Последни новини

1. По-добра и справедлива селскостопанска политика на ЕС
2. Мини проект на Сдружение"Деца със специални потребности" гр. Мадан
3. Премахване на неоправданото блокиране на географски принцип за потребителите в интернет
4. Парламентът е готов за преговори за преразглеждане на системата за убежище
5. Кръвта на саамите“ печели наградата „ЛУКС“ за 2017 г.
6. Три големи дигитални събития ще има по време на Българското председателство
7. Наградата „Сахаров“ за 2017 г.

Всички новини

Справедливо и правилно функциониране на пазарите на труда и социалните системи в ЕС

Създадена на: 27 04 2017

Европейската комисия представи своето предложение за европейския стълб на социалните права, чиято цел е да допринесе за справедливо и правилно функциониране на пазарите на труда и социалните системи. Стълбът е предназначен да служи като ориентир за подновяване на процеса на възходящо сближаване за постигане на по-добри условия на живот и труд в Европа. Той е замислен преди всичко за еврозоната, но е приложим за всички държави — членки на ЕС, които желаят да участват в него.

Стълбът е изготвен от Комисията под ръководството на заместник-председателя Домбровскис и комисаря Тейсен, в тясно сътрудничество със заинтересованите страни на всички равнища. Той затвърждава правата, които вече са закрепени в достиженията на правото на ЕС и в международното право, като ги допълва, за да се вземат предвид новите реалности. Принципите и правата, залегнали в стълба, са структурирани в три категории: равни възможности и достъп до пазара на труда, справедливи условия на труд и социална закрила и приобщаване. Те поставят акцента върху това как да се реагира на промените в трудовия свят и в обществото в най-общ смисъл, така че да бъде изпълнено заложеното в Договорите обещание за силно конкурентна социална пазарна икономика, целяща пълна заетост и социален прогрес.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Като председател на Комисията винаги съм се стремял социалните приоритети да бъдат поставяни на централно място в работата на Европа, тъй като именно това е тяхното място. С Европейския стълб на социалните права и първия набор от инициативи, които го придружават, днес изпълняваме дадените обещания и отваряме нова глава. Желанието ни е да пишем тази глава заедно: държавите членки, институциите на ЕС, социалните партньори и гражданското общество трябва да поемат своята отговорност. Бих искал стълбът да получи подкрепа на най-високо политическо равнище преди края на настоящата година.“

Още от днес Европейската комисия допълва европейския стълб на социалните права с редица допълнителни конкретни законодателни и незаконодателни инициативи, например във връзка с постигането на равновесие между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, за информиране на работниците, за достъпа до социална закрила и работното време. Тези инициативи показват както естеството на въпросите, обхванати от стълба, така и начина, по който могат да се прилагат предвидените в него принципи и права.

Създава се също така Информационно табло за социалната политика с цел да се проследяват тенденциите и постигнатото в държавите от ЕС в 12 области и да се оценява напредъка към достигането на социален рейтинг „ААА“ за ЕС като цяло. Така извършеният анализ ще се използва в рамките на европейския семестър за координация на икономическите политики.

Контекст

Реализирането на принципите и правата, определени в рамките на европейския стълб на социалните права, е съвместна отговорност на институциите на ЕС, държавите членки, социалните партньори и други заинтересовани страни.Европейската комисия ще помогне за

определянето на рамката и ще поеме водеща роля по отношение на начините за прилагане на стълба. Това ще бъде направено при пълно зачитане на компетенциите на държавите членки и като се вземат предвид разнообразните обстоятелства в държавите членки, а също и днешните и утрешните реалности.

Повече информация може да намерите в прикачените съобщения за медиите, както и в Интернет на следните адреси:

· Комисията представи европейския стълб на социалните права

· Резултати в областта на европейския стълб на социалните права — Комисията приема първите конкретни инициативи

· Комисията стартира процес на размисъл относно социалното измерение на Европа до 2025 г.

Източник:Пресслужба на ЕК

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct