Последни новини

1. You are EU!
2. Проучване за стандарта на живот на европейците
3. DiscoverEU: 47 700 карти за пътуване за млади европейци
4. По-строги мерки в ЕС за борба с трафика на хора
5. ЕС и Украйна
6. Политиката на сближаване в България
7. Справяне с енергийната криза в ЕС

Всички новини

Информационни дни по обявените пет процедури за подбор на проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

Информационни дни по обявените пет процедури за подбор на проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

Създадена на: 10 06 2010

От 07.06.2010 г. до 09.07.2010 г. в 21 града на страната, съгласно приложения график, ще се проведат информационни дни по обявените пет процедури за подбор на проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г.

Представителите на бизнеса ще имат възможност детайлно да се запознаят с условията и начина на кандидатстване по следните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

- BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия";

- BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия";

2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия";

- BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги";

- BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове".

Пълният пакет документи и Насоки за кандидатстване по процедурите са публикувани на следните интернет страници: http://www.opcompetitiveness.bg/, http://www.ibsme.org/ и http://www.eufunds.bg/.

Лектори ще бъдат експерти от:

Управляващия орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност" - Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма;

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, която е Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма.

Информационните дни са отворени за участие от страна на всички заинтересовани страни, в това число медии и граждани. Участието е безплатно.

Моля, заповядайте!

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct