Новини

18 11 2012Рибарство: Комисията предлага план за действие за опазването на морските птици

Планът е съставен в съответствие с целите и принципите на настоящата реформа на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР): той настоява за управление на екосистемите, т.е. за включване на всички части на екосистемата. Планът също така предлага регионален подход „отдолу-нагоре“, при който на държавите членки и заинтересованите страни се възлага повече отговорност за въвеждането на подходящи мерки за отстраняване на проблемите в областта на рибарството.

18 11 2012Околна среда: ЕС се стреми да бъде лидер в усилията за намаляване на отпадъците в моретата

Отпадъците в моретата са сериозна заплаха за крайбрежната и морската среда в целия свят. Морските местообитания са замърсени с отпадъци от човешка дейност и с други видове отпадъци, които създават все повече проблеми, свързани с околната среда, икономиката, здравето и естетиката.

18 11 2012Често задавани въпроси: Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) навърши 10 години

В законодателството на ЕС в областта на храните се посочва, че ЕОБХ следва да надгражда върху капацитета на държавите членки чрез включване в мрежа на организациите, работещи в области от неговата компетентност. Понастоящем ЕОБХ разполага с мрежа от над 1500 външни експерти и повече от 300 научни институции

18 11 2012Околна среда: Комисията представя план за опазване на водните ресурси на Европа

Комисията стартира План за опазване на водните ресурси на Европа, който представлява стратегия за осигуряване на достатъчно количество и качество на водата, необходима за хората, икономиката и околната среда

18 11 2012Време е вътрешният енергиен пазар да бъде завършен

Един ефективен, свързан и прозрачен вътрешен енергиен пазар в Европа може да предложи на гражданите и предприятията сигурни и устойчиви доставки на енергия на възможно най-ниска цена.

18 11 2012Конкурс за рисунка и съобщение в Twitter на тема „Мирът, Европа, бъдещето: какво означава мирът в Европа за теб?“

Всеки участник може да представи само едно предложение. В случай че един и същ участник подаде няколко предложения, ще бъде взето предвид само първото предложение

15 11 2012Паричните средства от Нобеловата награда за мир ще бъдат предоставени на проекти в подкрепа на засегнати от войни и конфликти деца

Европейската комисия прие официално от името на Европейския съюз паричните средства от Нобеловата награда за мир и посочи, че възнамерява да ги предостави в полза на засегнатите от войни и конфликти деца по света.

15 11 2012Жените в управителните съвети: Комисията предлага цел за представителство от 40 %

Европейската комисия предприе действия, за да премахне стъкления таван, който продължава да препречва достъпа на талантливи жени до висши ръководни длъжности в най-големите европейски предприятия.

10 11 2012Известни личности от Европа призовават европейските лидери да подкрепят „Еразъм“

Повече от 100 известни личности от Европа от сферата на образованието, изкуството, литературата, икономиката, философията и спорта подписаха отворено писмо до държавните и правителствените ръководители на държавите от ЕС в подкрепа на програмата за обмен на студенти „Еразъм“.

10 11 2012CARS 2020 — за силна, конкурентоспособна и устойчива европейска автомобилна промишленост

ЕС трябва да запази световното ниво на своята автомобилна промишленост, като произвежда най-качествените в световен мащаб енергийноефективни и безопасни превозни средства и осигурява висококвалифицирани работни места за милиони хора.

10 11 2012Действия във връзка с климата: Комисията предлага значително намаляване на емисиите на флуорсъдържащи газове, предизвикващи затопляне на климата

Европейската комисия предприе важна стъпка към дългосрочните цели, свързани с изменението на климата, като представи предложение за значително намаляване на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове. Емисиите на флуорсъдържащи газове, чийто парников ефект е до 23 000 пъти по-интензивен от този на въглеродния диоксид, са се увеличили с 60 % от 1990 г. насам, докато тези на всички други парникови газове са намалели.

10 11 2012Комисията предлага безвизов режим на пътуване за гражданите на 16 островни държави

Гражданите на 16 островни държави скоро ще могат да пътуват в Шенгенското пространство без визи. С това ще се открият възможности и предимства както за гражданите на ЕС, така и за гражданите на тези 16 държави.

10 11 2012Есенна прогноза за периода 2012—2014 г.: пътят пред нас остава труден

Големите вътрешни и външни дисбаланси, натрупани през годините преди кризата, намаляват, но този процес продължава да влияе на вътрешното търсене в някои държави членки, а икономическата активност се различава значително в отделните държави.

10 11 2012Визовата политика — стимул за икономическия растеж в ЕС

Комисията прие съобщение по стратегически въпрос — по какъв начин прилагането и развитието на общата визова политика биха могли да допринесат за растежа на ЕС, улеснявайки възможностите за пътуване за граждани от трети държави, желаещи да посетят ЕС.

07 11 2012Въпроси и отговори: Европейски институт за иновации и технологии (EIT)

Той обединява усилията на водещи висши учебни заведения, научноизследователски центрове и предприятия и за постигането на своите цели разчита на новаторската идея за трансгранични публично-частни партньорства, познати като „общности за знание и иновации“ (ОЗИ).

07 11 2012Годишен доклад за 2011 г. — често задавани въпроси

ЕСП обаче отново констатира неприемливо ниво на грешки в плащанията, свързани с тези отчети, което е основание за изразяване на отрицателно становище относно разходите.

07 11 2012Общият процент на грешки при разходването на средствата на ЕС е под 4 % за трета поредна година според годишния доклад на Сметната палата

Малко повече усилия от страна на държавите членки, насочени към по-добър контрол на проектите и възстановяване на неправомерно изразходваните средства, могат да допринесат значително, особено в тези времена на икономически трудности.

07 11 2012Обявени са носителите на първата награда „Мария Кюри“

От началото на програмата през 1996 г. благодарение на нея е оказана подкрепа за обучението, мобилността и развитието на уменията на над 65 000 изследователи.

07 11 2012Програма в областта на цифровите технологии: Комисията отваря пътя за технологиите от 4 поколение в Европа

Решението на Комисията означава, че мобилните оператори ще могат да инвестират в подобряване на мобилните мрежи, което ще е от полза за цялата икономика, а с течение на времето потребителите ще се радват на по-бърз пренос на данни и повече широколентови услуги.

03 11 2012Нови спорове за европейския бюджет

Европейските лидери ще го обсъждат на извънреден съвет следващия месец, но вече има заплахи и за налагане на вето.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct