списък на релевантните пазари на едро и дребно на електронни съобщения, подлежащи на процедурата на Комисията по „член 7“ в съответствие с разпоредбите на ЕС в областта на електронните съобщения.

20 10 2012Често задавани въпроси за програмата „Еразъм“ и нейния бюджет

Програмата „Еразъм“ дава възможност на студентите да прекарат между 3 и 12 месеца в друга европейска страна — за следване или стаж в предприятия или други организации.

16 10 2012Малките и средните предприятия в Европа са на кръстопът: необходима е още стратегическа подкрепа, за да се подпомогне възстановяването

Ако вземем ЕС като цяло, досега усилията им успяха да доведат до растеж без разкриване на нови работни места, както показаха и разнопосочните тенденции във всичките 27 държави членки.

16 10 2012Европейската комисия представя плановете си за привличане на публика за културата

Европейската комисия ще представи новия си план как публиката и творците да заемат централно място в нейната нова програма „Творческа Европа“ за секторитe на културата и творчеството.

16 10 2012Отличие за 20 победители на 20 години в творчески конкурс в чест на 20 години от създаването на единния европейския пазар

Печелившите 20 проекта (по 4 във всяка категория) ще бъдат представени по повод откриването на Седмицата на единния пазар днес в Брюксел в сградата на Европейския парламент.

12 10 2012Програмата „Еразъм за млади предприемачи“ е подпомогнала повече от 2600 предприемачи

Непосредствено преди предстоящата „Европейска седмица на МСП“, която ще се проведе от 15 до 21 октомври, програмата „Еразъм за млади предприемачи“ достигна важен праг: чрез програмата са били подпомогнати повече от 2600 предприемачи, като до момента са били организирани над 1300 обмена между нови и установени предприемачи.

12 10 2012Европа отделя 500 милиона евро по програмата за храна за най-нуждаещите се лица през 2013 г.

Очаква се, че повече от 18 милиона души в 19 държави от ЕС ще се възползват от наличните 500 милиона евро, предназначени за най-нуждаещите се лица.

12 10 2012Единното европейско небе — вече 10 години без резултат

Единното европейско небе — водещият проект за създаване на обединено европейско въздушно пространство, което ще доведе до утрояване на капацитета и до намаление наполовина на разходите по въздушното движение — все още не дава резултат.

12 10 2012Комисията набелязва следващите стъпки за разширяването на ЕС

При представянето на годишния пакет от документи относно разширяването комисар Щефан Фюле заяви: „Нашите препоръки твърдо поставят върховенството на закона в центъра на процеса на присъединяване. За да изградим по-стабилна и благоденстваща Европа, трябва да поддържаме набраната скорост, като от страна на ЕС продължи процесът на разширяване, основан на постигнатите резултати, а страните, обхванати от процеса на разширяване, продължат с реформите“.

12 10 2012Въпреки водачеството на ЕС в областта на енергийната ефективност и чуждестранните инвестиции, промишленостите на отделните държави членки се развиват неравномерно

През последните години обаче се забелязва известно забавяне в процеса на приближаване в развитието на страните, които са по-иновативни, и тези, които внедряват по-малко иновации.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct