Последни новини

1. Отбелязване на Европейската година на уменията в Смолян
2. „КОД: СИНЬО”
3. Фестивал на чуждите езици 2023
4. Обучение за учители
5. Европейски избори 2024
6. Български проект сред финалистите за награди #LIFE!
7. 30 години от създаването на Кохезионния фонд

Всички новини

Околна среда: Комисията приканва пет държави-членки да приложат рамковата директива на ЕС за отпадъците

Околна среда: Комисията приканва пет държави-членки да приложат рамковата директива на ЕС за отпадъците

Създадена на: 20 06 2011

Брюксел, 16 юни — Европейската комисия приканва пет държави-членки да приложат рамковата директива на ЕС за отпадъците. Въпросните държави-членки са България, Кипър, Естония, Гърция и Полша. Те не са информирали Комисията за транспонирането на този нормативен акт в националното си законодателство, което е трябвало да се направи до 12 декември 2010 г. По препоръка на комисаря по околната среда Янез Поточник Комисията ще излезе с мотивирано становище. Държавите-членки имат срок от два месеца, за да предприемат мерки за привеждане в съответствие. Ако не го направят, Комисията може да сезира Съда на ЕС и да поиска налагането на имуществени санкции още с първото съдебно решение.

Рамковата директива 2008/98/ЕО на ЕС за отпадъците създава правната рамка за обработването на отпадъци в ЕС. Тя въвежда принципи на управлението на отпадъците, например „замърсителят плаща“, и установява обвързваща йерархия в обработката на отпадъците, която задължава държавите-членки да организират управлението им съгласно следните приоритети: предотвратяване, повторна употреба, рециклиране, друго оползотворяване и обезвреждане.

До 12 декември 2010 г. държавите-членки трябваше да приемат необходимите нормативни актове, за да се приведе националното законодателство в съответствие с директивата. Тъй като споменатите държави-членки не информираха своевременно Комисията за всички мерки за прилагане, тя им изпрати официални уведомителни писма. Комисията реши да изпрати и мотивирано становище, защото съответните закони все още не са приети.

Според новата политика в случаите, когато държавите-членки не са спазили задължението си да транспонират нормите на ЕС в националното си законодателство в рамките на поставения срок, Комисията може да поиска от Съда да наложи имуществени санкции още при първото сезиране. Тази политика беше приета през ноември 2010 г. и влезе в сила на 15 януари 2011 г.

Следва повече информация

Обща информация

Количеството отпадъци, генерирано в ЕС, нараства непрекъснато и понастоящем възлиза на 3 милиарда тона годишно. За да се прекъсне връзката между икономически растеж и генериране на отпадъци, рамковата директива за отпадъците създаде правна рамка за обработката на отпадъци в ЕС. Правната рамка има за цел да защитава околната среда и човешкото здраве чрез предотвратяване на вредните последствия от генерирането на отпадъци и чрез тяхното управление.

През януари Комисията откри процедури за нарушение срещу 23 държави-членки поради непривеждане на националните им законодателства в съответствие с рамковата директива за отпадъците. От първоначалните 23, 19 случая още не са приключени, като седем от тях (в допълнение към съобщените днес пет) също са на етап мотивирано становище (вж IP/11/595).

Допълнителна информация

Актуални статистически данни за нарушенията като цяло са достъпни на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_bg.htm

Повече подробности за политиката на ЕС за отпадъците:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Виж също така MEMO/11/408

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 295 06 68)

Източник на информация:Рапид

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct