Последни новини

1. Урсула фон дер Лайен произнася знаковата си реч за състоянието на ЕС
2. Европейската комисия в готовност за емитирането на 250 милиарда евро „зелени“ облигации
3. Започва конкурсът на ЕС за млади преводачи
4. Отново на училище: подкрепа от ЕС за ученици, студенти и учители
5. Тръгва експресът „Връзка с Европа“ по повод Европейската година на железопътния транспорт
6. Коронавирус: 70 % от пълнолетното население на ЕС е напълно ваксинирано
7. Политика на сближаване на ЕС: 120 милиона евро в подкрепа на възстановяването в България

Всички новини

Борба със съвременното робство: 40 нови мерки в стратегия на ЕС за борба с трафика на хора

Борба със съвременното робство: 40 нови мерки в стратегия на ЕС за борба с трафика на хора

Създадена на: 23 06 2012

Стотици хиляди хора стават жертва на трафик в ЕС всяка година. Жени и мъже, момчета и момичета в уязвимо положение са обект на търговия с цел сексуална експлоатация или принудителен труд, отстраняване на органи, просия, принудително подчинение в домашни условия, принудителен брак, незаконно осиновяване и други форми на експлоатация.

Днес Комисията прие Стратегия на ЕС за премахване на трафика на хора за периода 2012—2016 г., представляваща пакет от конкретни и практически мерки, които ще бъдат приложени през следващите пет години. Те включват изграждането на национални правоприлагащи звена, специализирани в борбата с трафика на хора, както и създаването на съвместни европейски екипи за разследване, които да разследват случаи на трансграничен трафик.

„За съжаление робството все още не е останало само в учебниците по история. Ужасяващо е, че в наши дни хора все още са продавани и стават жертва на трафик с цел принудителен труд или проституция. Основната цел на нашите действия е да се гарантира, че жертвите ще получат подкрепа, а трафикантите ще бъдат изправени пред съда. Все още не сме го постигнали, но можем да имаме само една цел: да премахнем трафика на хора“, заяви Сесилия Малмстрьом, комисар по въпросите на вътрешните работи.

Нова европейска стратегия

Стратегията включва предотвратяване, защита и подкрепа за жертвите, както и изправяне пред съда на трафикантите. В нея се определят пет приоритета и се очертават редица инициативи за всеки един от тях, като например:

•подкрепа за създаването на национални правоприлагащи звена, специализирани в борбата с трафика на хора;

•създаване на съвместни екипи за разследване и включване на Европол и Евроюст във всички случаи на трансграничен трафик;

•предоставяне на ясна информация на жертвите относно техните права съгласно законодателството на ЕС и националното законодателство, по-специално за правото им на помощ и здравно обслужване, правото на разрешение за пребиваване и трудовите права;

•създаване на механизъм на равнище ЕС за по-доброто идентифициране, насочване, защита и помощ на жертвите на трафик;

•създаване на Европейска бизнес коалиция срещу трафика на хора с цел подобряване на сътрудничеството между предприятията и заинтересованите страни;

•създаване на платформа на ЕС за организациите на гражданското общество и доставчиците на услуги, която да работи за защита на жертвите и оказване на помощ в държавите членки и в трети страни;

•подкрепа за изследователски проекти, изучаващи интернет и социалните мрежи като все по-популярни инструменти за набиране на жертви от страна на трафикантите.

Някои данни

По последни оценки на Международната организация на труда (МОТ) броят на жертвите на принудителен труд, включително сексуална експлоатация, възлиза на 20,9 млн. в целия свят. От тях 5,5 млн. са деца. По данни на Европол децата, които са принудени да извършват престъпни дейности като организирана просия и кражби от магазини, се търгуват като стоки с цена от 20 000 EUR.

Според оценките броят на жертвите на принудителен труд в развитите икономики (САЩ, Канада, Австралия, Япония, Норвегия и държавите от ЕС) възлиза на около 1,5 млн. души, което представлява 7 % от общия брой на жертвите по света. Трафикът на хора носи печалби, възлизащи на повече от 25 млрд. EUR годишно в полза на международните престъпни организации по света. Макар че много жертви идват от страни извън ЕС, вътрешният трафик (т.е. граждани на ЕС, които стават жертва на трафик в рамките на Съюза) изглежда нараства.

Предварителните данни, събрани от държавите членки на равнище ЕС, изглеждат в съответствие с тези, предоставени от международните организации като например Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СНПООН), и показват, че три четвърти от идентифицираните жертви в държавите—членки на ЕС, са обект на трафик с цел сексуална експлоатация (76 % през 2010 г.). Останалата част от жертвите са обект на трудова експлоатация (14 %), просия (3 %) и принудително подчинение в домашни условия (1 %).

От гледна точка на пола наличните предварителни данни показват, че жените и момичетата са основните жертви на трафика на хора: жертвите от женски пол са 79 % (12% от които са момичета), а мъжете са 21 % (3 % от които момчета) от жертвите в периода 2008 г.—2010 г.

Въпреки това прекалено малко от извършителите на престъпления се озовават зад решетките, докато жертвите се опитват да се възстановят и да се интегрират повторно в обществото: предварителните резултати от наскоро събрани данни показват, че броят на осъдителните присъди за трафик на хора е намалял от около 1 500 през 2008 г. на 1 250 през 2010 г. Европейците споделят мнението, че трябва да се направи нещо: в последното проучване 93 % от гражданите казват, че държавите—членки на ЕС, следва да си сътрудничат в борбата с трафика на хора.

Контекст

Със Стратегията на ЕС за премахване на трафика на хора за периода 2012—2016 г. Комисията се съсредоточава върху конкретни действия, които ще подкрепят и допълнят прилагането на законодателството на ЕС относно трафика (Директива 2011/36/ЕС), чийто краен срок за транспониране е април 2013 г.

Мерките, включени в стратегията, са резултат от обстойни консултации с експерти, правителства, гражданското общество и международните организации, социални партньори и представители на академичните среди. Те отразяват основните им опасения, както и гледните точки на жертвите, и ще допълнят полаганите в момента усилия.

Стратегията ще бъде обсъдена от Европейския парламент и от Съвета.

Комисията ще продължи да оценява напредъка, постигнат в борбата с трафика на хора, и ще докладва на всеки две години на Европейския парламент и на Съвета. Първият доклад, който ще бъде публикуван през 2014 г., ще включва средносрочна оценка на стратегията.

За повече информация:

Интервюта с жертви на трафика на хора могат да бъдат намерени тук

Интернет страница на Сесилия Малмстрьом, комисар по въпросите на вътрешните работи

Уебсайт на ГД „Вътрешни работи“

Уебсайт на Европейската комисия за борба с трафика на хора

За контакти:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Източник на информация:Рапид

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct