Новини

26 09 2011Покана за предложения по Програма МЕДИА 2007 - Игрално, документално и анимационно кино

Поканата е насочена към европейски компании, чиято дейност допринася за постигането на гореспоменатите цели, и по-специално към независими продуцентски компании.

26 09 2011Изменение на климата: Комисията стартира консултация относно по-нататъшното намаляване на емисиите на промишлени газове

Консултацията ще продължи до 19 декември 2011 г. и е адресирана до всички заинтересовани страни.

26 09 2011Единният пазар през очите на хората: „моментна снимка“ на вижданията и опасенията на гражданите и бизнеса

Европейската комисия обобщи 20 от най-често срещаните проблеми от гражданите и бизнеса в ЕС при пътуване, преместване или работа в чужбина.

26 09 2011Баланс в съотношението между половете: Висшите училища по бизнес са с решаваща роля за навлизането на повече жени на висши ръководни длъжности

Висшите училища по бизнес играят решаваща роля за подготовката на младите жени за кариера в бизнеса и за подпомагането им да достигнат до най-високите постове.

25 09 2011Участвайте в конкурса „Juvenes Translatores“ 2011

Всяко училище, което желае да участва, трябва да се регистрира на уебсайта между 1 септември и 20 октомври 2011 г.

25 09 2011В контекста на езиците – преводачи на Комисията работят на място в държавите-членки на ЕС

Ежедневните задължения на местните служители по писмен превод включват приспособяването на комуникационните материали на ЕС по широк набор от теми към местния контекст и оформянето им по по-разбираем и интересен за широката общественост начин.

25 09 2011Научни изследвания и иновации: Комисията призовава да се търсят решения, основани на партньорства, за да се справим с предизвикателствата пред обществото

В съобщението си Комисията споделя първите изводи от пилотните проекти и очертава стъпки, които да доведат до по-ефективни публични и публично-частни партньорства.

25 09 2011Авторски права: Комисията съдейства за постигането на споразумение за увеличаване броя на излезлите от разпространение книги, до които отново се осигурява достъп

Меморандумът за разбирателство е съществена крачка в стремежа на заинтересованите страни и на Комисията да отговорят на потребностите на европейските културни институции от масова цифровизация.

25 09 2011Европейската комисия насърчава трансграничното доброволчество

От особено значение е, че в случая Европейската комисия за пръв път е приела политически документ, посветен изключително на доброволчеството.

25 09 2011Към рационално използване на наказателното право за по-успешно прилагане на правилата на ЕС и за защита на парите на данъкоплатците

Гражданите очакват престъпниците да не могат да се крият зад граница или да се възползват от различията между националните правни системи.

25 09 2011Комисията очертава път към икономически растеж с рационално използване на ресурсите

Пътната карта за Европа на рационално използваните ресурси очертава начините за постигане на ефективен от гледна точка на ресурсите растеж, който е от основно значение за добруването и просперитета ни в бъдеще.

25 09 2011Модернизирането и пригодността за заетост са в центъра на новата стратегия за реформа на висшето образование

В стратегията се набелязват приоритетните области, в които държавите от ЕС е необходимо да положат повече усилия за постигането на общи образователни цели, и се посочва по какъв начин Европейският съюз може да подкрепя провежданите от тях политики за модернизиране.

20 09 2011Покана за предложения по Програма МЕДИА 2007

Този конкурс е валиден за фестивали, които се провеждат между 1 май 2012 г. и 30 април 2013 г.

20 09 2011ЕСП публикува специален доклад № 7/2011, който разглежда въпроса дали моделът и управлението на агроекологичното подпомагане са успешни

Голям брой земеделски производители в ЕС прилагат по-устойчиви практики, отколкото биха прилагали без наличието на подпомагане, а одитът на ЕСП установи примери за добри практики в няколко области.

18 09 2011 Шенгенско пространство: Комисията предлага европейски подход за по-добра защита на свободното движение на гражданите

Предложенията на Комисията имат за цел въвеждането на по-ефикасен подход на равнище ЕС към шенгенското сътрудничество.

17 09 2011Изпит за уменията на европейската гражданска защита: комисар Георгиева посещава Полша за „Carpathex 2011“

Предназначението на симулирания инцидент е да се изпитат способностите за реагиране в извънредни ситуации при провеждането на събития с голямо значение като Европейското първенство по футбол „EURO 2012“.

17 09 2011Европейска седмица на мобилността 2011 година: „Алтернативна мобилност“

Темата тази година — алтернативна мобилност — има за цел да популяризира варианти, които пестят ресурси и заместват придвижването с частни автомобили, което си остава най-разпространеният начин за движение в града.

16 09 2011Обявяване на носителите на наградата на ЕС за културно наследство/наградите на „Europa Nostra“ за 2011 г.

Крайният срок за кандидатстване за наградите през следващата година е 1 октомври 2011 г. Церемонията по връчването ще се проведе в Лисабон през юни 2012 г.

16 09 2011 Включете се в дни на доброволчестовото и усмивките в Родопите и Акция „Биоразнообразие, климат и енергия”

На 1-ви и 2-ри октомври участвайте и в първия по рода си „Доброволчески Мост Фест“ в град Смолян.

15 09 2011EPSO организира конкурси на общо основание за администратори

Целта е да бъде съставен списък за бъдещи назначения на администратори.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct