Търси в Литература:

Литература

121. Как работи Европейският съюз? Пътеводител за европейските институции

122. Каква е ползата за мен?

123. КАТАЛОГ- КЪДЕ И КАК МОГА ДА БЪДА ПОЛЕЗЕН В СМОЛЯН

124. Кодекс на онлайн правата в ЕС

125. Консолидиран текст на договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия

126. Консолидирани текстове на Договора за Европейския съюз и на Договора за функционирането на Европейския съюз

127. Конституция за Европа

128. Кратък справочник за еврото

129. Къде да се оплачете?

130. Лисабонският договор – ефективност, демокрация, прозрачност

131. Лицата на Европейския парламент 2007-2009 г.

132. Лицата на Европейския парламент 2009-2011 г.

133. Местите се в друга страна от ЕС, европейското икономическо пространство или Швейцария?

134. Методика и примерни образци на договори за реализиране на публично-частни партньорства от местната власт

135. Методически указания за публично-частни партньорства, 2006, МФ

136. Механизъм за гражданско участие в общинските администрации от област Смолян и Разград

137. Механизъм за гражданско участие в работата на Бюрата по труда от областите Смолян и Разград

138. Младежта в движение

139. Многоезичието

140. Многообразие на работното място.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct