Последни новини

1. Отбелязване на Европейската година на уменията в Смолян
2. „КОД: СИНЬО”
3. Фестивал на чуждите езици 2023
4. Обучение за учители
5. Европейски избори 2024
6. Български проект сред финалистите за награди #LIFE!
7. 30 години от създаването на Кохезионния фонд

Всички новини

ГД „Евростат” търси специален съветник (степен AD 15) от България и Румъния

Създадена на: 22 06 2011

В Официалния вестник на ЕС от 21 юни е публикувано обявление относно свободно работно място за поста специален съветник (степен AD 15).

В контекста на разширяването на Европейския съюз Европейската комисия наема висши служители от България и Румъния. Комисията търси да назначи специален съветник, който да подпомага дейностите на Генерална дирекция „Евростат".

Евростат е генерална дирекция на Европейската комисия със седалище в Люксембург. Нейната функция е да предоставя на Европейския съюз висококачествени услуги за статистическа информация. Евростат обслужва европейските институции, Европейската централна банка, държавите-членки, финансовите пазари, деловите среди, медиите и широката общественост. Тя координира Европейската статистическа система (EСС) с цел да осигури съпоставими статистически данни на равнище ЕС. Евростат отговаря за всички законодателни предложения на ЕС в сферата на статистиката. Дирекцията координира също така усъвършенстването на статистическите системи в страните-кандидатки и в по-широката международна общност.

Евростат се състои от 7 дирекции и 42 отдела, в които работят около 900 постоянно и временно наети служители. Дирекцията разполага с оперативен бюджет около 60 млн. евро.

Специалният съветник, под ръководството на генералния директор, ще му съдейства при:

- изпълнението на съобщението на Комисията относно визия за производствената система за Европейската статистическа система (ЕСС) за следващото десетилетие;

- изпълнението на съобщението на Комисията „Към стабилно управление на качеството на европейската статистика", по-специално по отношение на по-нататъшното укрепване на управлението на ЕСС;

- представляване на Генералната дирекция при контакти и преговори на високо ниво.

Критерии за подбор

Ще се предпочитат кандидати, които:

- притежават отличен професионален опит в областта на статистиката;

познават задълбочено политиките и институциите на ЕС, по-специално във връзка с Европейската статистическа система;

- притежават професионален опит в областта на европейската интеграция;

познават добре икономическата политика;

- притежават опит на високо равнище в областта на политическото и административното координиране и/или консултации и доказано успешно представяне на подобна позиция;

- притежават способност да представляват Комисията при контакти и преговори на високо равнище;

- притежават способност за осъществяване на напредък за развитието на политиката в областта на Европейската статистическа система;

- притежават отлични умения за общуване, които позволяват на кандидата да води дискусии, да се изразява ясно и да представлява ефективно Комисията;

- притежават отлични аналитични умения и способност за разрешаване на организационни и оперативни проблеми чрез подход, ориентиран към резултатите;

- притежават добри умения за междуличностно общуване и за създаване на мрежа от контакти;

- владеят отлично английски език.

Критерии за допустимост

Кандидатите трябва:

- да бъдат български или румънски граждани;

- да притежават образователно равнище, което да съответства на пълен курс университетско обучение, удостоверено с диплома, когато нормалната продължителност на обучението е четири или повече години или

образователно равнище, което да съответства на пълен курс университетско обучение, удостоверено с диплома, и подходящ професионален опит с продължителност поне една година, когато нормалната продължителност на обучението е най-малко три години;

- след дипломирането си да имат минимум 15 години професионален опит на длъжност, за която се изискват горепосочените квалификации. Поне 5 години от този професионален опит трябва да са били на управленска позиция на високо ниво или във връзка с предоставяне на съвети на високо ниво по политиката;

- да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и да владеят на добро ниво още един от тези официални езици;

- да не са достигнали възрастта за пенсиониране, която за длъжностни лица на Европейския съюз е фиксирана в края на месеца, през който лицето навършва 65 години.

От кандидатите се изисква да потвърдят, че са готови да декларират ангажимента си да действат независимо и в полза на обществения интерес. Те трябва да обявят всички интереси, които биха могли да се разглеждат като накърняващи независимостта им.

Специалният съветник ще бъде избран и назначен от Комисията съгласно процедурите ? за подбор и наеманена служители. Като част от процедурата за подбор кандидатите, които бъдат извикани на събеседване с Консултативния комитет на Комисията по назначенията, трябва преди това да бъдат оценени по модела „център за оценяване" от външни консултанти по наемане на персонал.

Те следва да обърнат внимание, че процедурите за подбор ще са единствено на английски и/или френски език.

За заплатата и условията на работа се прилагат разпоредбите на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз за степен AD 15. Кандидатите следва да обърнат внимание, че съгласно Правилника за длъжностните лица всички нови служители трябва да преминат успешно изпитателен срок от девет месеца.

Европейският съюз прилага политика на равни възможности.

Обявата за тази длъжност може да се публикува едновременно с други обяви за наемане на висши ръководни длъжности. Кандидатите, които желаят да кандидатстват за повече от една длъжност, трябва да подадат отделна кандидатура за всяка една длъжност.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички критерии за допустимост („Кандидатите трябва"), особено по отношение на необходимия вид диплома и професионален опит. Неизпълнението на изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата на подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет, като посетите уебсайта:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext

и следвате инструкциите за различните етапи на процедурата.

Ваша е отговорността да попълните онлайн регистрацията в срок. Съветваме Ви да не изчаквате до последните дни, за да кандидатствате - натоварен интернет трафик или проблем с интернет връзката Ви може да доведе до прекъсване на онлайн регистрацията, преди да сте я завършили, поради което ще се наложи да повторите целия процес отначало. След като срокът за подаване на регистрациите изтече, няма да имате повече възможност да въвеждате данни. Като общо правило закъснели регистрации, получени по електронна поща, няма да бъдат приемани.

Трябва да имате валиден адрес на електронна поща. Този адрес ще бъде използван за идентифициране на Вашата регистрацията, както и за да бъдете информирани за резултата от процедурата. Следователно трябва да уведомите Европейската комисия за всяка промяна на адреса си на електронна поща.

За да изпълните кандидатурата си, трябва да заредите автобиография във формат WORD или PDF и да попълните онлайн мотивационно писмо (максимум 8 000 знака). Автобиографията и писмото трябва да са написани на английски, френски или немски език.

След приключване на онлайн регистрацията на екрана ще се появи регистрационен номер, който трябва да запишете и да запомните - това ще бъде референтният Ви номер по всички въпроси, свързани с Вашата кандидатура. Когато получите този номер, процесът на регистрация е приключил - това е потвърждение, че въведените данни са регистрирани. Ако не получите номер, кандидатурата Ви не е била регистрирана!

Моля, обърнете внимание, че не е възможно да следите развитието на Вашата кандидатура по интернет. За статута на кандидатурата Ви с Вас ще се свърже направо наемащата Генерална дирекция.

Ако имате увреждане, което не Ви позволява да се регистрирате онлайн, може да изпратите кандидатурата си (автобиография и мотивационно писмо) в печатан вид с препоръчано писмо, с дата на пощенското клеймо не по-късна от крайния срок за регистрация. Всяка по-нататъшна кореспонденция между Европейската комисия и Вас ще се осъществява по пощата. В такъв случай към кандидатурата трябва да приложите удостоверение за инвалидност, издадено от съответния компетентен орган. Също така следва на отделен лист хартия да посочите всички специални условия, които считате за необходими, за да бъде по-лесно за Вас да участвате в подбора.

За повече информация и/или при евентуални технически проблеми моля, изпратете електронно писмо на адрес:

HR-A2-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Крайният срок за регистрация е 19 юли 2011 г. Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12:00 ч. на обяд, брюкселско време.

Местоработата е в Брюксел.

Източник на информация:Портал Европа

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct