Новини

20 01 2012Открита покана за предложения по Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите

COST финансира провеждането на срещи, конференции, краткосрочен научен обмен и информационни прояви, които допринасят за работата в мрежа. Понастоящем се подпомагат около 250 изследователски мрежи (дейности).

20 01 2012Нов стратегически документ за хуманното отношение към животните: Европейската комисия се стреми към по-високо качество

Новата стратегия беше приета под формата на съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет.

18 01 2012Комисията започва дебат за преструктурирането на предприятията — какви са поуките от кризата?

Целта е да се набележат успешни практики и политики за преструктуриране и приспособяване към промените.

18 01 2012В малките предприятия се разкриват 85 % от новите работни места

В рамките на МСП микропредприятията (с по-малко от 10 служители) имат най-голям дял в общия растеж на нетната заетост в стопанската дейност – 58 %.

16 01 2012Отпадъците като средство за създаване на работни места и намаляване на разходите

Тези стратегии насърчават икономическите и законодателните стимули, като например данъчно облагане или забрана за депониране на сметища, разширяване на схеми на принципа „отговорност на производителя“ и въвеждане на схеми на принципа „плащаш повече, ако изхвърляш повече“.

16 01 2012Данъчно облагане: разработване на обслужване „на едно гише“ за трансгранично съобразяване с правилата за ДДС

Прилагането от 1 януари 2015 г. на обслужване „на едно гише“ за доставчиците на телекомуникационни, разпръсквателни и електронни услуги в ЕС за потребителите ще бъде голяма крачка към опростяване на правилата за ДДС в ЕС.

16 01 2012Според ново проучване европейците са готови за „активен живот в напреднала възраст“

В проучването на Евробарометър са застъпени пет области: общи възприятия за възрастта и възрастните хора; възрастните хора на работното място; пенсиониране и пенсии; доброволен труд и подкрепа на възрастните хора; благоприятна среда за възрастните хора.

16 01 2012Наталия, Тейс, Тара, Милена … дадоха имената си на спътниците от системата „Галилео“

Церемониите в Словения и Естония се проведоха на 9 и на 11 януари и тогава бяха обявени имената на победителите — Тара и Милена. До края на март 2012 г. ще бъдат организирани и останалите подобни церемонии.

16 01 2012Комисията завежда дело срещу Съвета за нарушаване на законодателството на ЕС относно Правилника за длъжностните лица

Комисията реши днес да заведе дело срещу Съвета за това, че не прие регламента на Съвета относно годишното адаптиране на възнагражденията и пенсиите на служителите на ЕС, както се предвижда в Правилника за длъжностните лица.

11 01 2012Програма „Европа за гражданите“(2007-2013 г.)

Програмата е отворена за всички организации, установени в една от държавите, участващи в програмата, и които в зависимост от мярката са обществен орган или организация с нестопанска цел с юридически статут.

11 01 2012Националният ученически екопарламент обявява фотоконкурс на тема „Въображението на природата”

Излезте сред природата, открийте своята форма, снимайте я и ни разкажете каква история спопред вас се крие зад нея. Срок:05.03.2012 г.

11 01 2012Нови 18 депутати заемат местата си

Броят на депутатите нараства заради Договора от Лисабон, който влезе в сила половин година след провеждането на последните избори през юни 2009 г. и доведе до увеличаване на местата в Парламента от 736 на 751.

11 01 2012СЕВ одобри два стратегически документа по въпросите на ЕС

Съветът по европейските въпроси одобри и проекта на План за действие за 2012 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.

11 01 2012Специализирано звено за ОСП ще бъде създадено в Министерство на земеделието и храните

Звеното ще работи в постоянна координация с неправителствените организации и самите земеделски производители.

11 01 2012EС разследва уебсайтове за потребителски кредити – пазар, който не носи очакваните резултати за потребителите

С цел да се установи дали потребителите получават информацията, на която имат право съгласно законодателството на ЕС за защита на потребителите, преди да подпишат договор за потребителски кредит, беше проведена проверка на равнище ЕС на уебсайтове, предлагащи потребителски кредити.

10 01 2012Покани за предложения по Годишната работна програма в областта на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T)

Генерална дирекция „Мобилност и транспорт" на ЕК отправя тази покана в съответствие с приоритетите и целите, определени в изменената Годишна работна програма за безвъзмездни помощи в областта на TEN-T.

10 01 2012Тази седмица в Парламента: Кризата с еврото, престъпността в Интернет и разширяването на ЕС

Престъпленията в Интернет и опасенията за защитата на личните данни продължават да бъдат на дневен ред.

10 01 2012Италия единствена от оставащите страни маха всички забрани за български работници

Италия остава единствената страна от оставащите с ограничения в Европейския съюз, в която наложените досега ограничения за наемането на българи и румънци отпадат изцяло от 1 януари тази година.

05 01 20122 март 2012 г. -Европейски ден на равното заплащане

Денят, който се отбелязва в целия ЕС, има за цел да повиши осведомеността за разликата в заплащането на жените и мъжете, която съществува в различните държави, членки на ЕС, и да насърчи действията за нейното премахване.

05 01 2012ЕК ще обяви кои страни запазват ограниченията за българи и румънци

Сред тях са Германия, Великобритания, Ирландия, Белгия и Франция.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct