Последни новини

1. Урсула фон дер Лайен произнася знаковата си реч за състоянието на ЕС
2. Европейската комисия в готовност за емитирането на 250 милиарда евро „зелени“ облигации
3. Започва конкурсът на ЕС за млади преводачи
4. Отново на училище: подкрепа от ЕС за ученици, студенти и учители
5. Тръгва експресът „Връзка с Европа“ по повод Европейската година на железопътния транспорт
6. Коронавирус: 70 % от пълнолетното население на ЕС е напълно ваксинирано
7. Политика на сближаване на ЕС: 120 милиона евро в подкрепа на възстановяването в България

Всички новини

Специален доклад на ЕСП Система за контрол на производството на биологични продукти

Специален доклад на ЕСП Система за контрол на производството на биологични продукти

Създадена на: 29 06 2012

Одитът на изпълнението на Европейската сметна палата (EСП) е насочен към ефикасността на системата за контрол на производството на биологични продукти и към изпълнението на функциите на различните институции, участващи в този процес (Комисията и компетентните органи, органите по акредитация и контролните органи в държавите членки), както по отношение на системата за контрол в самия ЕС, така и при управлението на режимите на внос, действащи понастоящем.

Комисията е на мнение, че винаги когато потребителите в ЕС купуват от супермаркета например биологично отгледана ябълка или биологично добито говеждо месо, те могат да бъдат уверени, че при производството на продуктите са спазени строги правила. Системата за контрол на биологичните продукти, заложена в регламентите на ЕС, цели да гарантира, че при производствените процеси се спазват биологичните принципи. За продуктите, произхождащи от ЕС, държавите членки трябва да изградят система на проверки. Контролните органи, извършващи тези проверки на нивото на отделните оператори (например производители, преработватели или вносители), са основният елемент на системата. Биологичните продукти, произведени извън ЕС, могат да бъдат признати за биологични, ако правилата за тяхното производство и действащата система за контрол се считат за равностойни на тези, които се прилагат в ЕС.

Сметната палата счита, че установените при нейния одит недостатъци следва да бъдат отстранени, за да се предостави достатъчна увереност, че системата функционира ефикасно и за да не се нарушава доверието на потребителите.

В Специалния доклад (№ 9/2012) на ЕСП се заключава, че много компетентни органи в държавите членки не изпълняват в достатъчна степен своята надзорна функция спрямо контролните органи. В резултат на това някои контролни органи не отговарят на редица изисквания на ЕС и не се възползват от възможността да приложат някои добри практики. В периода от 2001 г. до провеждането на одита на Сметната палата Комисията не е проверявала системите за контрол на държавите членки. Също така компетентните органи в държавите членки срещат трудности в гарантирането на проследимостта на биологичните продукти в рамките на територията под тяхна юрисдикция, а при продуктите, които преминават през различни граници, проследимостта се затруднява допълнително. По отношение на вносните биологични продукти също се установяват слабости в системата за прилагане на различни режими на внос. Тези и други заключения са представени подробно в специалния доклад.

Отправени са редица препоръки за отстраняване на слабостите, установени при одита на ЕСП:

Компетентните органи следва да засилят своята надзорна функция спрямо контролните органи;

Следва да се подобри обменът на информация в рамките на държавите членки, между държавите членки и Комисията и между самите държави членки;

Необходимо е контролът да бъде засилен, за да се гарантира, че операторите (например производители, преработватели, вносители) изпълняват нормативните изисквания по отношение на проследимостта;

Комисията следва да засили извършвания от нея мониторинг на системите за контрол на държавите членки, като провежда одити на място и събира и обработва необходимите данни и информация и ги използва целесъобразно;

По отношение на вносните продукти, Комисията следва да гарантира извършването на подходящ надзор върху страните, включени в списъка на признатите държави с равностойни гаранции за биологично производство;

Отговорите на Комисията като цяло показват съгласие с препоръките на Сметната палата и разкриват намерението ? да следва тези препоръки, в т.ч. да извърши чрез Хранителната и ветеринарна служба специфични одити на системите за контрол върху биологичното производство от 2012 г. нататък.

Обща информация: Производството на биологични продукти е съвкупна система за управление на земеделието и производството на храни, насочена към развитие на устойчиво земеделие, производство на висококачествени продукти и прилагане на процеси, които не вредят на околната среда, човешкото здраве, здравето на растенията или здравето на животните и хуманното отношение към тях. Ето защо обозначаването на даден продукт като биологичен зависи от това дали при производството му е приложена тази система, а не от характеристиките на самия продукт. Пазарът на биологични продукти се развива бързо и през последните две десетилетия отчита годишен ръст от над 10 % . Европейският пазар на биологични продукти възлиза на около 20 милиарда евро годишно, което представлява около 1,5 % от целия пазар на хранителни продукти.

Източник на информация:Рапид

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct