Последни новини

1. Урсула фон дер Лайен произнася знаковата си реч за състоянието на ЕС
2. Европейската комисия в готовност за емитирането на 250 милиарда евро „зелени“ облигации
3. Започва конкурсът на ЕС за млади преводачи
4. Отново на училище: подкрепа от ЕС за ученици, студенти и учители
5. Тръгва експресът „Връзка с Европа“ по повод Европейската година на железопътния транспорт
6. Коронавирус: 70 % от пълнолетното население на ЕС е напълно ваксинирано
7. Политика на сближаване на ЕС: 120 милиона евро в подкрепа на възстановяването в България

Всички новини

Програма в областта на цифровите технологии: годишният анализ на постиженията потвърждава необходимостта от структурни икономически реформи в Европа и заемане на свободните работни места в сектора на ИКТ; силна тенденция към мобилни услуги и технологии

Програма в областта на цифровите технологии: годишният анализ на постиженията потвърждава необходимостта от структурни икономически реформи в Европа и заемане на свободните работни места в сектора на ИКТ; силна тенденция към мобилни услуги и технологии

Създадена на: 23 06 2012

Търсенето от страна на европейските граждани, предприятия и новатори на цифрови услуги е достатъчно, за да осигури устойчив икономически растеж в Европа, но недостигът на линии за бърз достъп до интернет, както и на онлайн съдържание, научноизследователска дейност и подходящи умения ограничава възможностите за оползотворяване на този потенциал. Увеличаващата се консумация на данни и преминаването към технологии за мобилна връзка (като например чрез смартфони) и мобилни услуги (като трето поколение (3G) интернет, пряко излъчване на музика в интернет и уеб базирана поща) са най-важните тенденции в сектора на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), където в момента има 8 милиона работни места и който генерира 6 % от БВП на ЕС.

Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус заяви: „Европейците са жадни за цифрови технологии и по-голям цифров избор, но правителствата и промишлеността не са в крак с тях. Придържането към политическото мислене и бизнес моделите от 20-и век ощетяват икономиката на Европа. Срамота е! Сами си вредим, като инвестираме твърде малко. Европа ще бъде пометена от глобалните си конкуренти, ако продължаваме да сме самонадеяни“

Основните заключения на Европейската комисия от анализа на постиженията по Програмата в областта на цифровите технологии са:

Положително развитие:

Широколентов достъп до интернет е осигурен почти навсякъде в Европа. 95 % от европейците имат достъп по фиксирана широколентова линия.

•Потребителите и предприятията бързо преминават към мобилна връзка. Използването на мобилен интернет се увеличи с 62 %, като броят на абонатите на мобилна широколентова връзка достигна 217 милиона.

15 милиона европейци се свързаха за пръв път към интернет през 2011 г. и сега 68 % от европейците редовно се включват в него, а 170 милиона са в социални мрежи. За първи път мнозинството от европейците в неравностойно икономическо положение използваха интернет, но все още един от всеки четирима европейци никога не е използвал интернет.

Гърция, Португалия и Ирландия се насочиха към електронно управление, което да допринесе за поддържане на качеството на обществените услуги. Заедно с Чешката република най-голям растеж в предоставянето и използването на електронното управление е отбелязан в изпитващи финансови затруднения икономики, което е показателно за важната роля на електронното правителство за успеха на структурните реформи.

Проблемни области

Половината от работната ръка в Европа не разполага с достатъчни умения в областта на ИКТ, които да им помогнат да сменят работата си или да си намерят нова. Докато 43 % от населението на ЕС имат средни или добри умения за работа с интернет и могат например да използват интернет за провеждане на телефонен разговор или да създадат уебстраница, почти половината от работната сила не е убедена, че разполага с достатъчни компютърни и интернет умения за настоящия пазар на труда. Почти 25 % нямат умения в областта на ИКТ. Тези проблеми затрудняват заемането на свободните работни места в областта на ИКТ, които ще наброяват 700 000 към 2015 г.

Пазаруването в интернет все още е ограничено в националните граници. Въпреки че 58 % от потребителите пазаруват онлайн, само един от всеки десет е купувал от уебсайт, установен в друга държава от ЕС. Езиковите пречки и бюрокрацията (като например отказът да доставят и усложненията във връзка с авторското право) са най-големите проблеми.

Използването на електронната търговия от малки и средни предприятия (МСП) е в застой. По-голямата част от МСП нито купуват, нито продават онлайн, което ограничава износа им и възможните им приходи.

В инвестициите за научни изследвания все повече изоставаме спрямо нашите конкуренти. Въпреки че националното финансиране на научноизследователския сектор не беше засегнато от ограничителните мерки, неговият годишен растеж е значително по-малък от 6 %, необходими за удвояване на публичните инвестиции до 2020 г. Търговските инвестиции в научноизследователската дейност намаляват. Понастоящем интензитетът на НИРД в сектора на ИКТ в ЕС е по-малък от половината от този в САЩ.

Телекомуникационните дружества продължават да се възползват за сметка на потребителите от завишените цени на международния роуминг. През 2011—2012 г. повече дружества се отказаха от измамния подход, като предложиха ценови пакети или тарифи за роуминг, които са съобразени със цените на националния пазар. Въпреки това потребителите все още плащат средно три и половина пъти повече за разговори в роуминг отколкото за национални разговори.

От общо 101 действия по Програмата в областта на цифровите технологии (IP/10/581, MEMO/10/199 и MEMO/10/200) 34 са приключени, 52 се изпълняват по план, а при 15 има или е вероятно да има забавяне. Чрез т.нар. „табло с резултати“ в областта на цифровите технологии се анализира конкурентоспособността на Европа в тази област, както и състоянието на далекосъобщителния пазар на ЕС (вж. MEMO/12/446).

История на досието

Европейската комисия отговаря за създаването на регулаторен и бизнес климат, който да насърчава конкуренцията и инвестициите в пазарите в областта на цифровите технологии в Европа .

Таблото с резултати за 2012 г. по Програмата в областта на цифровите технологии оценява напредъка на национално равнище и на равнище ЕС за постигането на посочения климат, като го измерва спрямо 78-те действия от Програмата за Комисията и 23-те действия за държавите членки.

През 2011—2012 г. бяха направени важни регулаторни предложения за постигане на тази цел, включително:

•Нов регламент относно роуминга, с който да се въведат пределни цени и за данни и да се увеличи конкуренцията.

•Министрите на ЕС постигнаха предварително споразумение (вж. IP/12/583) за Механизъм за свързване на Европа, по който ЕС ще окаже подкрепа с над 7 милиарда евро, за да се даде тласък на частните инвестиции в широколентови мрежи от следващо поколение, както и за развитието на основни онлайн услуги като електронните обществени поръчки, електронното здравеопазване и грижи и електронното правосъдие, а също и цифровата библиотека Europeana.

•В „Хоризонт 2020“, новата програма на ЕС за финансиране на научноизследователската дейност и иновациите, Комисията предлага 80 милиарда евро инвестиции предимно в сектора на ИКТ.

•Регламент, осигуряващ хармонизация на електронните подписи и други удостоверителни услуги, които са от ключово значение за оползотворяване на потенциала за икономии чрез електронните обществени поръчки, както и за взаимното признаване на електронната идентификация между държавите членки на ЕС.

•План за действие в областта на електронната търговия, за да се улесни трансграничният достъп до онлайн продукти и съдържание, и в крайна сметка да се разрешат трудностите в плащането и доставката, както и по защитата и информираността на потребителите (вж. IP/12/10).

Председателят Барозу също така прикани държавите членки да определят „цифров шампион“ като връзка и лице пред обществеността с оглед на значението на интернет, а Нели Крус призова промишлеността, образователния сектор и други групи да образуват голяма коалиция за работни места в областта на ИКТ, която да включва и по-добри възможности за обучение в тази област (SPEECH/12/282).

Стратегии на ЕС относно изчисленията в облак и сигурността в интернет ще бъдат представени през 2012 г.

За повече информация:

Таблото с резултати по Програмата в областта на цифровите технологии

Табло с резултати по държави: разглеждат се широколентовите услуги, използването на интернет, електронното управление, тенденциите в научните изследвания и регулирането на далекосъобщенията поотделно за всяка държава в ЕС

Програма в областта на цифровите технологии

Уебсайт на Нели Крус

Нели Крус в Twitter

За връзка:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Източник на информация:Рапид

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct