Последни новини

1. Урсула фон дер Лайен произнася знаковата си реч за състоянието на ЕС
2. Европейската комисия в готовност за емитирането на 250 милиарда евро „зелени“ облигации
3. Започва конкурсът на ЕС за млади преводачи
4. Отново на училище: подкрепа от ЕС за ученици, студенти и учители
5. Тръгва експресът „Връзка с Европа“ по повод Европейската година на железопътния транспорт
6. Коронавирус: 70 % от пълнолетното население на ЕС е напълно ваксинирано
7. Политика на сближаване на ЕС: 120 милиона евро в подкрепа на възстановяването в България

Всички новини

Разгръщане на огромния потенциал на главните базови технологии за създаване на работни места

Разгръщане на огромния потенциал на главните базови технологии за създаване на работни места

Създадена на: 29 06 2012

Европейската комисия призова за повече усилия в Европа за насърчаване на развитието на главните базови технологии (ГБТ). Световният пазар на ГБТ, който обхваща микро- и наноелектрониката, усъвършенстваните материали, промишлените биотехнологии, фотониката, нанотехнологиите и модерните производствени системи, се очаква да нарасне от 646 милиарда евро до над 1 трилион евро между 2008 г. и 2015 г.; това е скок от над 54 % или повече от 8 % от БВП на ЕС. Очаква се и бързо нарастване на работните места. Само в областта на нанотехнологията броят на работните места в ЕС се очаква да скочи от 160 000 през 2008 г. до близо 400 000 до 2015 г.

Европейската комисия обяви днес своята стратегия за насърчаване на промишленото производство на продукти на ГБТ, като например иновативни продукти и приложения на бъдещето. Целта на стратегията е ЕС да бъде в крак с основните си конкуренти в световен мащаб, да възстанови растежа в Европа и да създаде работни места в промишлеността, като едновременно с това се изправи срещу актуалните неотложни предизвикателства пред обществото. В действителност Европа е световен лидер в научноизследователската и развойна дейност за ГБТ с дял от над 30 % от заявките за патенти. И въпреки това ЕС все още не реализира потенциала от научноизследователската си и развойна дейност в производство на стоки и услуги, което е необходимо за стимулирането на растежа и работните места. Ето защо Комисията призовава за усилия в Европа, които да дадат тласък на ГБТ.

При представянето на стратегията заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни, отговарящ за въпросите на промишлеността и предприемачеството, подчерта: „Повечето иновативни продукти в днешно време, независимо дали става въпрос за „интелигентен“ телефон или електрически автомобил, включват едновременно редица ГБТ като самостоятелни или интегрирани части. ГБТ обаче могат да станат реален източник на работни места, от какъвто ние днес имаме сериозна необходимост. Ето защо Европа има нужда от стратегия за разработване и внедряване в промишлеността на ГБТ. Те ще предопределят икономическата ни съдба и ще дадат възможност на Съюза да поднови растежа си и създаването на работни места, като запази водещите си на световната сцена позиции в областта на технологиите.“

За повече информация

ГБТ предлагат много работни места, голяма част от които са за висококвалифицирани работници

Внедряването на ГБТ е от съществено значение както за конкурентоспособността на промишлеността, така и за справянето с актуалните сериозни предизвикателства пред обществото. За междусекторната и многоаспектна роля на ГБТ свидетелства големият брой МСП, които развиват дейност в тази област, както и създаваните редица висококвалифицирани работни места. Например в областта на нанотехнологиите по приблизителни данни през 2008 г. са били наети 160 000 работници в световен мащаб. Това представлява 25 % увеличение от 2000 г. насам. През последното десетилетие микро- и наноелектрониката и естествено възникващите производства на ИКТ надолу по веригата създадоха над 700 000 допълнителни работни места в Европа, което показва тенденция към работни места с по-категорична ориентация към сектора на услугите и висококвалифицирания персонал, както и признаци за бързо възстановяване след кризата. Промишлената биотехнология е призната за движещата ГБТ в биоикономиката. Според направените оценки за всяко евро, инвестирано в научноизследователска дейност и иновации в тази сфера, ще има десеторна възвращаемост. Освен това МСП са основната движеща сила на иновациите и заетостта в Европа и се очаква именно те да бъдат водещият фактор за създаването на по-голямата част от бъдещите работни места в областта на ГБТ. В областта на фотониката повечето от 5000-те европейски предприятия са МСП. В Германия около 80 % от дружествата, работещи в сферата на нанотехнологията, са малки или средни предприятия.

ГБТ могат да възвърнат водещите позиции на Европа при иновациите

ГБТ са ключов източник на иновации: Те предлагат незаменими градивни за технологиите елементи, които позволяват широк набор от приложения, включително и необходимите за разработването на енергийни технологии със занижено отделяне на въглерод, повишаване на енергийната и ресурсната ефективност, нови лекарствени продукти за възрастните хора. Набелязаните през 2009 г. ГБТ1 се превърнаха в приоритет в програмата на ЕС. Това се доказва още веднъж и от ключовата роля, която им е отредена в предложенията на Комисията за бъдеща програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ и за Европейския фонд за регионално развитие. Способността на Европа да разработва и да внедрява ГБТ в промишлените сектори играе важна роля и за устойчивата конкурентоспособност и растеж.

Вътрешният пазар предлага благоприятни условия за ГБТ: обхващащ половин милиард европейски граждани, той предлага много добри търговски възможности за разработчиците и крайните потребители на ГБТ, а това несъмнено е едно от основните предимства на ЕС. Географската близост между действащите лица в сферата на ГБТ допълва и веригите за създаване на стойност в Европа, по този начин предоставяйки ? конкурентно предимство. В днешни дни ЕС представлява най-големият интегриран пазар в света, който е отворен към иновациите, с водещи в световен мащаб сектори в областта на автомобилната, химическата, въздухоплавателната, космическата промишленост, здравеопазването и енергетиката — на практика всички те са ползватели на ГБТ.

Комисията предлага глобална и дългосрочна стратегия, която включва всички съответни инструменти на ЕС и ключовите заинтересовани страни:

Интегриран подход за финансиране на научноизследователската и развойна дейност за ГБТ, което обхваща верига за създаване на стойност с цел превръщането на научноизследователската дейност в продаваеми продукти и икономически растеж;

Стратегически подход към ГБТ в регионалното финансиране на иновации с цел модернизиране на промишлената база в отделни региони в Европа;

Заедно с Европейската инвестиционна банка осигуряване на достъп до финансиране за проекти за ГБТ.

Умело боравене с политиките за ГБТ на всички равнища: осигуряване на координация на дейностите в ЕС и на национално равнище, за да се постигне полезно взаимодействие и взаимно допълване между тях, така че публичните ресурси да се използват по най-добрия начин;

Осигуряване на условия за лоялна конкуренция на международно ниво: мобилизиране на съществуващите търговски инструменти, за да се гарантира лоялна конкуренция и равни условия за работа на международно ниво.

Целесъобразно ръководене: осигуряване на адекватни структури за управление с цел гарантиране на безпроблемното реализиране и максимално оползотворяване на полезните взаимодействия.

За контакти:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

Източник на информация:Рапид

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct