Последни новини

1. По-добра и справедлива селскостопанска политика на ЕС
2. Мини проект на Сдружение"Деца със специални потребности" гр. Мадан
3. Премахване на неоправданото блокиране на географски принцип за потребителите в интернет
4. Парламентът е готов за преговори за преразглеждане на системата за убежище
5. Кръвта на саамите“ печели наградата „ЛУКС“ за 2017 г.
6. Три големи дигитални събития ще има по време на Българското председателство
7. Наградата „Сахаров“ за 2017 г.

Всички новини

Политиката на сближаване на ЕС може да помогне на регионите с ниски доходи и слаб растеж

Създадена на: 12 04 2017

В публикуван на 11 април доклад за регионите в ЕС, изоставащи в растежа и благосъстоянието, Комисията определя ясни пътища за подпомагане на стратегиите за регионален растеж чрез средства от ЕС.

Направена е оценка какво препятства или допринася за конкурентоспособността на регионите и защо в тях още не са постигнати очакваните за ЕС равнища на растеж и доходи. И което е още по-важно, набелязани са нуждите от инвестиции за тези региони, а именно в човешкия капитал, иновациите, качеството на институциите, по-добрата достъпност, както и инструментите по линия на политиката на сближаване на ЕС, чрез които тези области могат да бъдат подпомогнати в бъдеще.

Четиридесет и седем региона в осем държави членки бяха обстойно проучени и категоризирани или като „региони със слаб растеж“ с БВП на глава от населението до 90% от средната стойност за ЕС, но с трайно отсъствие на растеж, или като „региони с ниски доходи“, където БВП нараства, но все още е под 50% от средната стойност за ЕС. В тези региони живеят 83 милиона души, т.е. 1 на всеки шестима граждани в ЕС. Първата група е съсредоточена главно в Южна Европа, а втората — в Източна Европа.

Контекст

През юни 2015 г. Комисията стартира инициатива с цел изучаване на факторите, които спират растежа и инвестициите в регионите с ниски доходи и слаб растеж в ЕС. В съответствие с тази инициатива в доклада, публикуван днес, са анализирани нуждите от инвестиции, определящите фактори за растежа, макроикономическата рамка и необходимостта от структурни реформи в тези региони.

Инициативата и докладът са част от по-широкия ангажимент на Комисията да предоставя индивидуализирано съдействие на регионите с цел подобряване на начина, по който те управляват и инвестират фондовете на политиката на сближаване (вж. MEMO 15/4654), и допълнително насърчаване на собствеността, координацията и приоритизирането в стратегиите за регионални инвестиции и развитие.

Източник:http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-893_bg.htm

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct