Последни новини

1. Мини-проект „Ползи от 10 годишното членство на България в ЕС”
2. Back to school 2017
3. Пътуващатa изложба „Наследството на Римските договори за днешна Европа: 1957-2017” в Смолян
4. 26 септември - Европейски ден на езиците
5. Пътуваща изложба „Наследството на Римските договори за днешна Европа: 1957-2017 “
6. Общините получават до 3000 лева за проекти, свързани с Българското председателство на Съвета на ЕС 2018
7. „Европа на резултатите”

Всички новини

Политиката на сближаване на ЕС може да помогне на регионите с ниски доходи и слаб растеж

Създадена на: 12 04 2017

В публикуван на 11 април доклад за регионите в ЕС, изоставащи в растежа и благосъстоянието, Комисията определя ясни пътища за подпомагане на стратегиите за регионален растеж чрез средства от ЕС.

Направена е оценка какво препятства или допринася за конкурентоспособността на регионите и защо в тях още не са постигнати очакваните за ЕС равнища на растеж и доходи. И което е още по-важно, набелязани са нуждите от инвестиции за тези региони, а именно в човешкия капитал, иновациите, качеството на институциите, по-добрата достъпност, както и инструментите по линия на политиката на сближаване на ЕС, чрез които тези области могат да бъдат подпомогнати в бъдеще.

Четиридесет и седем региона в осем държави членки бяха обстойно проучени и категоризирани или като „региони със слаб растеж“ с БВП на глава от населението до 90% от средната стойност за ЕС, но с трайно отсъствие на растеж, или като „региони с ниски доходи“, където БВП нараства, но все още е под 50% от средната стойност за ЕС. В тези региони живеят 83 милиона души, т.е. 1 на всеки шестима граждани в ЕС. Първата група е съсредоточена главно в Южна Европа, а втората — в Източна Европа.

Контекст

През юни 2015 г. Комисията стартира инициатива с цел изучаване на факторите, които спират растежа и инвестициите в регионите с ниски доходи и слаб растеж в ЕС. В съответствие с тази инициатива в доклада, публикуван днес, са анализирани нуждите от инвестиции, определящите фактори за растежа, макроикономическата рамка и необходимостта от структурни реформи в тези региони.

Инициативата и докладът са част от по-широкия ангажимент на Комисията да предоставя индивидуализирано съдействие на регионите с цел подобряване на начина, по който те управляват и инвестират фондовете на политиката на сближаване (вж. MEMO 15/4654), и допълнително насърчаване на собствеността, координацията и приоритизирането в стратегиите за регионални инвестиции и развитие.

Източник:http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-893_bg.htm

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct