Последни новини

1. Урсула фон дер Лайен произнася знаковата си реч за състоянието на ЕС
2. Европейската комисия в готовност за емитирането на 250 милиарда евро „зелени“ облигации
3. Започва конкурсът на ЕС за млади преводачи
4. Отново на училище: подкрепа от ЕС за ученици, студенти и учители
5. Тръгва експресът „Връзка с Европа“ по повод Европейската година на железопътния транспорт
6. Коронавирус: 70 % от пълнолетното население на ЕС е напълно ваксинирано
7. Политика на сближаване на ЕС: 120 милиона евро в подкрепа на възстановяването в България

Всички новини

Намалява броят на преждевременно напускащите училище, успешно завършилите са все повече, но са необходими още усилия

Намалява броят на преждевременно напускащите училище, успешно завършилите са все повече, но са необходими още усилия

Създадена на: 09 06 2012

Държавите членки трябва да положат повече усилия, ако искат да постигнат заложената в стратегията „Европа 2020“ цел в областта на образованието — да бъде намален делът на преждевременно напусналите училище на 10 % и увеличен делът на младите хора със завършено висше образование на най-малко 40 %, сочат публикуваните от Евростат данни за 2011 г. Според статистиката държавите членки отбелязват напредък, но все още са налице големи различия и не е ясно дали ЕС ще успее да постигне целите, залегнали в „Европа 2020“: делът на преждевременно напускащите училище в момента е 13,5 % и е по-нисък от отчетеното през 2010 г. (14,1 %) и 2000 г. (17,6 %). През 2011 г. 34,6 % от хората на възраст 30—34 години в ЕС са с висше образование, в сравнение с 33,5 % през предходната година и 22,4 % през 2000 г.

Европейският комисар за образованието, културата, многоезичието и младежта Андрула Василиу заяви: „Необходимо e държавите членки да се съсредоточат върху провеждането на реформи и да увеличат усилията си за въвеждане на комплексни стратегии за предотвратяване на преждевременното напускане на училище. Трябва да се подобри достъпът до висше образование и в същото време да се повиши качеството му. Младите хора, подготвени с правилните умения и квалификации, ще помогнат на Европа да се пребори по-успешно с безработицата сред младежта, да преодолее кризата и да се възползва максимално от възможностите, които предлага икономиката, основана на знанието. Сериозните инвестиции в образование и обучение са необходимо условие за постигането на успех в дългосрочен план: без нужното финансиране Европа няма да спечели глобалната битка за растеж, работни места и конкурентоспособност.“

Въпреки че по последни данни се отбелязва напредък към постигането и на двете цели, Комисията изразява загриженост, че той не е в резултат на реформи с дългосрочно въздействие, а се дължи по-скоро на високата безработица след младежите, заради която те остават по дълго в системата на образованието и обучението. Загриженост предизвиква и фактът, че определените от държавите членки национални цели не са достатъчни, за да може ЕС да постигне общата си цел.

Що се отнася до дела на преждевременно напусналите училище, който се определя като процента на хората на възраст 18—34 години, завършили максимум прогимназиалния етап на основното образование, 11 държави членки са преминали границата от 10 %1. Малта (33,5 %), Испания (26,5 %) и Португалия (23,2 %) са с най-висок дял на преждевременно напускащите училище, но бележат значителен напредък през последните години. Сред другите държави членки, успели да намалят броя на преждевременно напускащите училище, са Кипър (11,2 %), Латвия (11,8 %) и България (12,8 %).

В 13 държави членки делът на завършилите висше образование надвишава водещата цел от 40 %2. В държавите, в които този дял е по-нисък — Словения (37,9 %), Латвия (35,7 %), Унгария (28,1 %), Португалия (26,1 %), Чешката република (23,8 %) и Румъния (20,4 %), се наблюдава нарастване с над два процентни пункта спрямо предходната година. За разлика от тях, постигнатият напредък от Гърция (28,9 %), Австрия (23,8 %) и Италия (20,3 %) е едва половин процентен пункт или по-малко, а България (27,3 %) и Малта (21,1 %) отчитат спад в дела на завършилите висше образование. За същия период Полша (36,9 %), Германия (30,7 %) и Словакия (23,4 %) отбелязват умерен ръст.

Контекст

Данните бяха събрани от Евростат в рамките на наблюдението на работната сила, което предоставя информация за ситуацията и тенденциите на пазара на труда в ЕС и отчита участието в системата на образование и получената образователна степен. През юни 2011 г. държавите членки поеха ангажимент до края на 2012 г. да разработят комплексни и основани на данни национални стратегии с цел намаляване на броя на преждевременно напускащите училище.

Препоръки за отделните държави

На 30 май 2012 г. Европейската комисия представи на държавите членки набор от специфични за всяка държава препоръки за реформи, целящи повишаване на стабилността, растежа и работните места в ЕС. Шест държави (Дания, Испания, Италия, Латвия, Малта и Унгария) получиха препоръки за справяне с преждевременното напускане на училище, а препоръките към други седем държави (Австрия, България, Италия, Латвия, Словакия, Унгария и Чешката република) бяха насочени към висшето образование.

Сътрудничество на европейско равнище и следващи стъпки

Като част от стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението (ЕТ 2020) Комисията насърчава държавите членки да работят заедно за намаляване на броя на преждевременно напускащите училище и за модернизиране на висшето образование чрез набелязване и обмен на добри практики на европейско равнище. През декември 2012 г. Комисията създаде работна група от експерти от ЕС, която да подпомага разработването на политики за борба с преждевременното напускане на училище.

Комисията ще представи доклад за новостите във връзка с преждевременното напускане на училище и получаването на висше образование в предстоящото издание на Education Monitor (есента на 2012 г.) и в следващия годишен обзор на растежа (2013 г.).

За повече информация

Европейска комисия: Преждевременно напускане на училище

Европейска комисия: Програма за модернизиране на висшето образование

Евростат: Наблюдение на работната сила

Уебсайт на комисаря Андрула Василиу

За контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Източник на информация:Рапид

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct