Новини

18 07 2011Зелена книга относно насърчаването на вкусовете на Европа

Европейската комисия откри дебат относно бъдещето на схемите за насърчаване и информиране по отношение на селскостопанските продукти на ЕС. С публикуването на зелена книга по тези въпроси Комисията проучва как да оформи по-целенасочена и по-амбициозна стратегия за бъдещето, която ще направи по-ясни за потребителите — както в ЕС, така и извън него — качеството, традициите и добавената стойност на европейските селскостопански и хранителни продукти.

18 07 2011Комисията провежда консултация относно практическите правила за уведомяване в случай на нарушаване на сигурността на личните данни

Комисията иска да събере виждания, основаващи се на съществуващата практика и първоначалния опит, след което може да предложи допълнителни практически правила, за да се уточни кога трябва да се съобщава за нарушенията, съгласно какви процедури и в какъв формат. Мненията в отговор на допитването могат да се изпращат до 9 септември 2011 г.

14 07 2011Допитване на Комисията: най-добрите възможности за телевизията и киното в ерата на интернет

Зелената книга е основа за дискусията относно приспособяването на регулаторната рамка, за да може европейската индустрия да развие нови бизнес модели, творците да намерят нови канали за разпространение, а потребителите в цяла Европа да получат по-добър достъп до произведения.

14 07 2011Европейска Комисия: политика за рибарството, насочена към бъдещето

В предложението си за мащабна реформа на политиката на ЕС в областта на рибарството Европейската комисия залага на радикален подход към управлението на рибарството в Европа.

14 07 2011Комисията представя възможности за създаване на европейска система за проследяване на финансирането на тероризма

Първо, системата трябва да допринесе за ограничаването на количествата лични данни, предавани на САЩ. Второ, системата трябва да даде значителен принос в усилията да се отреже достъпът на терористите до финансиране и материали и да се проследяват техни сделки.

11 07 2011Комисията стартира нов план за действие за транспорта в рамките на европейската политика за съседство

В плана се предлагат над 20 конкретни мерки в краткосрочен и дългосрочен план, които целят установяване на по-безпроблемни, по-безопасни и по-надеждни транспортни връзки.

11 07 2011Европейската комисия затяга правилата за борба с опасни нови синтетични наркотици

Тези наркотици, които могат да бъдат точно толкова опасни, колкото и забранените вещества, често се продават по интернет и в специализирани магазини.

11 07 2011Комисията залага на допълнителни средства за образованието, младежта и творчеството, с което ще насърчи създаването на работни места

Едновременно с увеличаването на безвъзмездните средства за образование и обучение, с програмата ще се цели оказване на подкрепа за модернизиране на образователните системи, по-тясно трансгранично сътрудничество между образователните институции и реформи в областта на политиките.

08 07 2011Комисар Джон Дали: „Приемането на Регламент за предоставянето на информация за храните е добра новина за потребителите“

Гласуването в Парламента е важна крачка напред в стремежа ни да предоставяме повече права на потребителите и да допринесем за борбата със затлъстяването и хроничните болести в ЕС."

08 07 2011BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 48 895 750 лева.

08 07 2011BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”

Краен срок за подаване на проектни предложения: 30 септември 2011г., 16.00ч. местно време.

08 07 2011СЕМИНАР ЗА ЖУРНАЛИСТИ

Централният информационен офис в Администрацията на Министерски съвет планира цикъл от семинари в страната и чужбина, насочени към представители на медиите, с цел задълбочаване на познанията за Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, Стратегия „Европа 2020" и бъдещата кохезионна политика.

07 07 2011Комисията стартира нов план за действие за транспорта в рамките на европейската политика за съседство

В плана се предлагат над 20 конкретни мерки в краткосрочен и дългосрочен план, които целят установяване на по-безпроблемни, по-безопасни и по-надеждни транспортни връзки.

05 07 2011BG051PO001-1.1.07 „Вземи живота си в свои ръце”

Краен срок: 16:30 ч. на 5 август 2011 г. в ДБТ в областните градове по планирано място на изпълнение на проекта

05 07 2011BG051PO001-5.1.02 „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ”

Краен срок: 1 август 2011 г., 15.00 часа местно време Общият предвиден размер по тази покана за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 30 000 000.00 лева. Дейностите ще се извършват на територията на цялата страна в периода 2011 - 2013 г.

05 07 2011 Покана за проектни предложения по програма

Краен срок: 29 юли 2011 г. Поканата е насочена към кандидати, регистрирани в държави партньори по програма "Прогрес". Това са държавите членки на ЕС, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Хърватия, Македония и Турция.

05 07 2011Програмата на ЕИБ за финансиране на университетските изследвания (EIBURS)

Краен срок: 16 септември 2011 г.

02 07 2011Програма в областта на цифровите технологии: цените на роуминга намаляват от 1 юли

При пребиваване в чужбина в рамките на ЕС клиентите, които избират регулираната евротарифа, ще плащат не повече от 35 евроцента на минута за изходящ разговор и 11 евроцента на минута за входящ разговор.

02 07 2011ЕС приключи преговорите за присъединяване с Хърватия

След процедурата за ратифициране във всички държави-членки и Хърватия присъединяването се предвижда за 1 юли 2013 г.

01 07 201135 милиона EUR инвестиции в нововъведения в областта на екологията са на път да реализират очакваната възвръщаемост

Финансирането на 42 проекта за екологични нововъведения в размер на 35 млн. EUR по Програмата за конкурентоспособност и иновации (ПКИ) за 2010 г. започва да постига възвръщаемостта си, докато тече процедурата по поканата за представяне на предложения за 2011 г.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct