Последни новини

1. DiscoverEU: 35 000 младежи ще получат безплатна карта за пътуване с влак
2. Подкрепа на интеграцията на украинските МСП в единния пазар
3. Ролята на иновациите и новите технологии в спортния сектор
4. Oбучение за млади журналисти по европейски теми
5. ЕС определя цели за устойчивост при бедствия
6. ЕС мобилизира допълнителна спешна помощ за Сирия и Турция
7. Партньорите от ЕС и Г-7 се споразумяват за ценови таван за руските нефтопродукти

Всички новини

Прагматичен, модерен и дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г

Създадена на: 03 05 2018

Днес Комисията представя предложение за прагматичен, модерен и дългосрочен бюджет за периода 2021—2027 г.

Той представлява честен отговор на днешната реалност, в която от Европа се очаква да играе по-голяма роля за осигуряването на сигурност и стабилност в един нестабилен свят, в момент, в който оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ще остави значителен недостиг на средства в бюджета ни. Днешното предложение отговаря на това двойно предизвикателство чрез намаляване на разходите, но и чрез осигуряване на нови ресурси. Финансирането на новите и основните приоритети на Съюза ще бъде запазено или увеличено, което неизбежно означава, че средствата за други области ще бъдат намалени. При толкова високи залози е време да действаме по отговорен начин. Поради това днешното предложение за бюджет е едновременно целенасочено и реалистично.

Предложението на Комисията привежда бюджета на Съюза в съответствие с политическите ни приоритети, съгласно положителната програма, определена от председателя Жан-Клод Юнкер в

обръщението му за състоянието на Съюза, произнесено на 14 септември 2016 г., и одобрена от лидерите на ЕС-27 в Братислава на 16 септември 2016 г. и в Римската декларацията от 25 март 2017 г. Като се съсредоточава върху областите, в които Съюзът е в най-добра позиция да постига резултати, той е бюджет за една Европа, която закриля, предоставя възможности и защитава.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Днес е решаващ момент за нашия Съюз. Новият бюджет представлява възможност да оформим бъдещето си като нов и амбициозен Съюз от 27 държави, обединени от солидарност. С днешното предложение представяме прагматичен план за това как да постигнем повече резултати с по-малко ресурси. Икономическият подем ни дава глътка въздух, но не ни предпазва от необходимостта да направим икономии в определени области. Ще обезпечим доброто финансово управление чрез първия по рода си механизъм за принципите на правовата държава. Това е начинът да действаме отговорно с парите на нашите данъкоплатци. Сега са наред да действат Парламентът и Съветът. Убеден съм, че трябва да се стремим да постигнем споразумение преди изборите за Европейски парламент следващата година“.

1. Целенасочен бюджет: осигуряване на ресурси, които са достатъчни за изпълнение на амбициите Европейският съюз от 27 държави е набелязал политическите си приоритети и сега се нуждае от ресурсите, с които да ги изпълни. Като цяло Комисията предлага дългосрочен бюджет на стойност 1,135 милиарда евро поети задължения (по цени от 2018 г.) [1] за периода от 2021 г. до 2027 г., което се равнява на 1,11 % от брутния национален доход (БНД) на ЕС-27 (вж. приложение 2; общ информационен документ). Това равнище на поетите задължения се равнява на 1,105 милиарда евро (или 1,08 % от БНД) плащания (по цени от 2018 г. [2]). Тази сума съдържа също включването в бюджета на ЕС на Европейския фонд за развитие — основния инструмент на ЕС за финансиране на сътрудничеството за развитие с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, който до този момент представлява междуправителствено споразумение. Като се вземе предвид инфлацията, този бюджет е сравним по размер с настоящия бюджет за периода 2014—2020 г. (включително с Европейския фонд за развитие).

За да бъдат финансирани нови и неотложни приоритети, настоящите нива на финансиране ще трябва да бъдат увеличени. Инвестирането сега в области като научните изследвания и иновациите, младите хора, цифровата икономика, управлението на границите, сигурността и отбраната ще допринесе за постигането на просперитет, устойчивост и сигурност в бъдеще. Например бюджетът за програма „Еразъм+“ и за Европейския корпус за солидарност ще бъде удвоен.

Същевременно Комисията разгледа критично въпроса в кои области могат да се направят икономии и да се подобри ефективността. Комисията предлага финансирането на общатаселскостопанска политика и на политиката на сближаване да се намали умерено — и за двете политики с около 5 % — за да отразява новата реалност на Съюз с 27 държави. Тези политики ще бъдат осъвременени, за да се гарантира, че могат да постигат същите резултати с по-малко ресурси и дори да подпомагат новите приоритети. Например политиката на сближаване ще играе все по-важна роля за подкрепата на структурните реформи и — в дългосрочен план — интеграцията на мигрантите.

Резултатът от тези промени ще намери израз в преразпределяне на бюджета, както и в съсредоточаване върху областите, в които бюджетът на ЕС може да донесе най-големи ползи.

2. Модерен, опростен и гъвкав бюджет

Бюджетът на ЕС е скромен в сравнение с размера на европейската икономика и на националните бюджети. При все това той може да допринесе в значителна степен за подобряване на живота на

гражданите и предприятията — при условие че бъде инвестиран в области, в които Съюзът може да окаже по-голямо въздействие, отколкото публичните разходи на национално равнище и в които бюджетът може да осигури реална европейска добавена стойност. Примери за това са авангардните изследователски проекти, които обединяват най-добрите научни изследователи от цяла Европа, големите инфраструктури и проектите за цифрова трансформация, както и осигуряването на необходимите средства, с които Съюзът да закриля и защитава своите граждани. Това е абсолютно необходимо в съвременния бързо променящ се свят, в който Европа е изправена пред демографски предизвикателства, нестабилност в съседните ? държави и много други неотложни въпроси, надхвърлящи националните граници.

Поради това Комисията предлага модерен, опростен и гъвкав бюджет:

Модерен характер: Новият Съюз от 27 държави се нуждае от нов, модерен бюджет, който показва, че Европа се е поучила от миналото. Това означава допълнително намаляване на административната тежест за бенефициерите и управляващите органи чрез промяна на правилата

така, че да бъдат по-съгласувани — въз основа на единен правилник. Това означава също, че ще бъдат набелязани по-ясни цели и че вниманието ще бъде съсредоточено в по-голяма степен върху

изпълнението. Това ще улесни текущия контрол и измерването на резултатите, както и внасянето на промени, когато са необходими.

Опростеност: Структурата на бюджета ще бъде по-ясна и по-тясно обвързана с приоритетите на Съюза. Понастоящем средствата са разпръснати по прекалено много програми и инструменти — както в рамките на бюджета, така и извън него. Ето защо Комисията предлага броят на програмите да бъде намален с над една трета (от настоящите 58 на 37 в бъдеще), например чрез обединяване на разпокъсаните източници на финансиране в нови интегрирани програми и чрез радикално рационализиране на използването на финансовите инструменти, включително чрез фонда InvestEU.

Гъвкавост: Последните предизвикателства — особено кризата с миграцията и с бежанците през 2015 г. — показаха ясно, че в настоящия бюджет на ЕС е необходима повече гъвкавост, за да

може да се реагира достатъчно бързо и ефективно. По тази причина предложението на Комисията включва по-голяма гъвкавост във и между програмите, увеличаване на средствата за инструментите за управление на кризи и създаването на нов Резерв на Съюза, предназначен за справяне с непредвидени събития и за реагиране на извънредни ситуации в области като сигурността и миграцията.

3. Бюджетът на ЕС и принципите на правовата държава: добро

финансово управление

Важна новост в предложения бюджет е засилената връзка между финансирането от ЕС и спазването на принципите на правовата държава. Зачитането на принципите на правовата

държава е съществена предпоставка за добро финансово управление и за ефективно финансиране от ЕС. Поради това Комисията предлага нов механизъм за защита на бюджета на ЕС от финансови рискове, свързани с всеобщи слабости в прилагането на принципите на правовата държава в държавите членки. Предложените нови инструменти ще позволят на Съюза да спре,

намали или ограничи достъпа до финансиране от ЕС по начин, който е пропорционален на естеството, тежестта и обхвата на слабостите в прилагането на принципите на правовата държава. Такова решение ще се предлага от Комисията и ще се приема от Съвета чрез гласуване

с обратно квалифицирано мнозинство [3].

4. Бюджет на ЕС за силен и стабилен икономически и паричен съюз

Стабилността на еврозоната е предпоставка за създаването на работни места, за растежа, за инвестициите и за социалната справедливост в Съюза като цяло. През декември 2017 г. в рамките

на пътната си карта за задълбочаване на европейския икономически и паричен съюз Комисията определи по какъв начин новите бюджетни инструменти могат да бъдат разработени в рамките на

публичните финанси на ЕС, за да се подкрепи постигането на стабилна еврозона и доближаване към еврозоната. В новата многогодишна финансова рамка се предлагат два нови инструмента:

- Нова Програма за подкрепа на реформите, която — с общ бюджет от 25 милиарда евро — ще оказва финансова и техническа подкрепа на всички държави членки за провеждането на приоритетни реформи, особено в контекста на европейския семестър. В допълнение към това Механизъм за сближаване ще предоставя специализирана подкрепа за държавите членки извън еврозоната, които се подготвят да се присъединят към общата валута.

- Европейска функция за стабилизиране на инвестициите, която ще подпомогне запазването на равнищата на инвестициите в случай на големи асиметрични сътресения. Тя ще започне да функционира под формата на заеми „бек-ту-бек“ от бюджета на ЕС на стойност до

30 милиарда евро, съчетани с финансова помощ за държавите членки, предназначена за покриване на разходите за лихви. Заемите ще осигурят допълнителна финансова подкрепа в момент, в който публичните финанси бъдат поставени под натиск, а приоритетните инвестиции трябва да се запазят.

5. Модерни източници на финансиране за бюджета на ЕС

Новите приоритети се нуждаят от нови инвестиции. По тази причина Комисията предлага тези приоритети да бъдат финансирани чрез комбинация от свежи пари (приблизително 80 %), преразпределения на средства и икономии (приблизително 20 %). Въз основа на препоръките на Групата на високо равнище „Бъдещото финансиране на ЕС“ Комисията предлага съществуващото цялостно финансиране на системата на собствените ресурси да се модернизира и опрости, а източниците на приходи за бюджета да се диверсифицират. Нови източници за финансиране на дългосрочния бюджет Комисията предлага да се опрости настоящият собствен ресурс на базата на данъка върху добавената стойност (ДДС) и да се въведе кошница от нови собствени ресурси, обвързана с политическите ни приоритети.

Предложената кошница от нови собствени ресурси включва:

- 20 % от приходите от схемата за търговия с емисии;

- изискуема ставка от 3 %, прилагана към новата обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (която ще бъде въведена постепенно, след като бъде прието необходимото законодателство);

- национална вноска, която ще се начислява върху количеството нерециклирани отпадъци от пластмастови опаковки във всяка държава членка (0,80 евро на килограм).

Тези нови собствени ресурси ще представляват около 12 % от общия бюджет на ЕС и могат да осигурят до 22 милиарда евро годишно за финансиране на новите приоритети.

Отстъпки

- Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС дава възможност да се промени сложната система от отстъпки и дори „отстъпки върху отстъпките“. Комисията предлага да се премахнат всички

отстъпки и да се намали от 20 % на 10 % сумата, която държавите членки задържат при събирането на митнически приходи (те са един от собствените ресурси) за бюджета на ЕС. Тези две мерки ще направят бюджета на ЕС по-прост и по-справедлив.

- За да се избегнат резките и драстични увеличения на вноските на някои държави членки, Комисията предлага съществуващите отстъпки да се премахнат постепенно в продължение на период от пет години.

Какво предстои?

Въз основа на днешните предложения Комисията ще представи през идните седмици подробни предложения за бъдещите секторни финансови програми. Решението за бъдещия дългосрочен бюджет на ЕС след това ще трябва да бъде прието от Съвета с единодушие, с одобрението на Европейския парламент. Спазването на нужните срокове е от решаващо значение. Преговорите по настоящия дългосрочен бюджет на ЕС се проточиха прекалено дълго. В резултат на това бяха забавени ключови финансови програми и бяха отложени проекти с реален потенциал за стимулиране на икономическото възстановяване.

Ето защо следва да се даде най-висок приоритет на преговорите и да се постигне споразумение преди изборите за Европейски парламент и срещата на върха на 9 май 2019 г. в Сибиу. Комисията ще направи всичко по силите си, за да подпомогне бързото постигане на споразумение.

За повече информация

- Модерен бюджет за Европейски съюз, който закриля, предоставя възможности и защитава:

Въпроси и отговори (2 май 2018 г.)

- Информационни документи и правни текстове (2 май 2018 г.):

Източник: Европейска комисия - съобщение за медиите

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct