Последни новини

1. Урсула фон дер Лайен произнася знаковата си реч за състоянието на ЕС
2. Европейската комисия в готовност за емитирането на 250 милиарда евро „зелени“ облигации
3. Започва конкурсът на ЕС за млади преводачи
4. Отново на училище: подкрепа от ЕС за ученици, студенти и учители
5. Тръгва експресът „Връзка с Европа“ по повод Европейската година на железопътния транспорт
6. Коронавирус: 70 % от пълнолетното население на ЕС е напълно ваксинирано
7. Политика на сближаване на ЕС: 120 милиона евро в подкрепа на възстановяването в България

Всички новини

По-голям растеж чрез по-добро управление на единния пазар и насърчаване на услугите

По-голям растеж чрез по-добро управление на единния пазар и насърчаване на услугите

Създадена на: 09 06 2012

Единният пазар е важен двигател за икономически растеж. За да се постигне обаче това и да се създадат повече работни места, е важно действащите правила да се спазват. Затова днес Европейската комисия одобри план за действие, с помощта на който правилата на единния пазар да дадат по-добри резултати в реални условия.

Комисията предлага мерки за подобряване на работата на сектора на услугите, тъй като на него са падат 45 % от БВП на ЕС и той трябва да играе важна роля за стимулиране на икономическия растеж. Въз основа на оценката на напредъка, постигнат от държавите членки в прилагането на Директивата за услугите, беше извършен икономически анализ, който показа, че прилагането ? ще доведе до нарастване на БВП на ЕС с още 0,8 % през следващите 5 ? 10 години. Този процент може да достигне 2,6 %, ако държавите членки проявят повече желание да отворят достъпа до включените в директивата услуги. Освен това по-доброто транспониране и прилагане на законодателството на ЕС могат да стимулират растежа, като намалят с една трета административната тежест за фирмите, което ще доведе до икономии от близо 40 млрд. евро.

Мишел Барние, комисар на ЕС за вътрешния пазар и услугите, заяви: „Малките и средните предприятия споделят, че все още съществуват пречки пред работата им в европейския единен пазар. Комисията и държавите членки трябва да работят заедно, за да подобрят начина, по който се прилагат и спазват правилата на единния пазар. Икономическият растеж е най-важната точка в дневния ред и трябва да използваме всяка възможност да го стимулираме.” Той добави: „Моя основна задача е да гарантирам, че правилата от Директивата за услугите са прилагат изцяло във всички сектори, обхванати от директивата.”

Съдържание на съобщението „По-добро управление за единния пазар”

Комисията предлага усилията да се насочат към секторите с най-голям потенциал за растеж. Набелязаните за 2012?2013 сектори са услуги и мрежови индустрии. В тази връзка Комисията призовава държавите членки да не допускат късно и неправилно транспониране на директивите. Комисията ще осигури активна помощ за транспонирането, за да разреши евентуални проблеми при самото им възникване. Процедурите за нарушения следва да отнемат средно най-много 18 месеца (сега 25,5 месеца), като държавите членки следва да изпълняват решенията на Съда в рамките на 12 месеца.

За да се подобри работата на единия пазар, Комисията предлага да се използват по-активно информационните технологии, с които да се дадат повече възможности на гражданите и фирмите. Тя призовава държавите членки да осигурят по-добро разрешаване на проблемите и да създадат центрове на единния пазар, които да наблюдават как се прилагат правилата на единния пазар.

Съобщение относно прилагането на Директивата за услугите - партньорство за нов растеж в сектора на услугите

От съобщението „Партньорство за нов растеж на услугите 2012?2015 г.” става ясно, че прилагането на Директивата за услугите трябва да се подобри, за да се насърчи растежът. За да се постигне прогнозираният растеж, Комисията призовава държавите членки да премахнат дискриминационните разпоредби, които все още съществуват в някои страни от ЕС, като правила, които налагат неравнопоставено третиране в зависимост от националността или местожителството и задължават доставчиците на услуги да преценяват икономическата необходимост от съответната услуга. При неспазване на Директивата за услугите Комисията ще пристъпва към процедури за нарушение. Освен това тя планира да работи съвместно с държавите членки, за да бъдат извлечени максимални ползи от директивата, например чрез провеждането на сериозни структурни реформи в областите, в които държавите членки възнамеряваха да запазят статуквото. Изключително внимание следва да се отдели на бизнес услугите, строителството, туризма и търговията на дребно (почти 30 % от БВП).

Съобщението е придружено от три документа на службите на Комисията.

Доклад за прилагането на Директивата за услугите, в който се разглежда изпълнението на основните разпоредби на директивата, съществуващите проблеми, както и работата на „единните гишета за комплексно обслужване”; отделен раздел е посветен на индивидуални оценки за всяка държава членка. Докладът е придружен от икономическа оценка, която е основана на данни за всяка държава членка и анализира въздействието и потенциала за растеж вследствие на Директивата за услугите.

Резултатите от проверката, които показват как фирмите ежедневно прилагат различните правила на ЕС. Тя установи редица пречки пред фирмите, които желаят да разширят дейността си в други страни на ЕС ? като несъответствие в признаването на професионалните квалификации и трудности в признаването на дипломите, издадени от други държави членки; ограничения в избора на корпоративната структура при упражняването на някои свободни професии; пречки при закупуването на застраховка при предоставянето на трансгранични услуги или предизвикателства от различен характер, свързани със защитата на потребителите в цяла Европа. Комисията работи за отстраняването на тези препятствия.

Работен документ на Комисията с цел да се изработят насоки за прилагането на член 20, параграф 2, като се спазва принципът за равнопоставеност на получателите на услуги, независимо от тяхната националност и местожителство. В документа се разглеждат причините за поведението на фирмите и се отправя призив към фирмите да прекратят дискриминиращите практики.

Контекст

Директивата за услугите беше приета през декември 2006 г. и обхваща услуги, които създават над 45 % от БВП на ЕС. Тя представлява решаваща стъпка към премахване на пречките при търговията с услуги, като по този начин се улеснява установяването на фирми в други страни и трансграничното предлагане на услуги. Тя задължи държавите членки да опростят административните процедури за фирмите и да премахнат изискванията, които накърняват откритата конкуренция в единния пазар. Държавите членки трябваше да създадат „единни гишета за комплексно обслужване”, на които фирмите получават информация относно процедурите, свързани с предлагането на услуги в чужбина, и да създадат условия фирмите да могат да изпълняват процедурите в интернет.

За повече информация:

По-добро управление за единния пазар

Съобщение относно прилагането на Директивата за услугите - партньорство за нов растеж в сектора на услугите

За контакти:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 25)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Източник на информация:Рапид

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct