Новини

11 10 2011Енергийни пазари: Комисията приветства приемането на нови правила относно търговията на едро с газ и електроенергия

За първи път досега търговията с енергия ще се следи на ниво ЕС, за да могат да се разкриват случаи на злоупотреба.

11 10 2011ЕС и премахването на смъртното наказание в света

Между 1993 и 2009 г. броят на страните, премахнали със закон смъртното наказание за всички престъпления, нарасна от 55 на 97.

09 10 2011ЕК не планира да спира инфраструктурни плащания у нас

Европейската комисия не планира да спре плащания за инфраструктурни проекти у нас, но парите по оперативната програма „Транспорт" може да не стигнат за всички проекти и финансирането на част от тях да остане за след 2014 година.

09 10 2011Изменението на климата: Според проучване на Евробарометър сред обществеността нараства както загрижеността, така и осведомеността за икономическите ползи от мерките за предотвратяването му

Данните свидетелстват, че в 27-те държави-членки е широко разпространено очакването към средата на този век Европейският съюз да се превърне в щадящо климата общество с ниски въглеродни емисии.

09 10 2011Комисията полага основите, необходими за по-голямо въздействие на инвестициите за сближаване след 2013 г.

Въздействието на фондовете ще бъде подсилено и посредством опростяване и хармонизиране на правилата за дейността на различните фондове, в това число за развитие на селските райони и за морско дело и рибарство.

08 10 2011Започна набирането на заявления за включване в обучение по схема „Подкрепа за предприемчивите българи – Компонент І”

Целева група на проекта са безработни лица, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда", със средно и по-високо образование, в т.ч. безработни младежи и други, които искат да стартират собствен бизнес и разработят бизнес план и/или маркетингова стратегия, с изключение на дълготрайно безработните, обект на социално подпомагане.

06 10 2011BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 5.12.2011 г., 16.30 час.

04 10 2011Евростат: Българският малък и среден бизнес най-трудно намира банково финансиране

България е и сред страните с най-висок дял на частично одобрените искания за кредит на малкия и средния бизнес – 22% през 2010 г.

04 10 2011Пазаруване по интернет: трансграничните доставки се считат за надеждни, но ограничен брой търговци извършват продажби за други държави в ЕС

Комисията ще очертае своята концепция и план за действие, за да помогне на потребителите в ЕС да използват в максимална степен възможностите, предоставяни от електронната търговия.

04 10 2011Програма в областта на цифровите технологии: обществени консултации относно достъпа до далекосъобщителни мрежи

Консултациите са част от усилията на Комисията да стимулира единния пазар за далекосъобщителни услуги, като осигурява последователни и съгласувани подходи за регулиране на телефонните и широколентовите мрежи във всички държави-членки.

04 10 2011Проучване на удовлетвореността на потребителите на Информационните центрове Europe Direct (Европа Директно)

02 10 2011Покана за предложения по Програма МЕДИА 2007 – Развитие, разпространение, промоция и обучение

Една от целите на Програмата е подпомагане на транснационалното разпространение на европейски аудио-визуални творби, произведени от независими продуцентски къщи.

02 10 2011Покана за предложения по Програма „Жан Моне“

Целта на поканата е свързана с подбор на организации за сключване на споразумения за годишни оперативни безвъзмездни средства, обхванати в бюджетна година 2012 г.

02 10 2011България е втора по ръст на безработицата в ЕС

02 10 2011Oтбележете тези дати: 15 и 16 декември 2011 г. — Европейски дни на развитието във Варшава

Европейските дни на развитието ще са ценна възможност да се съберат заедно главните участници в сферата на развитието от целия свят, за да допринесат към обогатяването на дневния ред, който ЕС си е съставил по въпросите на развитието, и към повишаването на неговото въздействие.

02 10 2011 Програма в областта на цифровите технологии: социалните мрежи могат да положат повече усилия за защита на личните данни на непълнолетните — Доклад на Комисията

Всички проверени сайтове позволяват да се изпращат от всекиго искания за сприятеляване до непълнолетни. При шест от сайтовете профилите на непълнолетните лица са пряко достъпни за приятелите на приятели.

02 10 2011Борба с измамите: Комисията публикува годишен доклад

При по-ефективно наблюдение на парите от ЕС държавите-членки и Комисията могат да реагират по-бързо на промените в схемите за измами, както и да предприемат подходящи действия за предотвратяване на измами.

02 10 2011Обзор на напредъка в областта на вътрешния пазар: държавите-членки следва да положат повече усилия за транспониране на правилата на ЕС

Обзорът на Европейската комисия на напредъка в областта на вътрешния пазар показва, че е наложително държавите-членки да интензифицират своите усилия за транспонирането на правилата на ЕС в националното си законодателство.

28 09 2011Чуждестранните студенти, ученици, стажанти и доброволци не могат да се възползват в пълна степен от преимуществата да пътуват и учат в ЕС

В този първи доклад за това как държавите-членки прилагат правилата на ЕС относно влизането и пребиваването на студенти, ученици, неплатени стажанти и доброволци от трети държави се казва, че използването на тези форми на временна миграция може да бъде допълнително подобрено.

28 09 2011Данък върху финансовите транзакции: поемане от финансовия сектор на полагащия му се дял от разходите

По този начин годишно могат да бъдат събрани около 57 милиарда евро. Комисията предложи облагането с данъка да влезе в сила от 1 януари 2014 г.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct