Последни новини

1. Увеличава се финансирането за научни изследвания за борба с коронавируса
2. Нови насоки за прилагането на цифровия сертификат на ЕС за COVID при въздушен транспорт
3. Нови правила на ЕС за социално приемлив зелен преход без въглеродни емисии
4. Стартира първата мобилност на проект Euro-Youth MediaLab 2.0.
5. Участвай в кампанията „Линии на живота“ на ЕК в България
6. Борба с дезинформацията относно ваксините: усилията на онлайн платформите продължават
7. Европейската комисия идентифицира пет обещаващи лекарства срещу COVID-19

Всички новини

Процедури за нарушение от месец октомври 2020 г.

Създадена на: 30 10 2020

С редовния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС.

Решенията по процедури за нарушения спрямо България са по отношение на:

? Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП

Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на България във връзка с транспонирането на правилата на ЕС относно електронното фактуриране в областта на обществените поръчки (Директива 2014/55/EС). Комисията предприема действия срещу България, за да гарантира, че транспонираните национални мерки обхващат пълния обхват на Директивата относно електронното фактуриране.

Комисията също така реши да изпрати мотивирано становище на България във връзка с дискриминационните мерки, налагани на търговците на дребно, които ги задължават да третират по-благоприятно местните хранителни продукти. През май Комисията вече изпрати официално уведомително писмо, което сега е последвано от мотивирано становище.

? Правосъдие

Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на България във връзка с неправилното прилагане на разпоредбите на ЕС относно равното третиране на мъжете и жените по въпроси в сферата на социалното осигуряване (Директива 79/7/ЕИО на Съвета). Българското законодателство в областта на пенсионното осигуряване непряко дискриминира жените.

Комисията също призовава България и още три държави членки да приложат изцяло разпоредбите на ЕС относно укрепването на презумпцията за невиновност и правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство (Директива (ЕС) 2016/343). Комисията счита, че нотифицираните национални мерки за транспониране, представляват само частично транспониране на Директивата и че някои разпоредби на Директивата липсват.

Комисията реши да изпрати и официално уведомително писмо на България във връзка с националните разпоредби, които нарушават правото на ЕС относно правата, свързани с пакетните туристически пътувания.

? Околна среда и рибарство

Комисията отправя искане към България и още пет държави членки да представят съответните доклади, които се изискват съгласно различни закони на ЕС, свързани с водите (държавите членки имат задължения за докладване, наред с другото, по Директивата относно стандартите за качество на околната среда (2008/105/ЕО) и Директивата за наводненията (2007/60/ЕО).

Източник: Пресслужба на ЕК

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct