Новини

05 02 2012В Европейския информационнен център се проведе информационна и работна среща с експерти на Дирекции "Бюро по труда" от регион Пловдив

Дирекции "Бюро по труда" работят с търсещи работа лица и работодатели, като все повече зачестяват въпросите относно възможности за работа в чужбина или възможностите за наемане на работници от чужбина и съпътстващите ги с това въпроси относно ЕС от по-широко естество.

03 02 2012Права на интелектуална собственост: обявяване на победителите в проекта „Тази творба е моя!“

За да привлече повече внимание към тези факти Европейската обсерватория за фалшифицирането и пиратството стартира в целия ЕС конкурс, озаглавен „Тази творба е моя!“

03 02 2012Комисията събира мнения за възможностите за по-устойчиви производство и потребление

Начинът, по който потребяване и произвеждаме, ще бъде ключът към успеха или провала на Европа в този процес.

03 02 2012Комисията обявява победителите в третата поред Награда на ЕС за здравна журналистика

Наградите бяха връчени в контекста на Наградата на ЕС за здравна журналистика за 2011 г., чиято цел е да популяризира и да награди работата на журналисти от целия Европейския съюз, които повишават осведомеността по важни здравни въпроси, засягащи живота на всички граждани на ЕС.

01 02 2012Околна среда и води: предложение за намаляване на рисковете от замърсяване на водите

Комисията предлага включването на 15 химически вещества в списъка с 33 замърсителя, които се наблюдават и контролират в повърхностните води на ЕС.

31 01 2012„Еразъм“ променя съдби, разкрепостява духа вече 25 години

Еразъм“, най-успешната програма за обмен на студенти в света, тази година отбелязва 25-ата си годишнина. От създаването на програмата „Еразъм“ през 1987 г. близо 3 милиона студенти са се възползвали от възможността да преминат обучение или стаж в чужбина.

31 01 2012Петима български евродепутати бяха избрани за заместник-председатели на парламентарни комисии

Петима български депутати от ЕП — Андрей Ковачев и Илиана Иванова (ЕНП), Ивайло Калфин (С&Д), Филиз Хюсменова и Метин Казак (АЛДЕ) — бяха избрани за заместник?председатели на парламентарни комисии.

31 01 2012Покана за кандидатстване за 2015 г. "Европейска столица на младежта"

Всички общини в държавите-членки на Европейския съюз и / или на Съвета на Европа са поканени да кандидатстват.

31 01 2012Конкурс за автори на студентски вестник за Деня на Европа

Информационното бюро на Европейския парламент в България ще издаде вестник по случай Деня на Европа, 9 май, който ще бъде изцяло изготвен от студенти. За тази цел започна процедура за подбор на бъдещите автори.

31 01 2012Конкурс на Европейския икономически и социален комитет „Видео предизвикателство 2012”

Краен срок: 15 февруари 2012 г. Бъдете креативни и покажете какво означава Европа за Вас!

31 01 2012Международно състезание „Климатична купа за граждани на Европа“

Краен срок: 15 май 2012 г.Инициативата е насочена към домакинствата в Европа, които имат желание да се научат как разумно да използват енергията в бита и да намалят собствения си отпечатък върху околната среда и сметките си за енергия.

31 01 2012Покана за проекти за обучение по предприемачество

Заявленията трябва да бъдат изпратени на Комисията не по-късно от 16 април 2012 г. Целта на настоящата покана е да се насърчат проекти с висока добавена стойност на европейско равнище, посветени на обучението по предприемачество. Действията ще бъдат насочени към преподаватели и млади хора в основното, средното и висшето образование.

30 01 2012Често задавани въпроси: Програма „Еразъм“

Периодът на обучение по програма „Еразъм“ е с продължителност 3—12 месеца и е неразделна част от курса на обучение на студентите в техния собствен университет или друго висше учебно заведение.

27 01 2012Фалшифицирането на евромонети през 2011 г.

Комисията ръководи програмата Перикъл за обмен, помощ и обучение, която е специално разработена за борбата с фалшифицирането на общата валута.

27 01 2012 Действия на Комисията за защита на осигуряващите се лица и за гарантиране на равнопоставени условия на конкуренция в областта на здравното осигуряване в България

Република България се приканва също така да премахне ограниченията пред свободното движение на капитали — свобода, гарантирана от член 63 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

27 01 2012Възможността за стартиране на европейска гражданска инициатива става все по-осезаема благодарение на конференция по темата

Европейската гражданска инициатива бе въведена с Договора от Лисабон. Чрез нея един милион граждани от поне една четвърт от държавите-членки на ЕС имат право да приканят Европейската комисия да направи предложения за правни актове в области, в които тя има правомощия.

27 01 2012Комисията предлага цялостна реформа на правилата за защита на данните, за да имат потребителите по-голям контрол върху своите данни и да намалеят разходите за бизнеса

Организациите ще могат да работят само с един национален орган по защита на данните в държавата от ЕС, в която се намира основното им място на установяване.

24 01 2012ЕИБ продължава да подпомага България при осъществяването на приоритетни проекти с помощта на средства от фондовете на ЕС

Подписаното днес споразумение за сътрудничество между ЕИБ и България осигурява техническа помощ за изпълнението на проекти на ЕС със съфинансиране от ЕИБ и цели ускоряване на усвояването на средства от ЕС.

24 01 2012Започна кампания по случай 50 годишнината на общата селскостопанска политика

Под мотото „Партньорство между Европа и селскостопанските производители“ беше дадено начало на кампанията „50 години ОСП“.

24 01 2012Комисията призовава за икономии в институциите на ЕС

Европейската комисия призовава всички институции на ЕС да се ограничат максимално при изготвянето на разчетите за административния си бюджет за 2013 г.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct