Новини

07 02 2011Ученичката Боряна Иванова от Ловеч е българският победител в конкурса за млади преводачи на Европейската комисия

Наградата е тридневна екскурзия до Брюксел за всеки победител и придружаващ го възрастен.

02 02 2011Амбициозна програма на Комисията цели по-нататъшно развитие на единния пазар на услуги

Директивата за услугите е насочена именно срещу ненужните затруднения и пречки пред предоставянето на услуги в рамките на единния пазар.

02 02 2011Комисията стартира план за действия с цел да се намали преждевременното напускане на училище

Преждевременното напускане на училище препятства икономическото и социалното развитие и представлява сериозна пречка пред постигането на целта на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

02 02 2011Предложение на ЕС за използване на сведенията за пътниците за борба с тежките престъпления и тероризма

С предложението въздушните превозвачи се задължават да предоставят на държавите-членки на ЕС резервационните данни на пътниците, влизащи или излизащи от територията на ЕС, като същевременно се гарантира висока степен на защита на неприкосновеността на личния живот и на личните данни.

02 02 2011Основна тема на Петия кохезионен форум е бъдещето на политиката на сближаване

В рамките на прегледа на бюджета на ЕС и на стратегия „Европа 2020“ се обсъждат редица варианти за реформи на политиката след приключването на текущия период на финансиране през 2013 г.

27 01 2011Ден за защита на личните данни — гарантиране правото на неприкосновеност на личния живот

Днес — на Деня за защита на личните данни — Съветът на Европа и Европейската комисия обединяват своите усилия за насърчаване на основното право на защита на личните данни.

27 01 2011Европейската комисия организира допитване относно модернизирането на европейския пазар на обществени поръчки

Откритата дискусия със заинтересованите страни ще бъде съсредоточена върху начините за модернизиране на правилата, инструментите и методите, свързани с обществените поръчки, с оглед на по-доброто изпълнение на тези цели. Крайният срок за отговори на въпросите, поставени в Зелената книга, е 18 април 2011 г.

26 01 2011Покана за младежка среща-дискусия на тема „С какво мога да бъда полезен на местната общност?”, 28.01.2011

На 28 януари 2011 г. от 14:00 ч. в хотел Кипарис алфа Смолян ще се проведе младежка среща-дискусия на тема „С какво мога да бъда полезен на местната общност?”

25 01 2011Германска фондация предлага стажове с европейска насоченост

Краен срок: 15 февруари 2011 г. Целта на програмата е да насърчи европейската интеграция в областта на образованието.

25 01 2011ЕС обмисля по-строг контрол на храните след скандала с диоксина

Направено бе и предложение мазнините и маслата, използвани за индустриални нужди, да се оцветяват с определен цвят, за да бъдат избегнати обърквания.

25 01 2011 Финансиране на научните изследвания и иновациите в ЕС — незабавни промени за премахване на бюрократичните бариери пред изследователите и малките и средните предприятия

Комисията прие три конкретни мерки с незабавно действие относно управлението на субсидиите от ЕС за научни изследвания в текущата програма за научни изследвания на ЕС (РП7).

24 01 2011Въпроси и отговори: Правата на пациентите при Трансгранично Здравно Обслужване

Настоящите нови разпоредби предвиждат създаване във всяка държава-членка на бюра за контакт, които да предоставят информация за правата на пациентите да получават здравни грижи в различните страни членки на ЕС.

24 01 2011Европейският съюз е на път към „рециклиращото общество“, но не всички възможности за напредък са изчерпани

Комисията ще продължи да наблюдава въвеждането и прилагането на национално равнище на законодателство относно отпадъците, включително изискванията на новата директива Рамкова за отпадъците.

18 01 2011“Как да защитим гражданските си права - правото на протест”

Конкурсът се провежда в писмена форма и е предназначен за ученици от 14 до 18 години, членове на европейски клубове на средните училища от цялатата страна.

18 01 2011Конкурс “Моят малък красив европейски проект”

Стойността на проектите не трябва да надхвърля 10 000 лв., а крайният срок за подаването на конкурсните документи е 1 април 2011 г.

17 01 2011Покана за проекти в подкрепа на стартиращи предприятия

Целта настоящата покана е да насърчи развитието на стартиращите предприятия, като им предостави подкрепа в етапа на разработване на иновативни продукти, процеси и услуги с потенциал за последващо внедряване в икономиката.

17 01 2011Правила за защита на потребителите - какво предстои в началото на 2011?

Нови закони за защита на правата на потребителите в Европа предстои да се обсъдят и гласуват в близките месеци в Парламента.

17 01 2011Европарламентът обяви наградата си за журналистика

Журналистите могат да подават своите кандидатури онлайн от 15 януари. Наградата ще се връчи в четири категории: печатни медии, радио, телевизия и интернет. Победителят във всяка категория ще получи 5000 евро.

13 01 2011Комисията определя годишните приоритети за растеж на ЕС

За първи път в историята държавите-членки и Комисията ще обсъждат съвместно и изчерпателно макроикономическата стабилност, структурните реформи и мерките за насърчаване на растежа.

10 01 2011Брюксел може да плати максимални обезщетения на стопаните заради шапа

По регламент страните-членки получават 60 % компенсации от европейския бюджет. България, обаче, е външна граница на Евросъюза и затова обезщетението ще бъде по-голямо

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct