Новини

18 09 2012Комисията поставя ударение на международното научно сътрудничество, за да отговори на глобалните предизвикателства

Картината на научните изследвания в света се развива бързо, като между 2000 г. и 2009 г. делът на държавите от БРИК в световните разходи за изследователска и развойна дейност се е удвоил. Въпроси като изменението на климата, продоволствената сигурност или борбата с болестите, все повече изискват съгласувани международни изследователски усилия.

18 09 2012Околна среда: Европейска седмица на мобилността 2012 година — „движение в правилната посока“

Стотици европейски градове ще участват в 11-то издание на Европейската седмица на мобилността от 16 до 22 септември 2012 г. Гражданите са поканени да участват в дейности за насърчаване на алтернативните видове транспорт и намаляване на използването на лични автомобили.

15 09 2012Околна среда: обединяване на информацията във връзка със справянето със заплахата от чужди видове в Европа

Инвазивните видове представляват сериозна заплаха за биологичното разнообразие и природните ресурси, като икономическото им въздействие се оценява на около 12 милиарда евро годишно.

15 09 2012Комисията предлага нови правомощия за банков надзор за ЕЦБ като част от банковия съюз

В рамките на новия единен механизъм крайната отговорност за конкретни надзорни задачи, свързани с финансовата стабилност на всички банки от еврозоната, ще поеме Европейската централна банка (ЕЦБ).

15 09 2012По-добро представяне на европейските граждани и укрепване на демокрацията — Комисията прави предложение за европейските политически партии

Комисията днес прие предложение, което да помогне на европейските политически партии да изразяват волята на европейските граждани и да формират истинско европейско публично пространство, като се увеличи тяхната видимост, популярност, ефективност, прозрачност и отчетност.

15 09 2012Компютърната сигурност в европейските институции се повишава след успешна пилотна схема

Институциите на ЕС предприеха важна стъпка към засилване на борбата срещу кибернетичните заплахи, като взеха решение за създаване на постоянен Европейски екип за незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERT-EU).

15 09 2012Жозе Мануел Дурау Барозу Председател на Европейската комисия Реч за състоянието на Съюза, 2012 г.

През последните четири години взехме много смели решения за справяне с тази системна криза. Но въпреки всичките ни усилия, нашите решения все още не са убедителни в очите на гражданите, пазарите или международните ни партньори.

15 09 2012Застаряването на учителите - предизвикателство за ЕС в сектора на образованието

Държавите членки са наясно, че инвестициите в образованието са предпоставка за бъдещето и дългосрочния просперитет на Европа. Данните сочат недвусмислено, че разходите за образование са определено ниски в сравнение с възвръщаемостта на вложените средства.

11 09 2012Докладът за младежта в ЕС призовава заетостта и социалното приобщаване да се превърнат в основен приоритет

Има обаче светлина в тунела: в доклада се посочва, че почти всички държави членки прилагат стратегията на ЕС за младежта, която има за цел създаването на повече и по-добри възможности за младите хора и насърчаването на активното гражданско участие, социалното приобщаване и солидарността.

11 09 2012Доклад показва значителни разлики в разходите за висше образование и подпомагане на студентите

Тази информация за таксите за обучение и подпомагането сега е на разположение онлайн на студентите, които искат да сравнят разходите за образование в различни европейски държави.

11 09 2012ЕС предоставя 800 милиона евро на изявени млади учени

Началните субсидии на ЕСНИ достигат до 2 милиона евро на проект. Те ще позволят на най-обещаващите учени да разработват идеи от граничните области на човешкото познание и да формират собствени изследователски екипи измежду над 3000 докторанти и постдокторанти.

11 09 2012Транспорт: ЕС отпуска близо 200 млн. EUR за ключови инфраструктурни проекти

Проектите, избрани в рамките на годишната покана за представяне на предложения за 2011 г., ще ползват финансовата подкрепа на ЕС за различни цели — строителство и/или подобряване на съществуващите инфраструктурни връзки, помощ за транспортните коридори, публично-частни партньорства и иновативни финансови инструменти.

07 09 2012Броени дни до Седмицата на единния пазар

През 2012 г. се отбелязват двадесет години от създаването на единния европейски пазар, официално въведен на 1 януари 1993 г. Годишнината е идеална възможност за ретроспекция върху постиженията на единния пазар от неговото създаване досега. Тя е и повод за размисъл върху още нерешените предизвикателства, свързани с реализиране на неговия потенциал за нов икономически растеж.

07 09 2012Групата на високо равнище отправя „тревожен сигнал“ към държавите членки: необходими са действия за справяне с кризата в областта на грамотността

Всеки пети сред петнадесетгодишните, както и почти 75 милиона възрастни не разполагат с основни умения за четене и писане, което им създава трудности при намирането на работа и ги излага на по-голяма опасност от бедност и социално изключване.

07 09 2012Често задавани въпроси относно политиката на Европейската комисия във връзка с грамотността и доклада на експертна група на високо равнище по въпросите на грамотността

Защо Европейската комисия създаде експертна група по въпросите на грамотността, след като образованието и грамотността в по-голямата си част са от компетентността на държавите членки?

07 09 2012Комисията настоятелно приканва държавите членки да признават уменията, придобити извън училището и университета

Предложението на Комисията има за цел да разшири възможностите за намиране на работа, по-специално за безработните млади хора и за хората, които нямат почти никаква формална квалификация, като например по-възрастните и нискоквалифицираните работници. Освен това то се стреми да подобри достъпа до висше образование, особено за по-възрастните учащи се.

07 09 2012Заетост: През 2011 г. над 21 000 работници са получили подкрепа от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

До 24 месеца след подаването на заявленията от фонда са съфинансирани активни мерки на пазара на труда, предложени и организирани за работниците от дванадесетте държавите членки. ЕФПГ съфинансира 65 на сто от стойността на мерките, а останалите 35 процента се поемат от национални източници.

05 09 2012„Програма в областта на цифровите технологии“: Комисията подкрепя иновациите в безжичните технологии чрез споделяне на радиочестотния спектър

Европейската комисия оповести плановете си за справяне с експоненциалното нарастване в преноса на данни по мобилните и безжичните мрежи, като се даде възможност на безжичните технологии, включително на широколентовия интернет, да ползват радиочестотния спектър.

05 09 2012Европейски дни на наследството: 50 държави представят на посетителите малко познати обекти на културата

През идния месец в рамките на европейските дни на наследството, които се провеждат всяка година през септември в 50 държави от цяла Европа, се очаква над 20 милиона души да се възползват от свободния достъп до хиляди рядко представяни пред обществеността обекти на културата и до редица специални прояви.

01 09 2012Консултация за бъдещето на Европа: остават само 10 дни!

Европейските граждани разполагат с още 10 дни, за да споделят своите мнения по въпроси като „В каква посока бихте искали Европейският съюз да се развива в бъдеще? В какъв ЕС бихте искали да живеете през 2020 година?“. Консултацията ще приключи на 9 септември.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct