Последни новини

1. DiscoverEU: 35 000 младежи ще получат безплатна карта за пътуване с влак
2. Подкрепа на интеграцията на украинските МСП в единния пазар
3. Ролята на иновациите и новите технологии в спортния сектор
4. Oбучение за млади журналисти по европейски теми
5. ЕС определя цели за устойчивост при бедствия
6. ЕС мобилизира допълнителна спешна помощ за Сирия и Турция
7. Партньорите от ЕС и Г-7 се споразумяват за ценови таван за руските нефтопродукти

Всички новини

Заетостта и социалното положение в ЕС продължават да се подобряват

Създадена на: 15 02 2018

Тримесечният преглед на заетостта и социалното развитие в Европа предоставя преглед на актуалните тенденции, свързани със социалната сфера и трудовия пазар в ЕС. В него се разглеждат краткосрочните промени на БВП и на тенденциите в заетостта.

На 17 ноември 2017 г. Европейският парламент, Съветът и Комисията провъзгласиха европейския стълб на социалните права, в който са изложени 20 основни принципа и права в подкрепа на справедливи и ефективно работещи трудови пазари и социални системи. Комисията вече започна да превръща съдържанието на стълба в конкретни действия, например с инициативата за равновесие между професионалния и личния живот, предложението за директива относно прозрачните и предвидими условия на труд в Европейския съюз, както и предстоящия пакет за социална справедливост.

Европейският семестър е ключов инструмент за ежегодното управление на процеса на икономическо и социално сближаване. От цикъла 2017—2018 г. принципите и приоритетите на стълба са включени във всички основни документи във връзка със семестъра. По-специално проектът на съвместен доклад за заетостта включва новия набор от социални показатели, за да се следят резултатите в основни области, обхванати от стълба, като делът на преждевременно напусналите училище, равнището на младежката безработица или въздействието на социалните плащания върху намаляването на бедността.

Източник: Пресслужба на Европейската комисия

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct