Последни новини

1. Младежки обмен по програма "Еразъм+" в гр.Баена - Испания
2. Здравословна храна в европейските училища
3. Играчките и автомобилите оглавяват списъка по брой сигнали за опасни стоки в ЕС
4. Ключово споразумение полага основите към 5G мрежа в ЕС
5. Прекъсване на източниците на доходи за терористи
6. Европейската комисия срещу незаконното онлайн съдържание
7. Младежка дискусия „Социална справедливост, борба с бедността и социалното изключване”

Всички новини

Справедливо и правилно функциониране на пазарите на труда и социалните системи в ЕС

Създадена на: 27 04 2017

Европейската комисия представи своето предложение за европейския стълб на социалните права, чиято цел е да допринесе за справедливо и правилно функциониране на пазарите на труда и социалните системи. Стълбът е предназначен да служи като ориентир за подновяване на процеса на възходящо сближаване за постигане на по-добри условия на живот и труд в Европа. Той е замислен преди всичко за еврозоната, но е приложим за всички държави — членки на ЕС, които желаят да участват в него.

Стълбът е изготвен от Комисията под ръководството на заместник-председателя Домбровскис и комисаря Тейсен, в тясно сътрудничество със заинтересованите страни на всички равнища. Той затвърждава правата, които вече са закрепени в достиженията на правото на ЕС и в международното право, като ги допълва, за да се вземат предвид новите реалности. Принципите и правата, залегнали в стълба, са структурирани в три категории: равни възможности и достъп до пазара на труда, справедливи условия на труд и социална закрила и приобщаване. Те поставят акцента върху това как да се реагира на промените в трудовия свят и в обществото в най-общ смисъл, така че да бъде изпълнено заложеното в Договорите обещание за силно конкурентна социална пазарна икономика, целяща пълна заетост и социален прогрес.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Като председател на Комисията винаги съм се стремял социалните приоритети да бъдат поставяни на централно място в работата на Европа, тъй като именно това е тяхното място. С Европейския стълб на социалните права и първия набор от инициативи, които го придружават, днес изпълняваме дадените обещания и отваряме нова глава. Желанието ни е да пишем тази глава заедно: държавите членки, институциите на ЕС, социалните партньори и гражданското общество трябва да поемат своята отговорност. Бих искал стълбът да получи подкрепа на най-високо политическо равнище преди края на настоящата година.“

Още от днес Европейската комисия допълва европейския стълб на социалните права с редица допълнителни конкретни законодателни и незаконодателни инициативи, например във връзка с постигането на равновесие между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, за информиране на работниците, за достъпа до социална закрила и работното време. Тези инициативи показват както естеството на въпросите, обхванати от стълба, така и начина, по който могат да се прилагат предвидените в него принципи и права.

Създава се също така Информационно табло за социалната политика с цел да се проследяват тенденциите и постигнатото в държавите от ЕС в 12 области и да се оценява напредъка към достигането на социален рейтинг „ААА“ за ЕС като цяло. Така извършеният анализ ще се използва в рамките на европейския семестър за координация на икономическите политики.

Контекст

Реализирането на принципите и правата, определени в рамките на европейския стълб на социалните права, е съвместна отговорност на институциите на ЕС, държавите членки, социалните партньори и други заинтересовани страни.Европейската комисия ще помогне за

определянето на рамката и ще поеме водеща роля по отношение на начините за прилагане на стълба. Това ще бъде направено при пълно зачитане на компетенциите на държавите членки и като се вземат предвид разнообразните обстоятелства в държавите членки, а също и днешните и утрешните реалности.

Повече информация може да намерите в прикачените съобщения за медиите, както и в Интернет на следните адреси:

· Комисията представи европейския стълб на социалните права

· Резултати в областта на европейския стълб на социалните права — Комисията приема първите конкретни инициативи

· Комисията стартира процес на размисъл относно социалното измерение на Европа до 2025 г.

Източник:Пресслужба на ЕК

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct