Новини

15 11 2010Европейският информационен център „Европа Директно” - София обявява нестандартен конкурс за идеи за награди

За да участвате с вашата идея за награда, трябва да я изпратите до 12:00 часа на 1 декември 2010 година на електронните пощи direct@europe.bg или info@europe.bg.

15 11 2010Заедно можем повече

Деца и учителки от смолянската ЦДГ №8 „Вела Пеева” развълнуваха твърде много родители и гости с необичаен концерт, наречен „Заедно можем повече”.

14 11 2010Според европейско проучване обществеността подкрепя отговорните иновации в областта на биологичните науки и биотехнологииите

Ново проучване на Евробарометър за биологичните науки и биотехнологията показва, че европейците са оптимистично настроени по отношение на биотехнологиите: 53 % от респондентите смятат, че в бъдеще тя ще има положително въздействие спрямо едва 20 %, които са на мнение, че въздействието ѝ ще е отрицателно.

09 11 2010Европейската комисия прие пакета относно разширяването за 2010 г.

С Договора от Лисабон се премахват институционалните затруднения и се открива възможност за съвместното използване на всички инструменти на външната политика (ОВППС и общностни инструменти), с което се дава тласък на изпълнението на програмата за разширяването.

09 11 2010Годишен доклад на Европейската сметна палата относно изпълнението на бюджета на ЕС за 2009 г.

Годишният доклад на Сметната палата включва одитно становище, което разглежда дали отчетите на ЕС са пълни и точни и дали приходите и разходите са управлявани в съответствие с договорните и правните задължения.

09 11 2010Еврокомисията финансира трансгранични журналистически проекти

Проектите трябва да бъдат разработени съвместно в поне две европейски държави, като до три четвърти от разходите на журналистите ще бъдат покрити.

08 11 2010ЕС приема по-строги правила за емисиите от промишлеността

Новите правила ще доведат също така до значителни икономии чрез намаляването на администратвините тежести и подсигуряването на повече равнопоставеност в промишлеността.

05 11 2010Комисията иска от държавите-членки да възстановят 578,5 милиона евро от разходите по общата селскостопанска политика

Според последното решение средства ще връщат България, Кипър, Чешката република, Дания, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Ирландия, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Испания, Швеция, Нидерландия и Обединеното кралство.

05 11 2010Европейската комисия приема шестия си доклад относно визовата реципрочност с трети държави

Новият доклад показва, че е постигнат допълнителен напредък при осигуряването на безвизово пътуване за всички наши граждани до трети държави от „положителния списък“, заяви комисарят по вътрешните работи Сесилия Малстрьом.

04 11 2010Европейската комисия представя стратегия за засилване на правилата на ЕС за защита на данните

Комисията ще представи предложения за нова обща правна рамка за защита на данните, която след това трябва да бъде обсъдена и приета от Европейския парламент и Съвета.

03 11 2010Отбележете тази дата и заповядайте на Европейските дни на развитието на 6 и 7 декември в Брюксел

На 6 и 7 декември Европейската комисия ще организира петото издание на Европейските дни на развитието в Брюксел съвместно с белгийското председателство на Европейския съюз.

01 11 2010Видеоконкурс на тема езиково многообразие

Краен срок: 15 декември 2010 г. Заснетият филм ще бъде представен на филмовия фестивал "Полиглот" (POLYGLOT) в рамките на събитията от европейската културна столица за 2011 г. - град Турку.

01 11 2010Платен стаж по търговско управление в Брюксел

Програмата предлага обучение и работа с актуалните модели на търговско управление в Европа. Задълженията на стажантите ще включват предимно проучвателна дейност и обработване на икономически данни.

31 10 2010Конкурсът за европейска младежка награда "Карл Велики" за 2011 г. вече е обявен!

Краен срок: 23 януари 2011 г. Европейският парламент и Фондацията за международната награда "Карл Велики" в Аахен отправят покана към младежите от всички държави-членки на ЕС да участват в конкурс, посветен на развитието и интеграцията на ЕС и въпросите, свързани с европейската идентичност.

30 10 2010Европейската комисия излага планове за укрепване на единния пазар с мерки за стимулиране на растежа и подобряване на правата на гражданите

Единният пазар на Европейския съюз е крайъгълният камък на над 60 години европейска интеграция. Бариери, които някога не са позволявали на стоките и услугите да се движат свободно от Лисабон до Хелзинки, са премахнати.

30 10 2010Указания за съчетаване на развитието на вятърната енергетика с политиката за биоразнообразие

Стратегическото планиране на проектите за вятърна енергия в рамките на обширен географски район е един от най-ефикасните начини да се намали въздействието на вятърните електроцентрали върху дивата флора и фауна, започвайки още от началото на процеса на планиране.

29 10 2010Промишлеността за Европа и Европа за промишлеността

Ако Европа иска да остане световен икономически лидер, на преден план трябва да бъде изведена промишлеността. Това е основното послание от съобщението "Интегрирана индустриална политика за на глобализацията ерата", прието днес от Европейската комисия по

28 10 2010 „Приказка без край”

Целите на проекта са да се даде гласност сред малките ученици по проблема за бедността и да се формира съпричастност към хората в неравностойно социално положение.

28 10 2010Внимание цветя

Парите, които ще бъдат събрани, са предназначени за подпомагане на социално слаби деца и деца с образователни потребности в детските градини в квартала.

28 10 2010Европейската комисия приема стратегическите приоритети за 2011 г.

Европейската комисия прие работната си програма за 2011 г., която излага конкретни действия за постигането на поставените цели. Работната програма отразява решимостта на Комисията да изведе Европа от кризата към едно бъдеще на благоденствие, сигурност и социална справедливост.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct